Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach (stan na dzień 14.12.2020 r.)

 

 

Informacja o prowadzonych ewidencjach i rejestrach  (stan na dzień 14 grudnia 2020 r.)

Udostępnianie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

 • Wydział Kryminalny                                
 • Wydział Dochodzeniowo – Śledczy                           
 • Wydział Techniki Operacyjnej                         
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego                                
 • Laboratorium Kryminalistyczne                                 
 • Wydział do walki z Korupcją                            
 • Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową                       
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą                                        
 • Wydział Prewencji                       
 • Sztab Policji                                  
 • Wydział Ruchu Drogowego                             
 • Wydział Konwojowy                               
 • Wydział Postępowań Administracyjnych                            
 • Wydział Kontroli                           
 • Wydział Kadr i Szkolenia                       
 • Wydział Komunikacji Społecznej                               
 • Wydział Finansów                       
 • Wydział Transportu                                
 • Wydział Zaopatrzenia                             
 • Wydział Inwestycji i Remontów                                  
 • Wydział Łączności i Informatyki                                 
 • Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                  
 • Wydział dw. z Cyberprzestępczością                        
 • Wydział Psychologów
 • Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
 • Wydział ds. Odzyskiwania Mienia
 • Wydział Ochrony i Poszukiwania Osób                              
 • Sekcja ds. Zamówień Publicznych                            
 • Wydział Prawny                             
 • Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka                        
 • Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego                             
 • Zespół do spraw Inwentaryzacji                                 
 • Zespół do spraw Funduszy Pomocowych                          
 • Zespół Ochrony Pracy
 • Zespół do spraw Inwentaryzacji                       
 • Komisariat Wodny Policji w Poznaniu                                  
 • Oddział Prewencji Policji  w Poznaniu                                  
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Poznaniu                                

 

 

Wydział Kryminalny

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik stanowiska komputerowego ODN 5
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja pobrania kluczy
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji osób zatrzymanych
 • Książka wydania broni
 • Książka wydania paralizatora elektrycznego
 • Lista obecności
 • Zeszyt odpraw

 

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy

 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja wejść i wyjść
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka wydarzeń
 • Książka doprowadzeń osób
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka służby konwojowej
 • Książka depozytu broni
 • Książka dowodów rzeczowych/przedmiotów
 • Rejestr podejrzanych
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Zeszyt delegacji
 • Zeszyt ewidencji dowodów rzeczowych Zeszyt ewidencji magazynu przedmiotów Zeszyt ewidencji wejść do magazynu
 • Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

 

Wydział Techniki Operacyjnej

 • ·        Ewidencja sprzętu – materiału w jednostce użytkującej
 •          Rejestr faktur
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego
 • ·        Dziennik korespondencyjny
 • ·        Dziennik wejścia do pomieszczenia z ODN 31
 • ·        Dziennik stanowiska ODN – 31
 • ·        Książka odpraw
 • ·        Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu sieciowego opracowania dokumentów niejawnych
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego 84
 • ·        Dziennik wejścia do pomieszczenia z ODN 84
 • ·        Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • ·        Książka wydawania broni
 • ·        Książka ewidencji sprzętu w jednostce użytkującej
 • ·        Ewidencja wyjść
 • ·        Książka dyspozytora
 • ·        Książka kluczy do pomieszczeń kluczy WTO
 • ·        Ewidencja kluczy z gabloty
 • ·        Dziennik pracy administratora
 • ·        Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu
 • ·        Książka BSP Policji
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 14
 • ·        Dziennik wejścia do pomieszczenia z ODN 14
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 53
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 53
 • ·        Książka magazynowa pędów i smarów
 • ·        Dziennik stanowiska dostępowego do systemu Gazela
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 75
 • ·        Procedura bezpieczeństwa systemu sieciowego
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 54
 • ·        Procedura bezpieczeństwa systemu sieciowego
 • ·        Dziennik odpraw
 • ·        Książka ewidencji kart dostępowych do systemu Harnaś
 • ·        Książka kluczy do pomieszczenia nr 17
 • ·        Książka wizyt w WTO
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 13
 • ·        Książka wydania broni z pododdziału
 • ·        Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • ·        Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu sieciowego opracowania dokumentów niejawnych
 • ·        Dziennik wejścia do pomieszczenia z SSODN
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 88
 • ·        Książka ewidencji wyjść do pomieszczenia nr 6 WTO
 • ·        Dziennik pracy administratora sieci ARANEA
 • ·        Dziennik pracy administratora
 • ·        Dziennik pracy administratora ODN Tajny
 • ·        Dziennik administratora – stanowisko opracowania dokumentów niejawnych ODN TAJNY
 • ·        Dziennik pracy administratora
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 017
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 016
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 015
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 014
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 013
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 012
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 011
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 009
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 008
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 006
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 005
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 003
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 002
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 001 EXP
 • ·        Dziennik wejścia do strefy nr 1 poprzez drzwi nr 51
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 004
 • ·        Zeszyt wejść do pomieszczeń objętych strefą do systemu Harnaś
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 54
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 53
 • ·        Ewidencja wydawania kluczy
 • ·        Dziennik pracy administratora HARNAŚ
 • ·        Dziennik stanowiska HPOZ 018
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 11
 • ·        Dziennik wejścia do pomieszczenia z ODN 11
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 20
 • ·        Książka kluczy do pomieszczeń w WTO
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 15
 • ·        Dziennik wejścia do pomieszczenia z ODN 15
 • ·        Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu sieciowego opracowania dokumentów niejawnych
 • ·        Dziennik ewidencji wejść i wyjść do strefy ochronnej II
 • ·        Dziennik ewidencji wejść i wyjść do pomieszczenia nr 3F ze stanowiskiem ODN
 • ·        Dziennik korespondencyjny sekretariatu/pionu
 • ·        Dziennik przepisów
 • ·        Dziennik stanowiska ODN
 • ·        Dziennik stanowiska  ODN-73
 • ·        Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • ·        Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • ·        Książka depozytowa broni S III
 • ·        Książka dyspozytora
 • ·        Książka ewidencji kluczy
 • ·        Książka nadzoru nad bronią palną
 • ·        Książka wydania broni
 • ·        Zeszyt odpraw i narad
 • ·        Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • ·        Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • ·        Wypożyczanie książek będących na stanie WTO
 • ·        Księga inwentarzowa księgozbioru
 • ·        Dziennik wejścia do pomieszczenia z ODN TAJNY
 • ·        Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu sieciowego opracowania dokumentów niejawnych
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN TAJNY
 • ·        Narady, odprawy, posiedzenia w jednostkach/ komórkach organizacyjnych policji
 • ·        Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu ze stanowiskiem systemu SSODN
 • ·        Zeszyt spraw przydzielonych w Sekcji IV
 • ·        Zeszyt bilingów dyżurnego WTO KWP w Poznaniu
 • ·        Dziennik przebiegu służby dyżurnego WTO KWP w Poznaniu
 • ·        Zeszyt nawigacji dyżurnego WTO KWP w Poznaniu
 • ·        Narady, odprawy, posiedzenia w jednostkach/ komórkach organizacyjnych policji
 • ·        Dziennik wejścia do pomieszczenia z stanowiskiem SSODN
 • ·        Dziennik podawczy
 • ·        Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • ·        Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu
 • ·        Delegacje
 • ·        Dziennik korespondencji Sekcja IV
 • ·        Książka wizyt
 • ·        Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • ·        Dziennik stanowiska komputerowego ODN 25
 • ·        Dziennik wejścia do pomieszczenia z ODN - 25
 • ·        Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu sieciowego opracowania dokumentów niejawnych
 • ·        Dziennik przepisów
 • ·        Dziennik systemu UMR
 • ·        Dziennik systemu HARNAŚ
 • ·        Dziennik systemu HARNAŚ
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 001
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 002
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 003
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 004
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 005
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 006
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 007
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 008
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 009
 • ·        Dziennik stanowiska HKAL 001
 • ·        Dziennik stanowiska HKAL 002
 • ·        Dziennik stanowiska HKAL 003
 • ·        Dziennik stanowiska HKAL 004
 • ·        Dziennik stanowiska HKAL 005
 • ·        Dziennik stanowiska HKON 010
 • ·        Dziennik stanowiska ODN Z-83/0-01
 • ·        Dziennik ODN-80
 • ·        Dziennik ODN-81
 • ·        Dziennik ODN -43
 • ·        Dziennik ODN KONINK-23/Ł-09
 • ·        Dziennik ODN KMP KALISZ
 • ·        Dziennik ODN KMP Kalisz
 • ·        Dziennik ODN Baza Kalisz
 • ·        Dziennik ODN Baza Kalisz
 • ·        Dziennik pracy administratora ARANEA
 • ·        Dziennik pracy administratora KMP Konin
 • ·        Dziennik pracy administratora KMP Kalisz
 • ·        Dziennik pracy administratora BAZA Kalisz
 • ·        Rejestr bilingów i ustaleń S.VI
 • ·        Rejestr korespondencji wychodzącej
 • ·        Ewidencja wyjść w godz. służbowych
 • ·        Książka nadzoru nad bronią palną
 • ·        Urlopy s.VI
 • ·        Ewidencja osób wchodzących/ wychodzących ze strefy bezp. I i II
 • ·        Dziennik wejść/wyjść do pomieszczenia nr 273
 • ·        Dziennik wejść/wyjść do pomieszczenia nr 269
 • ·        Dziennik wejść/wyjść do pomieszczenia nr 275A
 • ·        Dziennik wejść/wyjść do pomieszczenia nr 274
 • ·        Książka ewidencji kart dostępu do systemu HARNAŚ
 • ·        Narady odprawy posiedzenia
 • ·        Książka dyspozytora
 •          Książka nadzoru nad bronią palną
 •          Zeszyt ustaleń ksiąg wieczystych

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego

 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Lista obecności
 • Książka ewidencji sprzęt stołówkowo-kuchenny i gospodarczy, techniki policyjnej i biurowej
 • Ewidencja sprzętu kwaterunkowego
 • Ewidencja sprzętu łączności i informatyki
 • Ewidencja wyposażenie specjalne
 • Ewidencja karty KM
 • Ewidencja pieczęci i stempli w jednostce użytkowej WWK KWP w Poznaniu
 • Zeszyt zwolnień lekarskich policjanci
 • Zeszyt zwolnień lekarskich pracownicy cywilni
 • Ewidencja wyjazdów służbowych w WWK KWP w Poznaniu
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja wnioski o uprawnienia KSIP
 • Zeszyt przesyłek
 • Rejestr notatników służbowych
 • Książka staniu uzbrojenia
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Zeszyt odpraw WWK KWP w Poznaniu
 • OBOZI – Rejestr kancelaryjny dokumenty niejawne
 • Dziennik stanowiska komputerowego OBOZI
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w p. 410
 • Dziennik wejść i wyjść do p. 410
 • Dziennik stanowiska komputerowego p.411
 • Dziennik wejść i wyjść do pomieszczenia ze stanowiskiem ODN p.411
 • Dziennik wejść i wyjść  do p. 411 ze stanowiskiem ITS do opracowywania dokumentów jawnych
 • Dziennik stanowiska komputerowego do p.411 ze stanowiskiem ITS do opracowywania dokumentów jawnych
 • Zeszyt odpraw ZOI WWK KWP w Poznaniu
 • Rejestr realizacji zleceń komórki koordynującej współpracę międzynarodową
 • Dziennik stanowiska Systemu Wymiany Informacji z Europolem
 • Książka wejść i wyjść osób nieupoważnionych do przebywania w p. 403/404
 • Zeszyt odpraw Zespół ds. MWP WWK KWP w Poznaniu
 • Rejestr przesyłek wpływających do SMI – niejawne
 • Rejestr przesyłek wpływających do SMI – jawne
 • Rejestr Kartoteka Miejsc
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w p. 410
 • Ewidencja upoważnień do KSI
 • Dziennik podawczy dokumentacji niejawnej
 • Rejestr korespondencji wpływającej KCIK
 • Rejestr zakończonych i zdanych analiz kryminalnych
 • Rejestr korespondencji wpływającej do SAK WWK KWP w Poznaniu
 • Zeszyt odpraw SAK WWK KWP w Poznaniu
 • Dziennik wejść i wyjść do p.405 ze stanowiskiem ODN do opracowywania dokumentów  niejawnych
 • Dziennik stanowiska komputerowego p.405
 • Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Książka inwentarzowa ( biblioteka)
 • Ewidencja zleceń wykonanych czynności obsługowo-naprawczych

 

