Kontrole przeprowadzone w 2010 roku

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2010 w KWP w Poznaniu

Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników
Wydziału Kontroli w roku 2010
 
Kontrole problemowe
 1. Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia.
 2. Prawidłowość dokumentowania przyjmowania i przekazywania broni palnej niestanowiącej własności Policji do fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowania tej czynności(nie podlega publikacji).
 3. Prawidłowość i terminowość czynności związanych z nadawaniem biegu służbowego zgłoszeniom o popełnieniu przestępstw.
 4. Prawidłowość rejestrowania osób poszukiwanych w policyjnych bazach danych KSIP i POSIGRAF (nie podlega publikacji).
 5. Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji (nie podlega publikacji).
 6. Realizacja postanowień Decyzji nr 151/08 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych oraz zasad gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na przykładzie wybranych Komend Powiatowych Policji.
 7. Prawidłowość naliczania uposażeń funkcjonariuszy Policji.
 8. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych Społecznego Funduszu do spraw ochrony prawnej policjantów w KWP w Poznaniu przez podmioty obsługujące ten fundusz w roku 2009.
 9. Przestrzeganie procedur obiegu dokumentów i weryfikacji kart opisu stanowisk pracy w wybranych jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego.
 10. Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji.
 11. Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby/pracy, realizacja badań profilaktycznych, okresowych i kontrolnych oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 13. Kontrola realizacji poleceń Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie właściwej eksploatacji pomieszczeń garażowych.
Kontrole doraźne
 1. Prawidłowość postępowania Komendanta Powiatowego Policji w odniesieniu do funkcjonariusza Policji, przeprowadzenia procedury postępowania ofertowego na wynajem lokalu gastronomicznego oraz „uprzywilejowanego” traktowania niektórych pracowników cywilnych.
 2. Podstawy faktyczne przebywania funkcjonariuszy Policji na parkingu strzeżonym usytuowanym w miejscowości W. oraz przekazywanie informacji o zabezpieczonych na ww parkingu pojazdach przedstawicielowi Europejskiego Rejestru Pojazdów.
 3. Zasadność ponoszenia kosztów w postępowaniach przygotowawczych związanych z powoływaniem biegłych w okresie od stycznia do września 2010 roku
 4. Sposób realizacji poleceń Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie ograniczenia zjawiska prostytucji przydrożnej.
 5. Prawidłowość przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich w ramach XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego 2010.
 6. Gospodarka finansowa w zakresie sprawdzenia działalności gospodarstwa pomocniczego w zakresie zawieranych umów i rodzących się z nich zobowiązań za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2010 r.
 7. Kontrola doraźna Gospodarki finansowej w zakresie sprawdzenia prawidłowości procesu likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z uwzględnieniem kryteriów celowości, legalności zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 31 lipca 2010 roku
 8. Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości obiegu dokumentacji finansowej w Wydziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 
W roku 2010, zgodnie z § 4 pkt. 7 Zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawanych KWP w Poznaniu przeprowadził następujące kontrole z zakresu zadań pionu ochrony informacji niejawnych:
 1. 4 kontrole problemowe przeprowadzone przez zespół kontroli, tj.: KPP Słupca, KPP Gostyń, KPP Śrem i KPP Środa Wlkp.,
 2. 4 kontrole problemowe przeprowadzone przez Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego KWP, tj.: KPP Jarocin, KPP Czarnków, KPP Chodzież i KPP Oborniki,
 3. 2 kontrole doraźne - Wydział Prewencji i Wydział Kontroli KMP w Poznaniu oraz KPP Ostrów Wlkp.
Łącznie przeprowadzono 8 kontroli problemowych i 2 kontrole doraźne. Kontrolami objęto 11 podmiotów, tj. jednostki i komórki organizacyjne KPP i KMP woj. wielkopolskiego.

Metryczka

Data publikacji : 16.02.2011
Data modyfikacji : 11.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona i Tomasz Matuszewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry