Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach (stan na dzień 25.05.2015 r.)

 

 

Informacja o prowadzonych ewidencjach i rejestrach  (stan na dzień 25 maja 2015 r.)

Udostępnianie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

 • Wydział Kryminalny                                
 • Wydział Dochodzeniowo – Śledczy                           
 • Wydział Techniki Operacyjnej                         
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego                                
 • Laboratorium Kryminalistyczne                                 
 • Wydział do walki z Korupcją                            
 • Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową                       
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą                       
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Odzyskiwania Mienia                
 • Wydział Prewencji                       
 • Sztab Policji                                  
 • Wydział Ruchu Drogowego                             
 • Wydział Konwojowy                               
 • Wydział Postępowań Administracyjnych                            
 • Wydział Kontroli                           
 • Wydział Kadr i Szkolenia                       
 • Wydział Komunikacji Społecznej                               
 • Wydział Finansów                       
 • Wydział Transportu                                
 • Wydział Zaopatrzenia                             
 • Wydział Inwestycji i Remontów                                  
 • Wydział Łączności i Informatyki                                 
 • Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                  
 • Wydział dw. z Cyberprzestępczością                        
 • Sekcja Psychologów                             
 • Sekcja ds. Zamówień Publicznych                            
 • Zespół Prawny                             
 • Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka                        
 • Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego                             
 • Zespół do spraw Inwentaryzacji                                 
 • Zespół do spraw Funduszy Pomocowych                          
 • Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy                       
 • Komisariat Wodny Policji w Poznaniu                                  
 • Oddział Prewencji Policji  w Poznaniu                                  
 • Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Poznaniu.                               

 

 

Wydział Kryminalny

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik stanowiska komputerowego – 5
 • Ewidencja faksów
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji osób zatrzymanych
 • Książka wydania broni
 • Książka wydania paralizatora elektrycznego
 • Lista obecności
 • Rejestr korespondencji wpływającej

 

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy

 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja faksów przychodzących i wychodzących
 • Ewidencja mienia powierzonego
 • Ewidencja wejść i wyjść z p. 152
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka wydarzeń
 • Książka doprowadzeń osób
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
 • 1Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Książka służby konwojowej
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Księga dowodów rzeczowych/ przedmiotów
 • Księga dowodów rzeczowych wojewódzkiego magazynu dowodów w postaci  środków odurzających i substancji psychotropowych przy Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym KWP w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu
 • Rejestr podejrzanych
 • Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Skorowidz imienny osób podejrzanych
 • Zeszyt delegacji
 • Zeszyt ewidencji magazynu dowodów rzeczowych p.005
 • Zeszyt ewidencji magazynu przedmiotów p.001
 • Zeszyt ewidencji przedmiotów zabezpieczonych w toku postępowania p. 008
 • .Zeszyt ewidencji wejść do magazynu p. 003

 

Wydział Techniki Operacyjnej

 • Delegacje
 • Dziennik administratora lokalnego ODN – tajny
 • Dziennik podawczy – skorowidz
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów MSWiA
 • Dziennik stanowiska komputerowego CBIU
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Dzienniki podawcze
 • Dzienniki stanowisk ODN
 • Dzienniki stanowiska ODN – tajne
 • Dzienniki systemu UMR
 • Dziennik systemu HARNAŚ
 • Ewidencja sprzętu łączności w użytkowaniu
 • Ewidencja wydawania kluczy do ODN 17
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencje wyjść
 • Ewidencja osób wchodzących/wychodzących do/ze strefy bezpieczeństwa
 • Faksy przychodzące i wychodzące
 • Karty postojowe
 • Kontrolka (bilingi)
 • Książka doręczeń
 • Książka wejść sekcja V
 • Książka ewidencji – nośniki pamięci typu PENDRIVE
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (zaopatrzenie)
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (łączność)
 • Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu (WTO KWP POZNAŃ)
 • Książka wydania broni (IV sekcja)
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka wydania broni z pododdziału SEKCJA V
 • Książki dyspozytora
 • Książki ewidencji kluczy
 • Książki przebiegu służby
 • Książki wizyt w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Poznaniu
 • Książki wydania broni
 • Rejestr bilingów i ustaleń
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu nr 17
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Rejestr wydanych przedmiotów
 • Skorowidz
 • Zeszyt bilingów
 • Zeszyt nawigacji

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego

 • Dzienniki korespondencyjne sekretariatu
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Ewidencja faksów
 • Ewidencja wody
 • Książka inwentarzowa (biblioteka)
 • Ewidencja – wnioski o nadanie uprawnień
 • rejestr korespondencji wpływającej KCIK
 • zeszyt przesyłek
 • dziennik przepisów
 • dziennik przepisów Naczelnik
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • książka kluczy
 • książka ewidencji pieczęci i stempli w jednostce użytkującej
 • ewidencja policjantów/pracowników skierowanych na badania
 • zeszyt zwolnień lekarskich
 • ewidencja wyjazdów służbowych w WWK KWP
 • zeszyt absencji (cywile)
 • ewidencja karty na okaziciela do parkowania pojazdów służbowych
 • ewidencja sprzętu  łączności i informatyki
 • ewidencja-sprzęt żywnościowy, gospodarczy, techniki policyjnej i biurowej
 • ewidencja – sprzęt kwaterunkowy
 • książka stanu sprzętu uzbrojenia
 • zeszyt odpraw zespołu ds. Obsługi Informacyjnej
 • zeszyt odpraw zespołu ds. Analizy Kryminalnej
 • rejestr zdanych, zakończonych analiz – ZAK
 • karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniach  ze stanowiskiem SIO
 • dziennik czynności administracyjnych i kontrolnych wykonywanych  na stanowiskach dostępowych SPBD p.410
 • dziennik stanowiska komputerowego p.410
 • książka kontroli broni WWK
 • książka wydania broni z pododdziału
 • dziennik stanowisk komputerowych ODN
 • dziennik  stanowisk komputerowych ODN
 • dziennik  stanowisk komputerowych ODN-MWP
 • dziennik korespondencyjny zesp. ds. Międzynarodowej Współpracy Policji
 • rejestr korespondencji wpływającej zesp. ds. Międzynarodowej Współpracy Policji
 • rejestr korespondencji wpływającej dot. OZI
 • rejestr korespondencji wpływającej do WWK KWP – SMI
 • karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskiem SMI
 • dziennik pracy administratora/inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • ewidencja upoważnień do KSI
 • dziennik podawczy – kartoteka miejsc
 • zeszyt odpraw zesp. ds. SMI
 • zeszyt odpraw zesp. ds. MWP 

 

Laboratorium Kryminalistyczne

 • Dziennik korespondencyjny       
 • Dziennik przepisów          
 • Dziennik korespondencyjny - pracownia badań krwi na alkohol   
 • Ewidencja faksów  
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godz. nadliczbowych        
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych     
 • Książka ewidencji kluczy 
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli      
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu       
 • Książka ewidencji materiału-daktyloskopia     
 • Książka ewidencji materiału-mechanoskopia 
 • Książka ewidencji materiału-fotografia 
 • Książka ewidencji materiału - prekursory         
 • Książka ewidencji materiału(II)-Pracownia Techniki Wizualnej      
 • Książka ewidencji materiału(III) pracownia biologiczna II
 • Książka ewidencji materiału(III) pracownia biologiczna III
 • Książka ewidencji sprzętu - materiału fonoskopia     
 • Książka ewidencji sprzętu - daktyloskopia       
 • Książka ewidencji sprzętu - Pracownia Technik Audiowizualnych i Fotografii
 • Książka ewidencji sprzętu ( tom I)          
 • Książka ewidencji sprzętu ( tom II)         
 • Książka ewidencji sprzętu materiału     
 • Książka ewidencji sprzętu-Pracownia Chemii
 • Książka Kontroli     
 • Książka wydania broni z pododdziału  
 • Książka doręczeń  
 • Książka ewidencji materiału - daktyloskopia   
 • Książka ewidencji sprzętu
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału - Pracownia biologiczna        
 • Rejestr - Traseologia         
 • Rejestr Delegacji    
 • Rejestr Dowodów Rzeczowych  
 • Rejestr Dowodów Rzeczowych - wypadki drogowe   
 • Rejestr Dowodów Rzeczowych i Ekspertyz - foto        /99
 • Rejestr Dowodów Rzeczowych i Ekspertyz - badania samochodów         
 • Rejestr ekspertyz mechanoskopijnych  
 • Rejestr ekspertyz mechanoskopijnych  
 • Rejestr korespondencji wpływającej      
 • Rejestr korespondencji wychodzącej - Pracownia badań krwi na alkohol
 • Rejestr przydzielonych kart zbliżeniowych w KWP    
 • Rejestr spraw i dowodów rzeczowych  (HA-)   
 • Rejestr spraw i dowodów rzeczowych  (HE-)   
 • Rejestr spraw i dowodów rzeczowych - Pracownia Biologiczna     
 • Rejestr spraw i dowodów rzeczowych - Pracownia Osmologii        
 • Rejestr spraw i dowodów rzeczowych - Pracownia Chemii 
 • Zeszyt odpraw służbowych         
 • Skorowidz do dziennika korespondencyjnego - odstąpiono od prowadzenia w 2015r.
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału - Pracownia Dokumentów    
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej         
 • Rejestr ewidencji ekspertyz -Fonoskopia         
 • Rejestr  ekspertyz daktyloskopijnych ( HE-)     
 • Rejestr wniosków -daktyloskopia (HA-) 
 • Książka ewidencji materiału - daktyloskopia   
 • Książka ewidencji materiału - osmologia         
 • Książka dowodów rzeczowych - osmologia     
 • Książka ekspertyz - osmologia    
 • Książka ewidencji sprzętu – osmologia

 

 

Wydział do walki z Korupcją

 • Delegacje
 • Dziennik podawczy KCIK
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik ewidencji telegramów
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dzienniki stanowiska komputerowego
 • Ewidencja książek ( biblioteka)
 • Książka doręczeń
 • Książki ewidencji kluczy
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książki wyjść
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Rejestr PKR
 • Zeszyt pobierania kart parkowania
 • Zeszyt pobierania karty FLOTA do pojazdów służbowych
 • Zeszyt odpraw

 


Wydział do walki z Przestępczością  Narkotykową

 • Dziennik korespondencyjny       
 • Rejestr korespondencji przychodzącej
 • Ewidencja faksów
 • Dziennik przepisów
 • Dzienniki stanowiska komputerowego ODN nr 1
 • Dzienniki stanowiska komputerowego ODN nr 2
 • Ewidencja wejść i wyjść do wydziału – STREFA II
 • Zeszyt czynności administracyjnych DELTA
 • Księga dowodów rzeczowych
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka służby konwojowej
  Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr osób przeszukiwanych
 • Książka wydarzeń
 • Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniach  przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • Książka odpraw
 • Ewidencja pieczęci będących na stanie puntu kancelaryjnego
 • Ewidencja pieczęci będących na stanie Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu
 • Książka dyspozytora
 • Książka stanu sprzętu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 • Dziennik przepisów
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Ewidencja faksów
 • Ewidencja osób wchodzących i wychodzących z kancelarii tajnej
 • Ewidencja plomb pomieszczeń
 • Ewidencja postępowań szkodowych
 • Ewidencja służby / pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wyjść
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka ewidencji sprzętu - materiału
 • Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Książka służby konwojowej
 • Książka wyjść
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Wykaz jednostek broni będących na stanie pododdziału
 • Zatrzymanie osób potwierdzenie rejestracji

 

Wydział Prewencji

 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów MSW
 • Dziennik przepisów Naczelnika
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka sprzętu materiału
 • Książka stanu sprzętu uzbrojenia
 • Książka wydania broni 
 • Nadgodziny 
 • Rejestr delegacji 
 • Rejestry korespondencji wpływającej 
 • Upoważnienia patrole oficerskie 
 • Zeszyt faksów

 

Sztab Policji

 • Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTelP
 • Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTelP - poufne
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów MSW
 • Dziennik przepisów Naczelnika
 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik Stanowiska Komputerowego - ODN
 • Ewidencja kart zbliżeniowych
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Książka ewidencji kluczy (dyżurka KWP)
 • Ewidencja faksów
 • Ewidencja faksów - SK
 • Ewidencja kart zbliżeniowych wydawanych policjantom i pracownikom Policji KWP w Poznaniu
 • Ewidencja osób wchodzących do pomieszczenia ODN
 • Ewidencja policjantów i pracowników Policji przebywających w gmachu KWP w Poznaniu po godzinach pracy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu
 • Książka doręczeń
 • Książka doręczeń szyfrogramów
 • Książka dyspozytora - rejestr ewidencji pojazdów wjeżdzających na teren KWP w Poznaniu (dyspozytor KWP)
 • Książka dyspozytora (BP ul. Podolańska)
 • Książka dyspozytora (BP ul. Mansfelda)
 • Książka przebiegu służby - SLP
 • Książka stanu uzbrojenia
 • Książka przebiegu służby (dyspozytor KWP)
 • Książka przebiegu służby (dyżurka KWP)
 • Książka przebiegu służby (BP - ulica Podolańska)
 • Książka przebiegu służby (BP Kiekrz)
 • Książka wydania karty na A2
 • Książka wydania broni
 • Książka wydania broni - depozyt
 • Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych              "interesant KWP w Poznaniu" (dyżurka KWP)
 • Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych             "wizyta KWP  w Poznaniu" (dyżurka KWP)
 • Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych                   "wizyta - WOIN" "wizyta - sztab" KWP w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej (dyżurka KWP)
 • Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa na stanowisku Kierowania
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Książka wydania karty na A2
 • Rejestr osób upoważnionych do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego
 • Rejestr wpływu informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez  sportowych
 • Rejestr wydawania kluczy do sali konferencyjnej
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Zeszyt ewidencji pobierania i zwrotu karty FLOTA

 

Wydział Ruchu Drogowego

 • Dziennik decyzji administracyjnych WRD KWP
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik korespondencyjny inżynierii ruchu drogowego
 • Dziennik przepisów MSWiA i KGP
 • Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Zeszyt odpraw
 • Zeszyt delegacji
 • Lista obecności
 • Dziennik podawczy
 • Ewidencja faksów
 • Ewidencja książek Wydziału Ruchu Drogowego
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Zeszyt zleceń napraw pojazdów
 • Rejestr zaświadczeń o szkoleniach
 • Książka ewidencji ALCOSENSOR
 • Książka ewidencji ALCOQUANT
 • Książka ewidencji RADIOTELEFON
 • Książka ewidencji TELEFON
 • Książka ewidencji RMP ISKRA
 • Książka ewidencji NAWIGACJA, APARAT FOTOGRAFICZNY, KAMERA
 • Książka ewidencji notatników służbowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania – bloczki mandatów karnych
 • Księga druków ścisłego zarachowania – pokwitowania zatrzymanych dokumentów
 • Segregator protokołów z odpraw służbowych
 • Segregator nadanych uprawnień
 • Segregator zatrzymanych dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy
 • Rejestr pracy urządzenia kontrolno – pomiarowego RMP ISKRA
 • Rejestr pracy urządzenia kontrolno – pomiarowego VIDEOREJESTRATOR
 • Rejestr pracy urządzenia kontrolno – pomiarowego ALCOSENSOR
 • Rejestr pracy urządzenia kontrolno – pomiarowego ALCOQUANT
 • Rejestr pracy urządzenia kontrolno – pomiarowego ALKOMETR
 • Rejestr pracy urządzenia kontrolno – pomiarowego DYMOMIERZ
 • Rejestr pracy urządzenia kontrolno – pomiarowego ANALIZATOR SPALIN

 

Wydział Konwojowy

 • Dzienniki Korespondencji Sekretariatu/Pion
 • Ewidencja Przydzielonych Notatek Służbowych
 • Rejestry Korespondencji Wpływających
 • Rejestr Ewidencji Książki Dziennika do Dokumentacji Jawnej
 • Ewidencje Faksów
 • Książki Doręczeń Przesyłek Miejscowych 
 • Skorowidze
 • Zeszyt Wydawanych Upoważnień Funkcjonariuszy
 • Rejestry  Wydawanych Delegacji
 • Ewidencje Wyjść w Godzinach Służbowych
 • Ewidencja Pieczęci i Ich Odcisków
 • Dziennik Przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Dziennik Przepisów Komendanta Głównego Policji
 • Dziennik Przepisów Innych
 • Dziennik Przepisów MSW
 • Zeszyty Odpraw Wydziału
 • Książka Ewidencji Wypadków i Kolizji dot. służbowego sprzętu transportowego
 • Książka Ewidencji Sprzętu i materiału w jednostce użytkowej
 • Ewidencja Wystawiania Skierowań na Badania Policjantów i Pracowników
 • Rejestr  Zleceń Napraw Pojazdów Służbowych
 • Książki Ewidencji Kluczy
 • Książka Służby Konwojowej Wartości Pieniężnych Muzealiów i Inne
 • Ewidencja wydanych urządzeń łączności i informatyki
 • Książki Odpraw i Przebiegu Służby
 • Książki Doprowadzeń Osób
 • Rejestr funkcjonariuszy korzystających z pokoju OZZ w KP Nowe Miasto
 • Książki Służby Konwojowej
 • Książki Dyspozytora
 • Rejestry Wydawania Notatników Służbowych
 • Dyspozycja Telefonów Komórkowych Pracy
 • Książka uwag i kontroli w obiektach sądowych
 • Zeszyt Nawigacji GPS
 • Rejestry Ewidencji Wydawania i Wykorzystania Zbliżeniowych Wizyt Interesantów Kart
 • Rejestr Wydawania Kart Pamięci
 • Książki Wydawania Broni z Pododdziału
 • Książki Kontroli Sprzętu Uzbrojenia
 • Książka depozytu broniT
 • Książka Poleceń Służbowych dla Funkcjonariuszy
 • Książka Ewidencji Sprzętu Użytkowego
 • Książka Ewidencji Sprzętu Kwaterunkowego
 • Książka Ewidencji Sprzętu Informatyki i Łączności
 • Rejestr Zbiorów Bibliotecznych
 • Rejestr Zawartych Umów o odpowiedzialności materialnej
 • Ewidencja wydanych przepustek na RW
 • Rejestry interwencji Policyjnych
 • Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Rejestr wydawanych ŚPB
 • Kontrolki pism niejawnych
 • Rejestr niewykonanych doprowadzeń i konwojów
 • Książka kontroli sanitarnej
 • Książka kontroli broni
 • Książka Kontroli Policyjnej Izby Dziecka
 • Książka Wizyt Lekarskich
 • Skargi i Prośby Nieletnich Policyjnej Izby Dziecka
 • Książka Przebiegu Służby w Policyjnej Izby Dziecka
 • Książka Przebiegu służby Wychowawcy
 • Książka Ewidencji Nieletnich Umieszczonych w Policyjnej Izby Dziecka
 • Zeszyt rozmów dyscyplinujących policjantów i pracowników cywilnych
 • Rejestr uprawnień do przetwarzania informacji KSIP w WK KWP w Poznaniu
 • Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby
 • Ewidencja kontroli wejść i wyjść oraz przebywania w wydzielonej strefie ochronnej
 • Rejestr wydania paralizatorów TASER z kamerą
 • Dziennik Podawczy
 • Ewidencja Pobranych Radiostacji
 • Książka Kontroli Wydziału
 • Książka stanu uzbrojenia w  jednostce
 • Ewidencja wydanych  przepustek
 • Ewidencja wydanych kart FLOTA
 • Książka wydania sprzętu specjalistycznego
 • Rejestr wydania sprzętu specjalistycznego
 • Rejestr ewidencji obecności patrolu rajdującego
 • Rejestr prowadzonych postępowań szkodowych
 • Rejestr wydanych kajdanek zespolonych, prowadnic, kamizelek  kuloodpornych
 • Rejestr wykrywaczy metali
 • Rejestr wydawanych telefonów komórkowych
 • Rejestr pasów BOA

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

 • Ewidencja wyjazdów służbowych – delegacje
 • Rejestr korespondencji wpływającej – sekretariat
 • Ewidencja koordynacji – II
 • Ewidencja koordynacji –III
 • Ewidencja koordynacji –V
 • Dziennik korespondencji sekretariatu pionu
 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej – Uzbrojenie  i technika specjalna
 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej – kwaterunek
 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej – łączność i informatyka
 • Książka ewidencji pieczęci i pojemników
 • Książka doręczeń WPA
 • Książka doręczeń do KMP
 • Ewidencja pobranych kluczy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja wejść i wyjść – strefa ochronna WPA pok.116
 • Książka dyspozytora (samochód)
 • Rejestr wniosków o wydanie licencji detektywa
 • Rejestr wydanych  licencji detektywa
 • Rejestr decyzji detektywa
 • Rejestr uprzednich zgód przewozowych oraz zgód na wywóz broni poza UE
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka stanu uzbrojenia WPA
 • Rejestr wydanych legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • Rejestr przekazanej do zniszczenia broni długiej
 • Rejestr broni krótkiej, amunicji przyjętej do zniszczenia
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Książka stanu sprzętu uzbrojenia w jednostce zaopatrzeniowej
 • Zeszyt odpraw WPA KWP w Poznaniu
 • Ewidencja wydanych kart paliwowych FLOTA
 • Dziennik podawczy II
 • Dziennik podawczy III
 • Dziennik podawczy V
 • Dziennik podawczy VI
 • Rejestr koordynacji, ewidencja pomocnicza II
 • Rejestr koordynacji, ewidencja pomocnicza III
 • Rejestr koordynacji, ewidencja pomocnicza V
 • Rejestr wniosków cudzoziemców
 • Rejestr kontroli służby – trzeźwość
 • Rejestr broni pomocniczy
 • Ewidencja depozytów broni i amunicji
 • Rejestr wydanych zaświadczeń na zakup broni
 • Rejestr Decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji   w Poznaniu w spr. pozwoleń na broń
 • Rejestr wszczętych postepowań administracyjnych w spr. pozwolenia na broń

 

Wydział Kontroli

 • Książka kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • Centralny rejestr upoważnień do kontroli i audytu (CRUKA)
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Dziennik korespondencyjny
 • Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 • Ewidencja faxów
 • Książka doręczeń
 • Wykaz przesyłek nadanych
 • Wykaz przesyłek poleconych
 • Wykaz przesyłek wydanych
 • Pocztowa książka nadawcza
 • Dziennik przepisów Komendanta Głównego Policji
 • Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej sprzęt: informatyka  i łączność
 • Książka sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej, biurowej, kulturalno-oświatowego
 • Rejestr wydanych skierowań na badania z zakresu medycyny pracy
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja czasu służby / pracy
 • Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 • Rejestr skarg („0510”)
 • Rejestr wniosków, listów i anonimów („0511”)
 • Ewidencja skarg, wniosków, listów i anonimów przekazanych („052”)
 • Rejestr przyjęć interesantów przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Rejestr zgłoszeń Telefonu Zaufania
 • Zeszyt odpraw służbowych

 

Wydział Kadr i Szkolenia

 • Centralny Rejestr Doboru Kadr
 • Ewidencja rozkazów personalnych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Poznaniu
 • Ewidencja rozkazów i zarządzeń organizacyjnych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Ewidencja jednostek i komórek organizacyjnych województwa wielkopolskiego
 • Książka doręczeń
 • Rejestr decyzji i postanowień Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • w Poznaniu
 • Rejestr orzeczeń Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej z/do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu
 • Rejestr legitymacji pracowników cywilnych
 • Rejestr zaświadczeń
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych
 • System KADRA
 • System wydawania legitymacji policyjnych
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 • System SWOP
 • Wykaz jednostek broni będących na stanie pododdziału
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Rejestr delegacji służbowych/poleceń wyjazdu
 • Zeszyt odpraw służbowych/narad Wydziału Kadr i Szkolenia KWP  w Poznaniu
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja fax
 • Ewidencja mienia
 • Lista obecności
 • Ewidencja nośników pamięci typu PENDRIVE

Wydział Komunikacji Społecznej

 • Dzienniki przepisów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Dzienniki przepisów Komendanta Głównego Policji
 • Dzienniki przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Skorowidz do dziennika przepisów WKWP w Poznaniu
 • Dziennik przepisów innych resortów
 • Centralny Rejestr Pełnomocnictw  -  wersja elektroniczna
 • Centralny Rejestr Upoważnień   -  wersja elektroniczna
 • Centralny Rejestr Upoważnień do Czynności Nadzorczych  - wersja elektroniczna
 • Dziennik rozkazów nagrodowych WKWP
 • Rejestry ewidencji książek, dzienników … dla dokumentacji jawnej
 • Dziennik korespondencji sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej Wydziału Komunikacji Społecznej KWP  w Poznaniu
 • Ewidencja faksów Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń
 • Książka odpraw Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
 • Książka pobieranych kluczy w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Ewidencja wyjazdów służbowych policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Ewidencja wyjazdów służbowych poza granice kraju policjantów i pracowników KWP w Poznaniu
 • Dziennik podawczy dla dokumentacji niejawnej Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Dziennik korespondencji Pełnomocnika WKWP do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Pełnomocnika WKWP do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu
 • Dziennik korespondencji dla Jednoosobowego stanowiska do spraw  Odzyskiwania Mienia  KWP w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej dla Jednoosobowego stanowiska  do spraw  Odzyskiwania Mienia  KWP w Poznaniu
 • Dziennik korespondencji dla Zespołu Funduszy Pomocowych
 • Rejestr korespondencji wpływającej dla Zespołu Funduszy Pomocowych
 • Książka kontroli korzystania z pomieszczeń sali konferencyjnej KWP w Poznaniu
 • Rejestr ewidencji dowodów finansowych dla KWP/KMP/KPP
 • Wykaz wyjazdów komendantów miejskich i powiatowych poza teren jednostki
 • Ewidencja zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
 • Książka ewidencji wynajmowania salki szkoleniowej KWP w Poznaniu
 • Listy obecności policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
 • Ewidencja zaproszeń.
 • Ewidencja podziękowań i życzeń.
 • Rejestr teczek jawnych prowadzonych w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu.
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • Ewidencja wydawanych upominków i gadżetów reklamowych przez WKWP.
 • Książka inwentarzowa Sali Tradycji KWP w Poznaniu.

 

Sekretariaty Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

 • Dziennik korespondencyjny WKWP
 • Książka doręczeń WKWP
 • Lista obecności Kierownictwa
 • Lista obecności pracowników.
 • Ewidencja  wyjść w godzinach służbowych kierownictwa
 • Dziennik korespondencyjny Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Książka doręczeń Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Naczelników i Zastępców
 • Ewidencja faksów zastępców
 • Rejestr korespondencji wpływającej niejawnej Zastępców
 • Ewidencja sprzętu łączności i informatyki zastępców.
 • Ewidencja sprzętu kwaterunku zastępców
 • Ewidencja faksów Zastępcy WKWP
 • Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • Zeszyt odpraw
 • Dziennik korespondencyjny Zastępców WKWP
 • Książka doręczeń Zastępców WKWP
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych kierownictwa
 • Ewidencja faksów Zastępców WKWP

 

Kancelaria Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu         

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń
 • Zeszyt zaproszeń
 • Zeszyt faksów
   

Wydział Finansów

 • Dziennik podawczy – rozkazy personalne
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów MSW
 • Dziennik przepisów Naczelnika
 • Dziennik przepisów WKWP
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja Faksów
 • Ewidencja pracowników pracujących po godz. pracy
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń
 • Księgi druków ścisłego zarachowania
 • Rejestry korespondencji wpływającej
 • Rejestr wniosków o zapomogi ZFŚS
 • Dziennik korespondencyjny Zespołu ds. Inwentaryzacji

 

Wydział Transportu

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dzienniki przepisów KWP,KGP, MSW
 • Rejestr wpływu poczty
 • Ewidencja faxów
 • Rejestr faktur wpływających
 • Ewidencja delegacji
 • Ewidencja skierowanych na badania
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja pozostających po godzinach pracy
 • Książka doręczeń
 • Ewidencja wydawanych i przyjmowanych radiotelefonów noszonych i deponowania radiotelefonów samochodowych
 • Elektroniczna ewidencja umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi
 • Elektroniczna ewidencja wypadków i kolizji dotycząca służbowego sprzętu transportowego
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Rejestr zakupów materiałów pędnych i smarów dla garnizonu wielkopolskiego wg CPV;

Ewidencje:

 • ilościowo-wartościowa MPIS dla garnizonu wielkopolskiego
 • obrotów MPiS dla garnizonu wielkopolskiego z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne
 • magazynowe przychodów i rozchodów w zakresie MPiS
 • magazynowe przychodów i rozchodów w zakresie MPiS w systemie SWOP – GM
 • magazynowe przychodów i rozchodów w  zakresie części i akcesoriów                  w systemie SUBIEKT
 • magazynowe przychodów i rozchodów w  zakresie części i akcesoriów w systemie SWOP GM
 • magazynowe przychodów i rozchodów dotyczących policyjnej stacji paliw wg systemu MINI CORAX
 • eksploatacyjne garnizonu wielkopolskiego dotyczące pojazdów służbowych i pozostałego sprzętu transportowego w programie PASKOM
 • eksploatacyjne dotyczące jednostek rozliczanych w Wydziale Transportu KWP

Wydziałów KWP w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Zarządu         w Poznaniu CBŚP, Wydziału BSW KGP

 • dowodów wydania i przyjęcia w zakresie wewnętrznego obrotu paliwami dotyczącego stałych zbiorników paliwa w pojazdach służbowych i pozostałym sprzęcie transportowym
 • kart paliwowych systemu FLOTA garnizonu wielkopolskiego z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne.
 • kart zbliżeniowych systemu MINI CORAX

 

Wydział Zaopatrzenia

 • Rejestr obiegu projektów umów 
 • Zeszyt instruktarzy i szkoleń BHP 
 • Upoważnienia 
 • Rejestr interesantów  
 • Karta przekazania odpadu  
 • Książka doręczeń
 • Dziennik korespondencji
 • Ewidencja faksów 
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych 
 • Ewidencja wyjazdów służbowych  
 • Rejestr korespondencji wpływającej (do spraw)
 • Zeszyt odpraw
 • Rejestr korespondencji wpływającej (faktury) 
 • Rejestr asygnat dot. sprzętu k.o. i sportowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kulturalno-oświatowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu kulturalno-oświatowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kulturalno-oświatowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu kulturalno-oświatowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu gospodarczego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu gospodarczego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu sportowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu sportowego
 • Książka ewidencji KWP dot. sprzętu przeciwpożarowego
 • Książka ewidencji  KMP/KPP dot. sprzętu gospodarczego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu gospodarczego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu sportowego
 • Książka ewidencji KMP/KPP dot. sprzętu sportowego  
 • Książka ewidencji  KMP/KPP dot. sprzętu przeciwpożarowego
 • Książka ewidencji KMP dot. sprzętu kwaterunkowego
 • Zeszyt spisu sprzętu stołówkowo-kuchennego dotyczący ksiąg ewidencji głównej KWP
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego 
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego 
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego 
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego 
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego 
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego 
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego 
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego 
 • Książki ewidencji głównej KWP sprzętu stołówkowo-kuchennego 
 • Zeszyt spisu sprzętu stołówkowo - kuchennego dotyczący ksiąg ewidencji głównej KMP/KPP
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP sprzętu stołówkowo-kuchennego
 • Zeszyt spisu sprzętu stołówkowo-kuchennego dotyczący ksiąg ewidencji głównej KWP/KPP
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu – sprzęt stołówkowo kuchenny
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu – sprzęt stołówkowo kuchenny
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu – sprzęt stołówkowo kuchenny
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu – sprzęt stołówkowo kuchenny
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu – sprzęt stołówkowo kuchenny
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego–sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego–sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego–sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego–sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego–sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego–sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego–sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego–sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka ewidencji głównej KMP/KPP woj. wielkopolskiego–sprzęt stołówkowo kuch.
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu –sprzęt stołówkowo-kuchenny będący na wyposażeniu stołówki CUL w Poznaniu 
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu –sprzęt stołówkowo-kuchenny będący na wyposażeniu stołówki CUL w Poznaniu 
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu –sprzęt stołówkowo-kuchenny będący na wyposażeniu stołówki CUL w Poznaniu
 • Książka ewidencji głównej KWP w Poznaniu, KMP KPP woj. wielkopolskiego – sprzęt medyczny 
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik korespondencyjny  
 • Książka sprzętu stołówko-kuchennego
 • Książka sprzętu stołówko-kuchennego
 • Książka sprzętu stołówko-kuchennego
 • Książka sprzętu stołówko-kuchennego
 • Książka sprzętu stołówko-kuchennego
 • Książka sprzętu stołówko-kuchennego
 • Książka sprzętu stołówko-kuchennego
 • Książka sprzętu wyposażenia medycznego
 • Książka sprzętu wyposażenia medycznego
 • Książka sprzętu wyposażenia medycznego
 • Książka sprzętu wyposażenia medycznego
 • Książka sprzętu wyposażenia medycznego
 • Książka sprzętu wyposażenia medycznego
 • Książka sprzętu wyposażenia medycznego
 • Książka sprzętu wyposażenia medycznego
 • Książka sprzętu wyposażenia medycznego
 • Książka ewidencji materiału w jednostce użytkującej - stolarnia
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt warsztatowy 
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt warsztatowy 
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt warsztatowy 
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt warsztatowy 
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego 
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji sprzętu mundurowego  
 • Książka ewidencji przedmiotów zaopatrzenia mundurowego „ZN”
 • Książka ewidencji śr. higieny osobistej 
 • Książka ewidencji śr. higieny osobistej 
 • Książka ewidencji Darowizn finansowych                              
 • Książka ewidencji wyposażenia specjalnego (Baza mag. Piła)      
 • Rejestr dowodów przyjęcia 2010                                                           
 • Rejestr dowodów przyjęcia 2014                                                           
 • Rejestr dowodów przyjęcia 2015                                                           
 • Rejestr dowodów wydania 2010                                                           
 • Rejestr dowodów wydania 2014                                                           
 • Rejestr dowodów wydania 2015                                                           
 • Rejestr CPV 2014, 2015                                                              
 • Skorowidz tematyczny/asortymentowy sprzętu mundurowego                   
 • Skorowidz tematyczny/asortymentowy wyposażenia specjalnego             
 • Rejestr kart mundurowych           
 • Rejestr kart mundurowych           
 • Rejestr kart mundurowych                                                                                  
 • Rejestr pracowników cywilnych                                                            
 • Rejestr wyposażenia psa służbowego                                                 
 • Dziennik Korespondencji Pionu GMT I
 • Dziennik Korespondencji Pionu GMT I
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej wyposażenia specjalnego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego
 • Książka ewidencji magazynowej sprzętu mundurowego 
 • Książka ewidencji mundurowej  „ZN”                                       
 • Książka ewidencji magazynowej środków higieny osobistej
 • Książka ewidencji magazynowej środków higieny osobistej
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KPP Śrem                                           
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KPP Środa Wlkp.                               
 • Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KPP Gniezno               
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KPP Szamotuły                                  
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KPP Nowy Tomyśl                 
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KPP Grodzisk  Wlkp.                         
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KPP Międzychód                               
 • Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KPP Oborniki               
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KPP Września                                    
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - Wydziały KWP Poznań                                
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu -  WDŚ KWP Poznań                          
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - WK KWP Poznań                              
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - WF KWP Poznań                              
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - OWR KWP Poznań                           
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - Wydz. dw. z Cyberprzestępczością
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - WRD                 
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – Wydz. Łącz. i Informatyki
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – Wydz. dw. z Korupcją  KWP Poznań        
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr IX
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu -  Sztab Policji KWP Poznań              
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr X 
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - BSW KGP                                
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr XI
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - Wydz. Kontroli KWP Poznań                      
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – Wydz. dw. z PN KWP Poznań                   
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr XII           
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - OIN KWP Poznań                              
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - WP KWP Poznań                              
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - PG KWP Poznań                               
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – Wydz. Konwojowy KWP Poznań               
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - WWK KWP Poznań                          
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu -  WPA KWP Poznań                          
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - WTO KWP Poznań                            
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - KW Pol. KWP Poznań                                  
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - CBŚ KGP Zarz. Poznań                               
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - LK KWP Poznań                                
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - Instytucje                                             
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr I                          
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr II                         
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr III                        
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr IV                       
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr V                        
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr VI                       
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr VII                                  
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr VIII                                 
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr XIII                                 
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr XIV         
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr XV                                 
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia jednostek centralnych nr XVI                                
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału „Przepadek" nr I         
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału ,,Przepadek" nr II                                           
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału ,,Przepadek" nr III                                           
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału ,,Przepadek" nr IV                                         
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału ,,Przepadek" nr V                                          
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału ,,Przepadek" nr VI                                         
 • ewidencji sprzętu- materiału „Przepadek" nr VII                                            
 • ewidencji sprzętu- materiału „Przepadek" nr VIll                                           
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału ,,Przepadek" nr IX                                         
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału „Przepadek" nr X                                           
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału ,,Przepadek" nr XI                                         
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału „Depozyt" nr O                                   
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału ,,Depozyt'' nr 0/1                                            
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału ,,Depozyt" nr I                                     
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału „Depozyt" nr II                                    
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału „Depozyt" nr III                                   
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału „Depozyt" nr IV                       
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału „Depozyt" nr V                                    
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału „Depozyt" nr VI                                   
 • Książka ewidencji sprzętu- materiału „Depozyt" nr VII                                             
 • Dziennik szkoleń                                                                                                 
 • Książka kancelaryjna Zespół Uzbrojenia         
 • Książka zleceń naprawy broni
 • Książka magazynowa sprzętu – amunicja
 • Książka środków trwałych – maszyny
 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego : narzędzia
 • Książka kontroli OWR KWP Poznań