Laboratorium Kryminalistyczne

 • Dziennik Korespondencyjny
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godz. nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 • Książka doręczeń
 • Rejestr przesyłek wpływających
 • Rejestr delegacji
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli
 • Zeszyt odpraw służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Dziennik Korespondencyjny ( HE-)
 • Dziennik Korespondencyjny (HA-)
 • Książka doręczeń
 • Rejestr dowodów rzeczowych
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Rejestr ewidencji ekspertyz ( HE-)
 • Rejestr ewidencji wniosków ( HA-)
 • Książka ewidencji ekspertyz
 • Rejestr spraw i dowodów rzeczowych
 • Książka ewidencji materiału i sprzętu-dokumenty
 • Rejestr ewidencji spraw-dokumenty
 • Książka ewidencji materiału i sprzętu -fonoskopia
 • Rejestr ewidencji spraw- fonoskopia
 • Książka ewidencji-materiału • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka zużycia wzorców amunicji
 • Książka sprzętu i uzbrojenia
 • Książka ewidencji wzorców amunicji
 • Książka wydawania wzorów broni i amunicji z magazynu
 • Książka ewidencji materiałów
 • Książka ewidencji materiału
 • Książka ewidencji prekursorów
 • Rejestr ekspertyz-badanie samochodów

 

 

Wydział do walki z Korupcją

 • ·        Dziennik podawczy dokumentacji niejawnej
 • ·        Ewidencja obecności w pracy/służbie
 • ·        Ewidencja policjantów/pracowników dot. medycyna pracy
 • ·        Ewidencja osób posiadających służbowego Pendrive
 • ·        Wykaz referentek przekazanych funkcjonariuszom i pracownikom wydziału
 • ·        Zeszyt pobrania karty na okaziciela „Autostrada wielkopolska”
 • ·        Ewidencja wyjazdów służbowych
 • ·        Ewidencja wypracowanych nadgodzin
 • ·        Ewidencja absencji funkcjonariuszy/pracowników wydziału
 • ·        Rejestr teczek operacyjnych RTO
 • ·        Rejestr teczek operacyjnych IOS/TOS
 • ·        Książka sprzętu- materiału operacyjnego w jednostce użytkującej
 • ·        Dziennik podawczy dot. wysłanych rejestracji i zakończeń rejestracji
 • ·        Rejestr podawczy dot. wysłanych zapytań do KCIK
 • ·        Zeszyt odpraw wydziału
 • ·        Dziennik przepisów
 • ·        Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • ·        Książki ewidencji kluczy do pomieszczeń wydziału i szaf metalowych
 • ·        Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 •          Książki ewidencji wyjść w godzinach służbowych

 


Wydział do walki z Przestępczością  Narkotykową

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń dokumentów jawnych
 • Książka doręczeń przesyłek niejawnych
 • Dzienniki stanowiska komputerowego ODN nr 1
 • Dzienniki stanowiska komputerowego ODN nr 2
 • Dzienniki stanowiska komputerowego SNP
 • Ewidencja wejść i wyjść do wydziału - STREFA II
 • Ewidencja wejść i wyjść do pomieszczenia nr 13
 • Dziennik pracy administratora lokalnego stanowiska dostępowego SNP
 • ERCDŚ
 • Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Rejestr osób przeszukiwanych
 • Książka osób zatrzymanych
 • Książka wydarzeń
 • Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • Książka odpraw
 • Ewidencja pieczęci będących na stanie Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu
 • Książka dyspozytora
 • Książka stanu sprzętu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 • Dziennik przepisów
 • Dzienniki korespondencji
 • Ewidencja plomb pomieszczeń
 • Ewidencja postępowań szkodowych
 • Ewidencja służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału
 • Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Książka służby konwojowej
 • Wykaz jednostek broni będących na stanie pododdziału
 • Książka odpraw

 

Wydział Prewencji

 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów MSW
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Zeszyt delegacji służbowych
 • Zeszyt odpraw wydziału
 • Książka ewidencji sprzętu materiałowego Wydziału
 • Książka nadzoru nad bronią
 • Książka wydania broni 
 • Książka stanu sprzętu uzbrojenia w jednostce zaopatrywanej
 • Rejestr nadgodzin

 

Sztab Policji

 • Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTelP
 • Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTelP - poufne
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Dziennik Stanowiska Komputerowego – ODN
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskiem systemowym ODN
 • Ewidencja kart zbliżeniowych wydawanych policjantom i pracownikom Policji KWP w Poznaniu
 • Ewidencja kart zbliżeniowych :Wizyta WOIN i Sztab KWP”
 • Książka ewidencji kluczy (sekretariat KWP)
 • Ewidencja faksów (do dyspozycji SK- dyżurni)
 • Rejestr wydawania kluczy od Sali konferencyjnej
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu
 • Książka doręczeń
 • Książka inwentarzowa księgozbioru
 • Dziennik pracy administratora
 • Rejestr ewidencji pojazdów wjeżdżających na teren KWP w Poznaniu
 • Książka dyspozytora (BP ul. Podolańska)
 • Książka dyspozytora (BP ul. Mansfelda)
 • Książka stanu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej
 • Książka przebiegu służby dyżurnego przepustek KWP w Poznaniu ul. Mansfelda
 • Książka przebiegu służby dyżurnego (recepcja)
 • Książka wydawania i zdawania broni z pododdziału
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka depozyt
 • Książka kontroli zewnętrznej
 • Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych  „Wizyta”
 • Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych „Interesant”         
 • Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa na stanowisku Kierowania
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Książka ewidencji kluczy (recepcja)
 • Książka ewidencji kluczy (były komisariat autostradowy)
 • Książka ewidencji kluczy (dyżurny KWP)
 • Książka ewidencji kluczy (Sztab Policji KWP)
 • Zeszyt ewidencji radiostacji nasobnych wydanych do służby
 • Ewidencja kluczy stanowiska dowodzenia
 • Książka wydania karty na A2
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

 

Wydział Ruchu Drogowego

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja kluczy
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Lista obecności
 • Dziennik podawczy korespondencji niejawnej
 • Dziennik Decyzji Administracyjnych
 • Dziennik przepisów MSW i KGP
 • Dziennik przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Dziennik przepisów naczelnika WRD KWP
 • Książka zadań i odpraw kierownictwa WRD KWP
 • Rejestr szkód
 • Zlecenia napraw pojazdów służbowych
 • Zeszyt czynności nadzorczych prowadzonych przez WRD KWP
 • Książka nadzoru nad bronią
 • Książka wydania broni
 • Księga Druków Ścisłego zarachowania
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach
 • Książka ewidencji notatników służbowych
 • Pokwitowania zatrzymanych dokumentów -Mandaty karne
 • Rejestr zabezpieczonych lub zniszczonych materiałów WRD KWP
 • Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniami: alkometr,alko sensor,alkoąuant,
 • Książka pracy przyrządów pomiarowych : Iskra 1, przepuszczalności światła, sonometr DLM, analizator spalin, dymomierz, laser TruCAM, Videorejestrator
 • Książka ewidencji sprzętu: radiotelefon, alco sensor, alcoąant, radar Iskra

