Kontrole przeprowadzone w 2011 roku

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 w KWP w Poznaniu

 

Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników
Wydziału Kontroli w roku 2011
 
Kontrole problemowe:
 1. Prawidłowości realizacji procedur wybrakowania zbędnych lub zużytych składników majątku w 2010 roku przez Wydział Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz komórki organizacyjne które weszły w skład tego wydziału.
 2. Prawidłowość realizacji postanowień obejmujących przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie darowizn.
 3. Zasadności ponoszenia wydatków z tytułu zwrotu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki.
 4. Prawidłowości naliczania uposażeń funkcjonariuszom oraz wynagrodzeń pracownikom Policji w Komendzie Powiatowej Policji.
 5. Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji (nie podlega publikacji).
 6. Legalności i prawidłowości procesu naboru na stanowiska pracownicze w korpusie służby cywilnej w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa wielkopolskiego, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.
 7. Terminowość wprowadzania danych dotyczących wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego do Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP, w świetle zarządzenia Nr 350 KGP z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach utonięcia oraz Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących KSIP.
 8. Procedura szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji pełniących służbę w ramach Nieetatowych Pododdziałów Policji w woj. wielkopolskim oraz jako uzupełnienie stanów osobowych Oddziału Prewencji Policji.
 9. Sposób zabezpieczenia mienia i dokumentowanie czynności zmierzających do ujawnienia składników majątkowych sprawców przestępstw w Komendzie Powiatowej Policji.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby/pracy, realizacja badań profilaktycznych, okresowych i kontrolnych oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 11. Działalność i efektywność przedsięwzięć nadzorczych, kontrolnych i wykonawczych w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa i higieny służby – pracy.
 12. Dostosowanie obiektów do warunków ewakuacyjnych w świetle obowiązujących przepisów.
 13. Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji.
 14. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych Społecznego Funduszu do spraw ochrony prawnej policjantów jednostek Policji województwa wielkopolskiego przez podmioty obsługujące ten Fundusz w roku 2010.
Kontrole doraźne:
 1. Prawidłowość zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości w Komendzie Miejskiej Policji w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 9 lutego 2011 r.
 2. Prawidłowość realizacji przez policjantów Komendy Powiatowej Policji czynności związanych z kontrolą przewozu drogowego.
 3. Zweryfikowanie okoliczności przedstawionych w piśmie R. M., które mają wskazywać na nieprawidłowości w zakresie postępowania z dokumentacją służbową przez  pracownika Wydziału KWP w Poznaniu.
Kontrole sprawdzające:
 1. Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji.
 
Rodzaje kontroli przeprowadzonych
w roku 2011 przez Wydział ds. OIN KWP
w Poznaniu oraz ich zakres:
 
 1. W roku 2011 przeprowadzono następujące kontrole z zakresu zadań pionu ochrony informacji niejawnych:
 1. 4 kontrole problemowe przeprowadzone przez zespół kontroli, tj.: KPP Kościan, KPP Nowy Tomyśl, KPP Wolsztyn i KPP Międzychód,
 2. 4 kontrole problemowe przeprowadzone przez Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego KWP, tj.: KPP Grodzisk Wlkp., KPP Rawicz, KPP Słupca i KPP Piła
 3. 2 kontrole doraźne – KPP Oborniki, Wydział Transportu KWP w Poznaniu.
Łącznie przeprowadzono 8 kontroli problemowych i 2 kontrole doraźne. Kontrolami objęto 10 podmiotów, tj. jednostki i komórki organizacyjne KPP i KMP woj. wielkopolskiego.
 
 1. Problematyka i zakres działań kontrolnych uzależniony był od kontrolowanego podmiotu i polegał na sprawdzeniu:
 1. poprawności prowadzenia postępowań sprawdzających, w zakresie:
 • sporządzenia oraz bieżącej aktualizacji wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
 • prowadzenia postępowań sprawdzających,
 • zasadności wydania poświadczeń bezpieczeństwa,
 • wystąpienia merytorycznych i formalnych przesłanek udzielenia odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 • przestrzegania terminów ważności poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych.
 1. organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej, w zakresie:
 • funkcjonujących w jednostce regulacji w zakresie obiegu, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych,
 • prawidłowości oznaczania i powielania dokumentów niejawnych oraz sporządzania z nich odpisów, wypisów i tłumaczeń,
 • rejestracji dokumentów niejawnych w dziennikach korespondencyjnych,
 • rejestracji i obiegu elektronicznych nośników informacji niejawnych,
 • ewidencji i sposobu wykorzystania pieczęci i stempli używanych w kancelarii tajnej,
 • archiwizacji materiałów niejawnych,
 • przechowywania materiałów niejawnych, w tym fizycznego zabezpieczenia kancelarii tajnej,
 • prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji materiałów niejawnych,
 • opracowania planów postępowania na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 1. opracowania oraz funkcjonowania planu ochrony informacji niejawnych, w zakresie:
 • realizacji i przestrzegania planu ochrony informacji niejawnych,
 • sposobu wydzielenia stref ochronnych,
 • przestrzegania regulacji ruchu osobowego i pojazdów,
 • sposobu kontroli wejścia i przebywania w wydzielonych strefach ochronnych,
 • sposobu pobierania i zdawania kluczy od pomieszczeń służbowych objętych strefami ochronnymi, w tym kancelarii tajnej,
 1. bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej oraz ochrony danych osobowych, w zakresie:
 • funkcjonowania stanowisk „Opracowania Dokumentów Niejawnych”, KCIK, PSI i PSRS, SUŁTelP i SUŁTelP POUFNE zgodnie z wymogami art. 48 ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także zawartych w „Szczegółowych Wymaganiach Bezpieczeństwa” i „Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji”, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji i określonych w Decyzji nr 3/07 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie zasad funkcjonowania stanowisk komputerowych przeznaczonych do opracowania dokumentów niejawnych,
 • opracowania i przestrzegania wdrożonej polityki bezpieczeństwa zbiorów zawierających dane osobowe dla przetwarzania tych danych w wersji informatycznej i manualnej oraz instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w przypadku posiadania takich zbiorów,
 • przestrzegania zakazu wytwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” i „tajne” w sieciach i systemach teleinformatycznych oraz dokumentów o klauzuli „poufne” poza stanowiskami ODN,
 • rejestracji i obiegu elektronicznych nośników informacji niejawnych,
 • postępowania z pamięciami przenośnymi typu PenDrive,
 1. przeprowadzenia szkoleń i upoważnień osób z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wykorzystywanych przez Krajowy System Informatyczny Policji,
 1. organizacji i funkcjonowania składnicy archiwalnej i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną na podstawie Zarządzenia nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. i Zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 920 z dnia 11 września 2008 r. oraz opracowania planu postępowania z dokumentacją archiwalną na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Metryczka

Data publikacji : 30.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona i Tomasz Matuszewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
do góry