 

 • Książki zleceń napraw sprzętu uzbrojenia
 • K Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - broń I  
 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - broń I      
 • Książki ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego: wyposażenie

specjalne II, II A

 • Książki ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego : futerały III/III A
 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego : amunicja N
 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego : amunicja

część 2 NA.

 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego : różne V
 • Książka kontroli MU KWP Poznań
 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego
 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego
 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego  
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - broń
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - broń, sprzęt optyczny
 • Książka ewidencji amunicji wg partii
 • Książka zleceń napraw sprzętu uzbrojenia

 

Wydział Inwestycji i Remontów

 • Dziennik przepisów KGP, MSW
 • Dziennik przepisów WKWP
 • Dziennik przepisów Naczelnika
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Ewidencja wyjazdów służbowych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książki doręczeń
 • Książka kontowa opału
 • Rejestr decyzji administracyjnych
 • Dzienniki przepisów – tytuły wykonawcze
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Rejestr korespondencji wpływającej – faktury
 • Rejestr oświadczeń mieszkaniowych
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej
 • Rejestr wniosków na przydział lokalu funkcjonariuszom Policji KWP i CBŚP
 • Wykaz mieszkań służbowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka odpraw i narad Naczelnika Wydziału
 • Książka odpraw i narad Naczelnika Wydziału z Zespołem Rozliczeń
 • Książka odpraw i narad Naczelnika Wydziału z Zespołem Nieruchomości
 • Książka odpraw i narad Naczelnika Wydziału z Zespołem Eksploatacji
 • Książka odpraw i narad Naczelnika Wydziału z Zespołem ds. Mieszkaniowych
 • Rejestr asygnat przychodowych
 • Rejestr asygnat rozchodowych
 • Rejestr kartotek magazynowych
 • Książka ewidencji sprzętu łączności w jednostce użytkującej

 

Wydział Łączności i Informatyki

 • Asygnaty
 • Dziennik faktur
 • Dziennik przebiegu służby
 • Dziennik przepisów KGP i MSWiA
 • Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Dzienniki korespondencyjne - sekretariat
 • Dziennik stanowiska ODN
 • Ewidencja pieczątek
 • Ewidencja faksów
 • Ewidencja nabycia towarów i usług
 • Ewidencja nadgodzin policjantów i pracowników cywilnych
 • Ewidencja nagranych nośników CD/DVD
 • Ewidencja projektów umów, które są przekazywane do Wydziału Finansów, Sekcji ds. Zamówień Publicznych, Zespołu Radców Prawnych
 • Karta na okaziciela na parkowanie
 • Książki ewidencji materiału łączności i informatyki
 • Książki ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • Książka wydawania broni
 • Książka depozytów
 • Książka doręczeń
 • Książka ewidencji kluczy Wydziału
 • Książka ewidencji kluczy ODN
 • Książka ewidencji przesyłek pocztowych
 • Książka wydatków rzeczowych
 • Książka wyjść
 • Księgi środków trwałych
 • Rejestr asygnat
 • Rejestr korespondencji wpływającej
  Rejestr umów
 • Rejestr wniosków dot. kart PKI oraz KSD
 • Rejestr wniosków uprawnień do dostępu do systemów teleinformatycznych
 • Zeszyt delegacji
 • Zeszyt narad wydziału
 • Zeszyt przepustek na samochód służbowy
   

 

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Dziennik czynności administracyjnych w zbiorze – Oświadczenia majątkowe – Kancelaria Tajna
 • Dziennik ewidencji wykonanych kopii - Kancelaria Tajna
 • Dziennik podawczy - Kancelaria Tajna
 • Dziennik przepisów KGP, MSWiA - Sekretariat
 • Dziennik przepisów Naczelnika Wydziału – Sekretariat
 • Dzienniki przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Poznaniu – Sekretariat
 • Dziennik stanowiska komputerowego – ODN
 • Dziennik zdarzeń administratora aplikacji zbioru  - Postępowania Sprawdzające
 • Dzienniki korespondencyjne – Sekretariat
 • Dziennik podawczy do poczty jawnej (kontrolka) -  Archiwum
 • Ewidencja akt zagubionych – Archiwum
 • Ewidencja policjantów/pracowników skierowanych na badania – Sekretariat
 • Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych – Archiwum
 • Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych – Piła
 • Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych wydziału – Sekretariat
 • Ewidencja faksów – Sekretariat
 • Dziennik przepisów niejawnych -Kancelaria Tajna
 • Dzienniki ewidencyjne -Kancelaria Tajna
 • Ewidencja pieczęci będących na stanie Kancelarii Tajnej
 • Ewidencja wejść i wyjść z Kancelarii Tajnej
 • Ewidencja pomocnicza rzeczowych składników majątkowych z zakresu transportu - Sekretariat
  Ewidencja wykonanych sprawdzeń PKR-1 systemu "Delta" - Postępowania Sprawdzające
 • Ewidencja worków zawierających dokumentację przeznaczoną do zniszczenia – Archiwum
 • Ewidencja wyjazdów służbowych – Sekretariat
 • Ewidencja zdawania i pobierania broni służbowej - Postępowania Sprawdzające
 • Książka doręczeń – Sekretariat
 • Książka ewidencji sprzętu z Wydziału Łączności i Informatyki - Sekretariat
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych – Sekretariat
 • Książka ewidencji kluczy – Archiwum
 • Książka wyjść - Sekretariat
 • Książka ewidencji wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, techniki policyjnej i biurowej, uzbrojenia, kuchenny oraz specjalny – Sekretariat
 • Książka wejść i wyjść - Piła
 • Książka wejść i wyjść – Piła
 • Książki ewidencji kluczy - Sekretariat
 • Książka wyjść – Archiwum
 • Książka wyjść – Piła
 • Księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta – Piła
 • Księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta – Piła
 • Lista obecności
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC – Archiwum
 • Rejestr ankiet bezpieczeństwa osobowego - Sekretariat
 • Rejestr – wejście do strefy ochronnej 2 - Archiwum
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (WKT 111) – Kancelaria Tajna
 • Rejestr korespondencji wpływającej - Sekretariat
 • Rejestr korespondencji wpływającej (kontrolka) – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr korespondencji wpływającej (kontrolka) – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr korespondencji wpływającej (kontrolka) – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr odmów – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr postępowań kontrolnych – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niejawnej kat. "B" i "BE" – Archiwum
 • Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum – Archiwum
 • Rejestr  akt przekazanych kat. A – Archiwum
 • Rejestr spisu akt przekazanych z Archiwum KWP w Poznaniu do dalszego prowadzenia – Archiwum
 • Rejestr sprawdzeń do Biura Ewidencji i Archiwum ABW w Warszawie – Sekretariat
 • Rejestr udostępnień akt z Archiwum Policji - Archiwum
 • Rejestr sprawdzeń do KRK w Poznaniu o Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr wydania kluczy do stanowiska ODN – Sekretariat
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr wydanych przedmiotów – Kancelaria Tajna
 • Rejestr wydanych upoważnień dostępu do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”  - Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr zaświadczeń o przedłużenie terminu ważności poświadczeń – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie OIN – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestr zbiorów bibliotecznych – Sekretariat
 • Rejestry akt postępowań sprawdzających – Postępowania Sprawdzające
 • Rejestry niejawnej korespondencji wpływającej – Kancelaria Tajna
  Skorowidz do rejestru postępowań sprawdzających – Postępowania Sprawdzające
 • Zeszyt administratora – Postępowania Sprawdzające
 • Zeszyt czynności administracyjnych – Postępowania Sprawdzające
 • Zeszyt delegacji służbowych – Sekretariat
 • Zeszyt odpraw – Naczelnik