Wydział Konwojowy

 • ·        Dziennik Korespondencji Sekretariatu/Pion
 • ·        Książka Doręczeń Przesyłek Miejscowych 
 • ·        Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 • ·        Skorowidz nieletnich w Policyjnej Izbie Dziecka
 • ·        Zeszyt Wydawanych Upoważnień Funkcjonariuszy
 • ·        Rejestry wydawanych delegacji służbowych
 • ·        Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • ·        Ewidencja upoważnień danych osobowych z zbiorze „Niebieska karta”
 • ·        Ewidencje Wyjść w Godzinach Służbowych
 • ·        Ewidencja czasu służby i nadgodzin funkcjonariuszy
 • ·        Rejestr ewidencji książek, dzienników do dokumentacji jawnej
 • ·        Ewidencja Pieczęci i Ich Odcisków
 • ·        Dziennik Przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • ·        Dziennik Przepisów Komendanta Głównego Policji
 • ·        Dziennik Przepisów Innych
 • ·        Dziennik Przepisów MSW
 • ·        Książka Ewidencji Wypadków i Kolizji dot. służbowego sprzętu transportowego
 • ·        Ewidencja Wystawiania Skierowań na Badania Policjantów i Pracowników
 • ·        Rejestr  Zleceń Napraw Pojazdów Służbowych
 • ·        Książka Ewidencji Kluczy
 • ·        Książka Służby Konwojowej Wartości Pieniężnych Muzealiów
 • ·        Książka Odpraw i Przebiegu Służby
 • ·        Książka Doprowadzeń Osób
 • ·        Rejestr funkcjonariuszy korzystających z pokoju OZZ w KP Nowe Miasto
 • ·        Książka Służby Konwojowej
 • ·        Książka Dyspozytora
 • ·        Rejestry Wydawania Notatników Służbowych
 • ·        Rejestr wydania do służby telefonów komórkowych
 • ·        Rejestr ewidencji i wydania kart zbliżeniowych
 • ·        Rejestr zbiorów bibliotecznych
 • ·        Zeszyt Nawigacji GPS
 • ·        Księga druków ścisłego zarachowania
 • ·        Grafiki służby funkcjonariuszy
 • ·        Listy obecności funkcjonariuszy
 • ·        Książka depozytu broni
 • ·        Książka Poleceń Służbowych dla Funkcjonariuszy
 • ·        Książka Ewidencji Sprzętu Kwaterunkowego
 • ·        Książka Ewidencji Techniki Biurowej
 • ·        Książka Ewidencji Techniki Policyjnej
 • ·        Rejestr Zawartych Umów o odpowiedzialności materialnej
 • ·        Rejestry interwencji Policyjnych
 • ·        Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
 • ·        Rejestr wydawanych ŚPB
 • ·        Zeszyt odpraw
 • ·        Kontrolka pism niejawnych
 • ·        Księga kasowa
 • ·        Książka kontroli broni
 • ·        Książka Kontroli Policyjnej Izby Dziecka
 • ·        Książka Wizyt Lekarskich Policyjnej Izby Dziecka
 • ·        Skargi i Prośby Nieletnich Policyjnej Izby Dziecka
 • ·        Książka Przebiegu Służby w Policyjnej Izby Dziecka
 • ·        Rejestr pobytu osób na terenie Policyjnej Izby Dziecka
 • ·        Książka Przebiegu służby Wychowawcy
 • ·        Książka Ewidencji Nieletnich Umieszczonych w Policyjnej Izby Dziecka
 • ·        Książka kontroli wydziału
 • ·        Ewidencja przydzielonych notatek służbowych
 • ·        Rejestr pobierania kluczy- wtórników do szaf metalowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • ·        Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby
 • ·        Ewidencja kontroli wejść i wyjść oraz przebywania w wydzielonej strefie ochronnej
 • ·        Ewidencja Pobranych radiotelefonów
 • ·        Ewidencja administratorów i użytkowników przetwarzających dane przy rozliczaniu bloczków mandatowych
 • ·        Ewidencja poświadczeń bezpieczeństwa
 • ·        Książka ewidencji wydanego sprzętu uzbrojenia
 •           Rejestr prowadzonych postępowań szkodowych

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej – Uzbrojenie i technika specjalna
 •  Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej – kwaterunek
 •  Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej – łączność i informatyka
 •  Rejestr wniosków o wydanie licencji detektywa
 •  Rejestr wydanych  licencji detektywa
 •  Rejestr decyzji detektywa
 •  Rejestr uprzednich zgód przewozowych oraz zgód na wywóz broni poza UE
 •  Dziennik przepisów
 •  Książka wydania broni z pododdziału
 •  Książka stanu uzbrojenia WPA
 •  Ewidencja wyjazdów służbowych
 •  Rejestr wydanych legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni
 •  Rejestr przekazanej do zniszczenia broni długiej
 •  Książka stanu sprzętu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej
 •  Zeszyt odpraw wydziału
 •  Dziennik sekretariatu pionu
 •  Rejestr koordynacji, ewidencja pomocnicza II
 •  Rejestr koordynacji, ewidencja pomocnicza III
 •  Ewidencja wejść i wyjść – strefa ochronna WPA
 •  Rejestr wniosków – pracownik zabezpieczenia technicznego
 •  Ewidencja depozytów broni i amunicji
 •  Rejestr wydanych zaświadczeń na zakup broni
 •  Rejestr dopuszczeń do posiadania broni
 •  Ewidencja kluczy strefa II
 •  Książka kontroli WPA
 •  Książka nadzoru nad bronią palną
 •  Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 •  Rejestr notatników służbowych
 •  Rejestr pomocniczy – łuski
 •  Rejestr RWP III
 •  Rejestr RWP V
 •  Rejestr RWP II
 •  Książka ewidencji pieczęci
 •  Rejestr wniosków pracowników ochrony fizycznej
 •  Książka doręczeń WPA
 •  Rejestr broni krótkiej, amunicji przyjętej do zniszczenia
 •  Rejestr broni powiadomienia
 •  Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 •  Książka dyspozytora (samochód)
 •  Książka ewidencji kluczy
 •  Rejestr wniosków osób ubiegających się o pozwolenie na broń, EKB, kartę rejestracyjną

 

Wydział Kontroli

 • Książka kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • Centralny rejestr upoważnień do kontroli i audytu (CRUKA)
 • Dziennik korespondencyjny
 • Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 • Książka doręczeń
 • Wykaz przesyłek nadanych
 • Wykaz przesyłek poleconych
 • Wykaz przesyłek wydanych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja czasu służby / pracy
 • Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 • Rejestr skarg („0510”)
 • Rejestr wniosków, listów i anonimów („0511”)
 • Ewidencja skarg, wniosków, listów i anonimów przekazanych („052”)
 • Rejestr przyjęć interesantów przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Zeszyt odpraw służbowych

 

Wydział Kadr i Szkolenia

 • Centralny rejestr doboru kandydatów
 • Ewidencja rozkazów personalnych Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Poznaniu
 • Ewidencja rozkazów i zarządzeń organizacyjnych  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Ewidencja etatów policyjnych i cywilnych województwa wielkopolskiego
 • Książka doręczeń
 • Ewidencja kluczy
 • Rejestr decyzji i postanowień  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Rejestr orzeczeń  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Poznaniu
 • Rejestr legitymacji pracowników cywilnych
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych
 • System wydawania legitymacji policyjnych
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 • System SWOP
 • Wykaz jednostek broni będących na stanie pododdziału
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Rejestr delegacji służbowych/poleceń wyjazdu
 • Zeszyt odpraw służbowych/narad Wydziału Kadr i Szkolenia KWP  w Poznaniu
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja mienia
 • Lista obecności
 • Ewidencja nośników pamięci typu PENDRIVE
 • Rejestr nadania ID pracowników i funkcjonariuszy województwa wielkopolskiego
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Ewidencja skierowań na komisje lekarskie
 • Rejestr refundacji za okulary
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o nabyciu uprawnień do użytkowania urządzenia przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej TASER
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o nabyciu uprawnień do użytkowania pałki służbowej teleskopowej

 

Wydział Komunikacji Społecznej

 • Dzienniki przepisów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Adm.
 • Dzienniki przepisów Komendanta Głównego Policji
 • Dzienniki przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Dziennik przepisów innych resortów
 • Dziennik korespondencyjny Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka
 • Rejestr Decyzji Administracyjnych Odmownych i Umorzeń Postępowań
 • Centralny Rejestr Pełnomocnictw  -  wersja elektroniczna
 • Centralny Rejestr Upoważnień   -  wersja elektroniczna
 • Centralny Rejestr Upoważnień do Czynności Nadzorczych  - wersja elektroniczna
 • Ewidencja rozkazów nagrodowych WKWP
 • Rejestry ewidencji książek, dzienników … dla dokumentacji jawnej
 • Dziennik korespondencji sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Ewidencja faktur
 • Ewidencja zaproszeń
 • Zeszyt upoważnień
 • Rejestr przesyłek wpływających
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka pobieranych kluczy w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Dziennik korespondencji Pełnomocnika WKWP do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu
 • Ewidencja zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
 • Listy obecności policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Ewidencja delegacji policjantów i pracowników
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • Ewidencja wydawanych upominków i gadżetów reklamowych przez WKWP
 • Zeszyt listów zwrotnych
 • Rejestr korespondencji wpływającej  EPUAP
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- łączności i informatyki
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- stołówkowo- kuchenny
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- kwaterunkowy, gospodarczy, kulturalno- oświatowy, sportowy
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu- sprzęt techniki policyjnej i biurowej; wyposażenie specjalne i umundurowanie
 • Książka ewidencji kluczy Sali Konferencyjnej
 • Rejestr użytkowników salki nr 15
 • Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu

 

Sekretariaty Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

 • Lista obecności Kierownictwa
 • Lista obecności pracowników
 • Ewidencja sprzętu w jednostce użytkującej umundurowanie i sprzęt kuchenny
 • Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych kierownictwa
 • Delegacje

 

Kancelaria Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu         

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń
 • Książka do pism niejawnych
 • Książka wpływu/ wypływu teczek WPA
 • Książka faksów
 • Zeszyt relacji WKWP

Wydział Finansów

 • Dziennik podawczy – rozkazy personalne
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja pracowników pracujących po godz. pracy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń
 • Księgi druków ścisłego zarachowania

 

Wydział Transportu

 • Dziennik Korespondencyjny
 • Dziennik przepisów KWP.KGP, MSWiA
 • Książka doręczeń
 • Książka kluczy
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Rejestr faktur wypływających
 • Ewidencja zleceń napraw
 • Ewidencja delegacji
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja godzin nadliczbowych
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja przydzielonych nr rejestracyjnych dla pojazdów służbowych (oznakowane i nieoznakowane)
 • Elektroniczna ewidencja magazynowa w zakresie części i akcesoriów
 • Elektroniczna ewidencja umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi
 • Elektroniczna ewidencja wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego
 • Elektroniczna ewidencja sprzętu transportowego KWP w Poznaniu
 • Ewidencja kart paliwowych garnizonu wielkopolskiego

 

Wydział Zaopatrzenia

 • Rejestr obiegu projektów umów
 • Zeszyt instruktarzy i szkoleń BHP
 • Upoważnienia
 • Rejestr interesantów
 • Karta przekazania odpadu
 • Książka doręczeń
 • Dziennik korespondencji
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Rejestr korespondencji wpływającej (faktury)
 • Zeszyt odpraw
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kulturalno-oświatowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kulturalno-oświatowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu gospodarczego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu sportowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu przeciwpożarowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu gospodarczego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu sportowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu przeciwpożarowego
 • Zeszyt spisu sprzętu stołówkowo-kuchennego dotyczący ksiąg ewidencji głównej KWP
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Zeszyt spisu sprzętu stołówkowo - kuchennego dotyczący ksiąg ewidencji głównej KMP/KPP
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Zeszyt spisu sprzętu stołówkowo-kuchennego dotyczący ksiąg ewidencji głównej KWP/KPP
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu - sprzęt stołówkowo kuchenny
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego- sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka sprzętu stołówko-kuchennego
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt warsztatowy KMP/KPP
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt warsztatowy KWP
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji przedmiotów zaopatrzenia mundurowego „ZN"
 • Książka ewidencji śr. higieny osobistej
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego (Baza mag. Piła)
 • Rejestr CPV 2014, 2015
 • Skorowidz tematyczny/asortymentowy sprzętu mundurowego

 

Wydział Inwestycji i Remontów

 • Dziennik przepisów KGP, MSW
 • Dziennik przepisów KWP
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja pieczątek
 • Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Książki doręczeń
 • Książka kontowa opału
 • Rejestr decyzji administracyjnych
 • Dzienniki przepisów - tytuły wykonawcze
 • Rejestr korespondencji wpływającej – faktury
 • Rejestr oświadczeń mieszkaniowych
 • Rejestr decyzji, poleceń Naczelnika
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej
 • Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • Rejestr wniosków na przydział lokalu funkcjonariuszom Policji KWP i CBŚP
 • Wykaz mieszkań służbowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka odpraw i narad Naczelnika Wydziału
 • Rejestr asygnat przychodowych
 • Rejestr asygnat rozchodowych
 • Rejestr kartotek magazynowych