 

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

 • Zeszyt Odpraw
 • Książka Wydania Broni
 • Rejestr Teczek Operacyjnych
 • Rejestr Teczek Operacyjnego Sprawdzenia
 • Ewidencja faksów
 • Dziennik Korespondencji Sekretariatu
 • Rejestr Korespondencji Wpływającej
 • Dziennik Przepisów
 • Delegacje Służbowe
 • Ewidencja pieczątek i referentek
 • Biblioteka
 • Książka Doręczeń
 • Książka Ewidencji Kluczy
 • Ewidencja Wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja czasu służby (pracy w godz. nadliczbowych)
 • Dziennik Stanowiska ODN nr 1
 • Dziennik Stanowiska ODN nr 2

 

Sekcja Psychologów

 • Ewidencja osób skierowanych na badania.
 • Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik przepisów.
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
 • Ewidencja faksów.
 • Ewidencja kluczy.
 • Książka doręczeń.
 • Rejestr kandydatów do służby w Policji.
 • Skorowidz do rejestru kandydatów do służby w Policji.
 • Rejestr korespondencji wpływającej.
 • Rejestr udzielonej pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych,  dochodzeniowo-śledczych itp.
 • Zeszyt nadgodzin
 • Zeszyt szkoleń

 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik przepisów
 • Ewidencja nadgodzin
 • Ewidencja urządzeń teleinformatycznych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Książka doręczeń
 • Książka faksów
 • Rejestr ewidencji kart zbliżeniowych
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Rejestr obiegu umów
 • Rejestr Zamówień Publicznych
 • Zeszyt Narad


Zespół Prawny
Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu

 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Ewidencja faksów
 • Ewidencja umów
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej
 • Dziennik przepisów
 • Książka odpraw
 • Księga inwentarzowa księgozbioru
 • Ewidencja pieczęci
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Zeszyt delegacji służbowych
 • Lista obecności

 

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka

 • Książka wydanych certyfikatów „Prawa człowieka w zarządzaniu Policją”

 

Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego

(obsługa kancelaryjno – biurowa w Wydziale Kontroli KWP w Poznaniu)

 

Zespół do spraw Inwentaryzacji

 • Dziennik korespondencyjny
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Księga druków ścisłego zarachowania

 

Zespół do spraw Funduszy Pomocowych

 • Rejestr korespondencji przekazywanej do Zespołu ds. Funduszy Pomocowych

 

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • Rejestr korespondencji wpływającej do Zespołu ds. BHP
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Książka wypadków w drodze do i z pracy

 

Komisariat Wodny Policji w Poznaniu

 • Dziennik korespondencji sekretariatu
 • Dziennik korespondencji wpływającej
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Rejestr faksów
 • Książka odpraw
 • Książka dyspozytora – samochody
 • Książka dyspozytora – łodzie
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Notatniki służbowe policjantów
 • Książka kontroli zewnętrznej
 • Dziennik przepisów Komendanta Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu     
 • Rejestr wydanych przedmiotów ( stacje, terminale),
 • Ewidencja pobierania i zdawania urządzeń ALKOSENSOR i ALKOQUAN     
 • Książka nadzoru służby prewencyjnej
 • Dziennik pracy psa służbowego ,,DODO’’
 • Dziennik pracy psa służbowego ,, AIKIDO’’
 • Lista obecności policjantów i pracowników

 

Oddział Prewencji Policji w Poznaniu

 • Książka przebiegu służby dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka przebiegu służby ochronnej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka/rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów doręcznych przydzielonych dla służby ochronnej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik telegramów wchodzących
 • Dziennik telegramów wychodzących
 • Rejestr wydawania i zdawania kart dostępowych uprawniających do wejścia do KWP Poznań
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji kluczy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji kluczy Wydziały KWP
 • Książka ewidencji kluczy CBŚ
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 103 strefa ochronna druga Dyżurny OPP w Poznaniu
 • Książka ewidencji osób przebywających na terenie Oddziału Prewencji Policji poza godzinami pracy
 • Książka ewidencji kluczy – pomieszczenia techniczne Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka depozytu Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka wydania broni Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka kontroli zewnętrznej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka poleceń służbowych – Dyżurny Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020-A 122072  – Dyżurny Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka przebiegu służby Dyspozytora Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka wjazdów i wyjazdów pojazdów służbowych
 • Książka wjazdów i wyjazdów pojazdów cywilnych
 • Ewidencja wejść i wyjść na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Biura Przepustek Oddziału Prewencji Policji  w Poznaniu
 • Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej
 • Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Książka doręczeń
 • Rejestr korespondencji wpływającej do
 • Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu
 • Dziennik podawczy dla korespondencji niejawnej
 • Dziennik ewidencji przepisów Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Ewidencja pieczęci, stempli, referentek i ich odciski
 • Książka kontroli Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka kontrolnego służby Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 111 strefa ochronna II - stanowisko ODN
 • Dziennik stanowiska komputerowego
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka odpraw Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik podejmowanych i wydawanych poleceń Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Dziennik szkolenia – Grupa Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych Oddziału Prewencji Policji  w Poznaniu
 • Książka pomocnicza ewidencji zużycia MPiS Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka pomocnicza stanu magazynowego MPiS Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt łączności i informatyki Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom I
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – sprzęt łączności i informatyki Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom II
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - MOSSBERG i 7,62 SKS
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 7,62 KbK AKMS
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 9mm GLOCK 17 i GLOCK 19
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 9mm P-99 WALTHER
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - P-64 i P-83
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom I
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom II
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom III
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Tom IV
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - kwaterunek Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - żywnościówka Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - mundurówka Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - szkoleniówka Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt sportowy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - technika policyjna Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - technika biurowa Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga druków ścisłego zarachowania - bloczki mandatowe Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga druków ścisłego zarachowania - notatniki służbowe Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga kasowa Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga magazynowa sprzętu kwaterunkowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga magazynowa sprzętu żywnościowego i techniki policyjnej Oddziału Prewencji Policji  w Poznaniu
 • Księga magazynowa sprzętu mundurowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga sprzętu magazynu kwaterunkowego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Księga ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Księga druków ścisłego zarachowania – dowody wpłat
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 222 strefa ochronna II
 • Ewidencja wyjazdów służbowych z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
 • Rejestr postępowań szkodowych
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii I
 • Książka odpraw służbowych – Kompania I
 • Książka kontrolnego służby – Kompania I
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/1973/068228/18 – Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Adaptacja Zawodowa Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania I
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania I
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania I
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia – Kompania I
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania I
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania I
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton I Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton II Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton III Kompania I
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton IV Kompania I
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton I Kompania I
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton II Kompania I
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton III Kompania I
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton IV Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania I
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania I
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania I
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Kompania I
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Kompania I
 • Rejestr notatek służbowych – Kompania I
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii I
 • Dziennik podawczy – Kompania I
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 303 strefa ochronna II – Kompania I
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii II
 • Książka odpraw służbowych – Kompania II
 • Książka kontrolnego służby – Kompania II
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości  Alco-Sensor IV - PL/2076/068126/18– Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Adaptacja Zawodowa Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania II
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania II
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania II
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia – Kompania II
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania II
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton I Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton II Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton III Kompania II
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton IV Kompania II
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton I Kompania II
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton II Kompania II
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton III Kompania II
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton IV Kompania II
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Adaptacja zawodowa Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania II
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania II
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania II
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe –  Kompania II
 • Rejestr notatek służbowych – Kompania I
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii II
 • Dziennik podawczy – Kompania II
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 204 strefa ochronna II – Kompania II
 • Rejestr wydania i zdania AlkoSensora – Kompania II
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności Dowództwa Kompanii II
 • Zeszyt ewidencji notatek Kompanii II
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Dowództwo – Kompania II
 • Książka zdawania do naprawy środków łączności ze stanu Kompanii II
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii III
 • Książka odpraw służbowych – Kompania III
 • Książka kontrolnego służby – Kompania III
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości
 • Alco-Sensor IV - PL/1890/068309/18– Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Adaptacja Zawodowa Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania III
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania III
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania III
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia – Kompania III
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania III
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania III
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton I Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton II Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton III Kompania III
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton IV Kompania III
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton I Kompania III
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton II Kompania III
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton III Kompania III
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton IV Kompania III
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Adaptacja zawodowa  Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania III
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania III
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania III
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Kompania III
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Kompania III
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Kadra – Kompania III
 • Ewidencja pobierania AlkoSensora – Kompania III
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii III
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 309 strefa ochronna II – Kompania III
 • Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii IV
 • Książka odpraw służbowych – Kompania IV
 • Książka kontrolnego służby – Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Dowództwo Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton I Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton II Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton III Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton IV Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Adaptacja Zawodowa Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia Kompania IV
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Środków Chemicznych Kompania IV
 • Książka ewidencji kluczy – Kompania IV
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia – Kompania IV
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Kompania IV
 • Rejestr notatników służbowych – Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton I Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności  – Pluton II Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton III Kompania IV
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton IV Kompania IV
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton I Kompania IV
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton II Kompania IV
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton III Kompania IV
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton IV Kompania IV
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Adaptacja zawodowa   Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Grupa Dowódcy Kompanii – Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton I Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton II Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton III Kompania IV
 • Dziennik Szkolenia – Pluton IV Kompania IV
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Kompanii IV
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 104 strefa ochronna II – Kompania IV
 • Książka/Rejestr wydawania i zdania analizatora wydechu Alco-Quant 6020 – Kompania IV
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu  w wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020 – A 402394 – Kompania IV
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w  wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020 – A 400246 – Kompania IV
 • Ewidencja notatek służbowych – Kompania IV
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Dowództwo – Kompania IV
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Kompania IV
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Kompania IV  
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Kompania IV
 • Dziennik szkolenia – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/1116/056104/08 Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty )– Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Rejestr notatników służbowych Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Plutonu Przewodników Psów Służbowych
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 1 strefa ochronna II – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Książka zbiórek – Pluton Przewodników Psów Służbowych
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Ałun” 14482
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Egid” 15092
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Etun” 15054
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Ebdo” 15095
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Gab” 15115
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Hil” 15240
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Hun” 15335
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Zatak” 14232
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Hirus” 15333
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Hugo” 15336
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Hero” 15329
 • Dziennik pracy psa służbowego Policji „Hok” 156243
 • Książka wydania broni z pododdziału – Pluton Wzmocnienia
 • Książka wydania broni z pododdziału – Magazyn Uzbrojenia – Pluton Wzmocnienia
 • Książka wydania broni z pododdziału – AWGŁ – Pluton Wzmocnienia
 • Książka ewidencji kluczy – Pluton Wzmocnienia
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia – Pluton Wzmocnienia
 • Księga druków ścisłego zarachowania ( druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty ) – Pluton  Wzmocnienia
 • Rejestr notatników służbowych – Pluton Wzmocnienia
 • Książka wydawania i zdawania środków łączności – Pluton Wzmocnienia
 • Rejestr wydawania terminali nasobnych – Pluton Wzmocnienia
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach – Pluton Wzmocnienia
 • Dziennik szkolenia – Pluton Wzmocnienia
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – kwaterunek – Pluton Wzmocnienia
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej – wyposażanie mundurowe – Pluton  
 • Wzmocnienia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – Pluton Wzmocnienia
 • Książka kontrolnego służby – Pluton Wzmocnienia
 • Dziennik wejść i wyjść pomieszczenie nr 1 strefa ochronna II – Pluton Wzmocnienia
 • Ewidencja zwolnień lekarskich Plutonu Wzmocnienia

 

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Poznaniu

 • Książka ewidencji – sprzęt mundurowy
 • Książka ewidencji sprzęt jednorazowy
 • Książka ewidencji sprzęt jednorazowy
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 • Książka ewidencji sprzętu sportowego
 • Książka ewidencji sprzętu narzędziowego
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia  
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka wydawania sprzętu
 • Skorowidz uzbrojenia
 • Książka  ewidencji techniki policyjnej
 • Książka ewidencji sprzętu kuchennego
 • Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
 • Książka wydawania broni z pododdziału
 • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
 • Książka  ewidencji delegacji
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów MSW
 • Ewidencja osób upoważnionych do stanowisk dostępowych
 • Książka doręczeń
 • Książka kontroli
 • Książka wydawania kart  FLOTA
 • Rejestr kart zbliżeniowych WIZYTA
 • Książka faksów
 • Zeszyt odpraw.

 

Opracowała : Anna Sawicka

                                         

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Sawicka
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
do góry