 

Wydział Łączności i Informatyki

 • ·        Asygnaty MT/OTPS
 • ·        Dziennik faktur
 • ·        Dziennik przebiegu służby
 • ·        Dziennik przepisów KGP i MSWiA
 • ·        Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • ·        Dzienniki korespondencyjne - sekretariat
 • ·        Dziennik stanowiska ODN
 • ·        Dziennik pracy administratora technicznego
 • ·        Ewidencja pieczątek
 • ·        Ewidencja nabycia towarów i usług
 • ·        Ewidencja nadgodzin policjantów i pracowników cywilnych
 • ·        Ewidencja projektów umów, które są przekazywane do Wydziału Finansów, Sekcji ds. Zamówień Publicznych, Zespołu Radców Prawnych
 • ·        Ewidencja pracy na wolnym powietrzu
 • ·        Ewidencja zwolnień lekarskich
 • ·        Ewidencja skierowań na badania profilaktyczne
 • ·        Karta na okaziciela na parkowanie
 • ·        Książki ewidencji materiału łączności i informatyki
 • ·        Książki ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • ·        Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • ·        Książka wydawania broni
 • ·        Książka nadzoru nad bronią palną
 • ·        Książka depozytu broni
 • ·        Książka doręczeń
 • ·        Książka ewidencji kluczy Wydziału
 • ·        Książka ewidencji kluczy ODN
 • ·        Książka ewidencji przesyłek pocztowych
 • ·        Książka wydatków rzeczowych
 • ·        Książka wyjść w godzinach pracy
 • ·        Księgi środków trwałych
 • ·        Listy obecności
 • ·        Rejestr asygnat
 • ·        Rejestr umów
 • ·        Rejestr wniosków dot. kart PKI oraz KSD
 • ·        Rejestr wniosków uprawnień do dostępu do systemów teleinformatycznych
 • ·        Zeszyt delegacji
 • ·        Zeszyt narad wydziału
 •          Zeszyt przepustek na samochód służbowy

 

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Dziennik ewidencji wykonawczych dokumentów
 • Rejestr wydania kluczy do stanowiska ODN
 • Ewidencja akt udostępnionych
 • Ewidencja policjantów/pracowników skierowanych na badania
 • Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych – Archiwum
 • Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych  –Oddział Piła
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych funkcjonariuszy
 • Lista obecności
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Rejestr zbiorów bibliotecznych
 • Książka doręczeń
 • Rejestr ankiet bezpieczeństwa osobowego
 • Rejestr sprawdzeń do Biura Ewidencji i Archiwum ABW w Warszawie
 • Zeszyt odpraw
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik ewidencyjny
 • Rejestr przesyłek nadawczych
 • Rejestr korespondencji wypływającej
 • Rejestr dzienników ewidencji i teczek
 • Ewidencja użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIS, VIS)
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • Ewidencja osób wchodzących i wychodzących ze „Strefy Bezpieczeństwa II”
 • Ewidencja pomocnicza rzeczowych składników majątkowych z zakresu transportu
 • Ewidencja worków zawierających dokumentację przeznaczoną do zniszczenia – Archiwum
 • Książka ewidencji sprzętu z Wydziału Łączności i Informatyki
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 • Ewidencja pobranych kluczy- Taborowa
 • Ewidencja pobranych kluczy- Podolańska
 • Książka ewidencji wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, techniki policyjnej i biurowej, uzbrojenia, kuchenny oraz specjalny
 • Książka wyjść w godzinach pracy
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Rejestr wydanych upoważnień dostępu do informacji niejawnych oznaczonych „zastrzeżone”
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr akt postepowań sprawdzających
 • Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających
 • Dziennik wejścia/ wyjścia do pokoju nr 166 KWP w Poznaniu
 • Dziennik stanowiska komputerowego SNP
 • Zeszyt czynności administracyjnych
 • Dziennik zdarzeń administratora- zbiory
 • Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" i "BE"
 • Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum KWP w Poznaniu
 • Rejestr  akt przekazanych kat. A
 • Rejestr spisu akt przekazanych z Archiwum KWP w Poznaniu do dalszego prowadzenia
 • Ewidencja akt zagubionych

 

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

 • Zeszyt Odpraw
 • Książka Wydania Broni
 • Rejestr Teczek Operacyjnych
 • Rejestr Teczek Operacyjnego Sprawdzenia
 • Dziennik Korespondencji Sekretariatu
 • Delegacje Służbowe
 • Ewidencja pieczątek i referentek
 • Biblioteka
 • Książka Doręczeń
 • Książka Ewidencji Kluczy
 • Ewidencja Wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja czasu służby (pracy w godz. nadliczbowych)
 • Dziennik Stanowiska ODN nr 1
 • Dziennik Stanowiska ODN nr 2

 

Wydział Psychologów

 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych (psycholodzy zamiejscowi)
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych (Poznań)
 • Ewidencja mienia powierzonego
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja zbioru książek
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr kandydatów w doborze wewnętrznym
 • Rejestr kandydatów do służby w policji
 • Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej
 • Rejestr policjantów i pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencje kryzysowe lub prowadzono psychoterapię
 • Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno- rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych lub administracyjno- porządkowych
 • Rejestr delegacji

 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja godzin nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr obiegu umów
 • Rejestr Postępowań Zamówień Publicznych
 • Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Zeszyt Narad
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (sprzęt informatyczny)


Wydział Prawny

 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu/pionu
 • Dzienniki korespondencyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Ewidencja umów
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej
 • Książka odpraw
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja pieczęci
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Zeszyt delegacji służbowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Lista obecności 

 

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka

 • Książka wydanych certyfikatów „Prawa człowieka w zarządzaniu Policją”
 • (obsługa kancelaryjno – biurowa w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu)

 

Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego

(obsługa kancelaryjno – biurowa w Wydziale Kontroli KWP w Poznaniu)

 

Zespół do spraw Inwentaryzacji

 • Dziennik korespondencyjny
 • Księga druków ścisłego zarachowania

 

Zespół do spraw Funduszy Pomocowych

 • Rejestr korespondencji przekazywanej do Zespołu ds. Funduszy Pomocowych

 

Komisariat Wodny Policji w Poznaniu

 • Książka dyspozytora
 • Książka nadzoru nad służbą
 • Książka dyspozytora – łodzie
 • Rejestr wydawanych przedmiotów
 • Rejestr badań analizatorem wydechu
 • Dziennik korespondencji
 • Książka doręczeń przesyłek
 • Książka ewidencji sprzętu materiału
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja użycia lub wykorzystania przedmiotu do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej.
 • Ewidencja kopiowania i przekazywania materiału audio – video z SAP.
 • Ewidencja zgrania materiału audio – video z SAP
 • Ewidencja uwag i usterek dot. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania : pokwitowania , mandaty
 • Notatki służbowe
 • Książka nadzoru nad  bronią palną
 • Książka odpraw roboczych
 • Dziennik przepisów – decyzję Komendanta Komisariatu Wodnego Policji  w Poznaniu
 • Książka kontroli zewnętrznej
 • Książka kontroli
 • Dziennik pracy psa służbowego: (LAR, JASZCZUR,KARTEL)
 • Lista obecności

 

Oddział Prewencji Policji w Poznaniu

 • Książka przebiegu służby dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka przebiegu służby ochronnej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka/rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów poręcznych przydzielonych dla służby ochronnej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik telegramów wchodzących
 • Dziennik telegramów wychodzących
 • Rejestr wydawania i zdawania kart dostępowych uprawniających do wejścia do KWP Poznań
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji kluczy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji kluczy Wydziały KWP
 • Książka ewidencji kluczy CBŚ
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 103 strefa ochronna druga Dyżurny OPP w Poznaniu
 • Książka ewidencji osób przebywających na terenie Oddziału Prewencji Policji poza godzinami pracy
 • Książka ewidencji kluczy – pomieszczenia techniczne Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka depozytu Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka wydania broni Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka depozytu broni  Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka depozytu broni dla policjantów innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Książka depozytu broni dla funkcjonariuszy innych służb mundurowych
 • Książka kontroli zewnętrznej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka poleceń służbowych – Dyżurny Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020-A 122072  – Dyżurny Oddziału Prewencji Policji    w Poznaniu
 • Książka przebiegu służby Dyspozytora Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka wjazdów i wyjazdów pojazdów służbowych
 • Książka wjazdów i wyjazdów pojazdów cywilnych
 • Ewidencja wejść i wyjść na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Biura Przepustek Oddziału Prewencji Policji  w Poznaniu
 • Książka nadzoru nad bronią
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – test iskry
 • Ewidencja uwag i usterek dot. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej jednostek zasilających oraz ich systemów
 • Ewidencja użycia lub wykorzystania przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej
 • Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Książka doręczeń
 • Rejestr korespondencji wpływającej do
 • Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu
 • Dziennik podawczy dla korespondencji niejawnej
 • Dziennik ewidencji przepisów Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Ewidencja pieczęci, stempli, referentek i ich odciski
 • Książka kontroli Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka kontrolnego służby Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 111 strefa ochronna II - stanowisko ODN
 • Dziennik stanowiska komputerowego
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka odpraw Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik podejmowanych i wydawanych poleceń Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik szkolenia – Grupa Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych Oddziału Prewencji Policji                w Poznaniu
 • Książka pomocnicza ewidencji zużycia MPiS Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka pomocnicza stanu magazynowego MPiS Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt łączności i informatyki Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom I
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt łączności i informatyki Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom II
 • Książka wydania broni z magazynu OPP w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - MOSSBERG i 7,62 SKS
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 7,62 KbK AKMS
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 9mm GLOCK 17 i GLOCK 19
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 9mm P-99 WALTHER
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - P-64 i P-83
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom I
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom II
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom III
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom IV
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – kwaterunek, sprzęt gospodarczy i p.poż Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt stołówkowo-kuchenny Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - mundurówka Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - Tom I
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt kulturalno-oświatowy  Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom II
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt szkoleniowo-sportowy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - technika policyjna Oddziału Prewencji Policji
   w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - technika biurowa Oddziału Prewencji Policji         
   w Poznaniu
 • Księga druków ścisłego zarachowania - bloczki mandatowe Oddziału Prewencji Policji            
   w Poznaniu
 • Księga druków ścisłego zarachowania - notatniki służbowe Oddziału Prewencji Policji             
   w Poznaniu
 • Księga kasowa Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga magazynowa sprzętu kwaterunkowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga magazynowa sprzętu żywnościowego i techniki policyjnej Oddziału Prewencji Policji       w Poznaniu
 • Księga magazynowa sprzętu mundurowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga sprzętu magazynu kwaterunkowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Księga druków ścisłego zarachowania – dowody wpłat
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 215 strefa ochronna II
 • Ewidencja wyjazdów służbowych z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Rejestr postępowań szkodowych
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii I
 • Książka odpraw służbowych – Kompania I
 • Książka kontrolnego służby – Kompania I
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/1973/068228/18 – Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania I
 • Książka depozytu broni – Dowództwo I Kompania
 • Książka depozytu broni – Pluton I Kompania I
 • Książka depozytu broni – Pluton II Kompania I
 • Książka depozytu broni – Pluton III Kompania I
 • Książka depozytu broni – Pluton IV Kompania I
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – I Kompania
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – I Kompania
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – test iskry
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania I
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania I
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton I Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton II Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton III Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton IV Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania I
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania I
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Kompania I
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Kompania I
 • Rejestr notatek służbowych – Kompania I
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii I
 • Dziennik podawczy – Kompania I
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 303 strefa ochronna II – Kompania I
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii II
 • Książka odpraw służbowych – Kompania II
 • Książka kontrolnego służby – Kompania II
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości  Alco-Sensor IV - PL/2076/068126/18– Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania II
 • Książka depozytu broni – Dowództwo II Kompania
 • Książka depozytu broni – Pluton I Kompania II
 • Książka depozytu broni – Pluton II Kompania II
 • Książka depozytu broni – Pluton III Kompania II
 • Książka depozytu broni – Pluton IV Kompania II
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – II Kompania
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – II Kompania
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – test iskry
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania II
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania II
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton I Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton II Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton III Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton IV Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania II
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania II
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe –  Kompania II
 • Rejestr notatek służbowych – Kompania II
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii II
 • Dziennik podawczy – Kompania II
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 204 strefa ochronna II – Kompania II
 • Rejestr wydania i zdania AlkoSensora – Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności Dowództwa Kompanii II
 • Zeszyt ewidencji notatek Kompanii II
 • Książka zdawania do naprawy środków łączności ze stanu Kompanii II
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii III
 • Książka odpraw służbowych – Kompania III
 • Książka kontrolnego służby – Kompania III
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości
 • Alco-Sensor IV - PL/1890/068309/18– Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania III
 • Książka depozytu broni – Dowództwo III Kompania
 • Książka depozytu broni – Pluton I Kompania III
 • Książka depozytu broni – Pluton II Kompania III
 • Książka depozytu broni – Pluton III Kompania III
 • Książka depozytu broni – Pluton IV Kompania III
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – III Kompania
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – III Kompania
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania III
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania III
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton I Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton II Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton III Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton IV Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania III
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania III
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Kompania III
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Kompania III
 • Ewidencja pobierania AlkoSensora – Kompania III
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii III
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 309 strefa ochronna II – Kompania III
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii IV
 • Książka odpraw służbowych – Kompania IV
 • Książka kontrolnego służby – Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania IV
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania IV
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania IV
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania IV
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii IV
 • Książka depozytu broni – Dowództwo IV Kompania
 • Książka depozytu broni – Pluton I Kompania IV
 • Książka depozytu broni – Pluton II Kompania IV
 • Książka depozytu broni – Pluton III Kompania IV
 • Książka depozytu broni – Pluton IV Kompania IV
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – IV Kompania
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – IV Kompania
 • Rejestr ewidencji pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 104 strefa ochronna II – Kompania IV
 • Książka/Rejestr wydawania i zdania analizatora wydechu Alco-Quant 6020 – Kompania IV
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu  w wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020 – A 402394 – Kompania IV
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w  wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020 – A 400246 – Kompania IV
 • Ewidencja notatek służbowych – Kompania IV
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania IV
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Kompania IV 
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Kompania IV
 • Dziennik szkolenia – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/1116/056104/08 Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty )– Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Rejestr notatników służbowych Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Plutonu Przewodników Psów Służbowych
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 1 strefa ochronna II – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka zbiórek – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Orzeł”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Oberek”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Lador”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Jarot”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Jurga”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Nargos”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Jarges”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Naro”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Nabel”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Nasir”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Linos”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Nanson”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Maniak”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Hirus”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Hugo”
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Jakir”
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton Wzmocnienia
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia – Pluton Wzmocnienia
 • Książka wydania broni z pododdziału – AWGŁ – Pluton Wzmocnienia
 • Książka nadzoru nad bronią palną indywidualną – Pluton Wzmocnienia
 • Książka nadzoru nad bronią palną przydzieloną jednostce – Pluton Wzmocnienia
 • Książka ewidencji kluczy – Pluton Wzmocnienia
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Pluton  Wzmocnienia
 • Rejestr notatników służbowych – Pluton Wzmocnienia
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton Wzmocnienia
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton Wzmocnienia
 • Dziennik szkolenia – Pluton Wzmocnienia
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Pluton Wzmocnienia
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Pluton  Wzmocnienia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Pluton Wzmocnienia
 • Książka kontrolnego służby – Pluton Wzmocnienia
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 1 strefa ochronna II – Pluton Wzmocnienia
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Plutonu Wzmocnienia
 • Zeszyt wydawania leków narkotycznych i psychotropowych – Zespół Medyczny

 

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Poznaniu

 • ·        Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • ·        Książka ewidencji sprzętu jednorazowego
 • ·        Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • ·        Książka ewidencji sprzętu sportowego
 • ·        Książka ewidencji sprzętu narzędziowego
 • ·        Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • ·        Książka ewidencji
 • ·        Książka wydawania sprzętu pirotechnicznego
 • ·        Skorowidz uzbrojenia
 • ·        Książka  ewidencji techniki policyjnej
 • ·        Książka ewidencji sprzętu kuchennego
 • ·        Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • ·        Książka wydawania broni z pododdziału
 • ·        Książka nadzoru nad bronią palną
 • ·        Książka  ewidencji delegacji
 • ·        Dziennik przepisów KWP
 • ·        Dziennik przepisów KGP
 • ·        Dziennik przepisów MSW
 • ·        Ewidencja osób upoważnionych do stanowisk dostępowych
 • ·        Książka doręczeń
 • ·        Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • ·        Zeszyt odpraw
 • ·        Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • ·        Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 •          Ewidencja upoważnień do KSI

 

Wydział ds. Odzyskiwania Mienia

 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Ewidencja wyjść służbowych/prywatnych
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Lista obecności
 • Ewidencja wejść i wyjść do strefy II
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr poleceń wyjazdu służbowego
 • Ewidencja przydziału wody pitnej
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka nadzoru nad bronią palną

 

Zespół Ochrony Pracy

 

 • Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby KWP i Poznaniu, KMP/KPP woj. wielkopolskiego
 • Rejestr wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby KWP w Poznaniu KMP/KPP woj. wielkopolskiego
 • Rejestr wypadków przy pracy KWP w Poznaniu KMP/KPP woj. wielkopolskiego
 • Rejestr wypadków w drodze do miejsca pracy lub w drodze powrotnej z pracy KWP w Poznaniu KMP/KPP woj. wielkopolskiego

 

 

Wydział do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 

 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książa ewidencji kluczy
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Delegacje
 • Listy obecności
 • Dziennik odpraw
 • Rejestr napraw pojazdów służbowych
 • Biblioteka
 • Ewidencja użytkowników pamięci Pendrive i przenośnych dysków zewnętrznych
 • Ewidencja nadgodzin funkcjonariuszy
 • Notatniki służbowe
 • Przepustki samochody służbowe
 • Ewidencja dzienników jawnych
 • Ewidencja wejściowych kart zbliżeniowych
 • Ewidencja pobrań kart na okaziciela na przejazd autostradą
 • Ewidencja pieczątek i referentek
 • Książka doprowadzeni osób
 • Książka dyspozytora
 • Książa wydania i użyczenia sprzętu foto- video
 • Książka służby konwojowej
 • Książka stanu sprzętu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej
 • Książka nadzoru nad bronią palną
 • Książka wydania broni
 • ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja użycia i wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja uwag i usterek przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Ewidencja kopiowania i przekazywania materiału audio-wideo z SAP
 • Ewidencja zgrania audio-video sap
 • Dziennik stanowiska komputerowego ODN
 • Dziennik pracy administratora ODN
 • Rejestr wejść i wyjść do pomieszczenia ODN
 • Rejestr nadanych upoważnień do przetwarzania danych wraz z danymi osobowymi uzyskanymi na podstawie art.20c, 20da, ustawy o policji
 • Rejestr nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr nadanych upoważnień do przetwarzania danych KSI
 • Rejestr nadanych upoważnień do przetwarzania danych PNR

 

 

                                         

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.05.2015
Data modyfikacji : 27.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Mójta
Osoba udostępniająca informację:
Marek Rowecki
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry