Kontrole przeprowadzone w 2009 roku

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2009 w KWP w Poznaniu

Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników
Wydziału Kontroli w roku 2009
 
Kontrole problemowe:
 1. Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.
 2. Zasadność, legalność, prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych oraz realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym doprowadzonym do wytrzeźwienia.
 3. Przestrzeganie przez policjantów praw ofiar przestępstw w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych o czyny ujęte w rozdziale XXV kodeksu karnego.
 4. Zakres i jakość podejmowanych działań przez Policję związanych z zabezpieczeniem imprez masowych.
 5. Prawidłowość prowadzenia kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ustawy o Policji.
 6. Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.
 7. Sposób dokumentowania, warunki przechowywania substancji psychotropowych i środków odurzających zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych przez jednostki Policji i pozostałe organy ścigania z terenu woj. wielkopolskiego – Wojewódzki Magazyn Dowodów Rzeczowych środków odurzających i substancji psychotropowych KWP w Poznaniu.
 8. Efektywność funkcjonowania policyjnych Stacji Obsługi Pojazdów.
 9. Prawidłowość i terminowość prowadzenia przez organy Policji postępowań administracyjnych oraz wydawanych orzeczeń administracyjnych.
 10. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych Społecznego Funduszu do spraw ochrony prawnej policjantów w KWP w Poznaniu przez podmioty obsługujące ten fundusz w roku 2008.
 11. Prawidłowość naliczania zwrotu kosztów podróży służbowych policjantów i pracowników Policji.
 12. Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych.
 13. Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji.
 14. Ocena warunków służby/pracy w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 15. Realizacja zadań służby bhp zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 16. Sposób zapewnienia właściwych warunków pracy w pomieszczeniach, w których stosowane, magazynowane są substancje niebezpieczne powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia na skutek wydzielenia się substancji trujących lub tworzących mieszaniny wybuchowe.
 17. Kontrola właściwego przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz zasady doboru środków ochrony indywidualnej zgodnie z wymogami dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
 18. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych Społecznego Funduszu do spraw ochrony prawnej policjantów w KWP w Poznaniu przez podmioty obsługujące ten fundusz w roku 2007.
 19. Prawidłowość postępowania policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania po otrzymaniu informacji o zdarzeniu oraz organizacja i wyposażenie tego stanowiska.
 20. Przestrzeganie procedur obiegu dokumentów i weryfikacji kart opisu stanowisk pracy w wybranych jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego.
 21. Strategia KWP w Poznaniu – spójność systemowa, efektywność oraz sposób realizacji wartości mierników w oparciu o część III Strategii Policji Województwa Wielkopolskiego oraz plany przedsięwzięć i plany pracy wybranych jednostek Policji.
 22. Prawidłowość realizacji obiegu dokumentacji finansowej wynikającej z Decyzji nr 151/08 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
 23. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych obejmujących zakup opału.
 24. Ocena technicznych warunków i podjętych środków bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych (m.in.: warunki ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne, sprawność instalacji technicznych w obiektach itd.).
 25. Realizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w zakresie prawidłowości sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Kontrole doraźne:

 1. Zasadność ponoszonych wydatków przez Policję z tytułu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki.
 2. Prawidłowość sprawowanego nadzoru funkcjonalnego kierownictwa Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nad wybranymi zagadnieniami pracy operacyjnej.
 3. Wyjaśnienie okoliczności podjęcia próby samobójczej funkcjonariusza Wydziału Prewencji KPP w Gnieźnie oraz innych kwestii związanych z tym zdarzeniem.
 4. Sprawdzenie poprawności naliczanych kontrahentom kar umownych z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zawartych umów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w latach 2006-2007.
 5. Sprawdzenie informacji dotyczących nieprawidłowości w pracy policjantów Posterunku Policji.
 6. Rzetelność sporządzania w Wydziale KWP w Poznaniu dokumentacji związanej z odbiorem technicznym robót instalacyjnych. 
 
Kontrole przeprowadzone przez Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Poznaniu w roku 2009, na podstawie Zarządzenia Nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
 1. W roku 2009 przeprowadzono następujące kontrole z zakresu zadań pionu ochrony informacji niejawnych:
 1. 5 kontroli problemowych przeprowadzonych przez zespół kontroli, tj.: KPP Czarnków, KPP Jarocin, KPP Kępno, KPP Oborniki, KPP Września
 2. 1 kontrola problemowa przeprowadzona przez Kierownika Kancelarii Tajnej KWP tj. Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu,  
 3. 8 kontroli problemowych przeprowadzonych przez Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego KWP, tj.: KPP Gostyń, KPP Koło, KPP Krotoszyn, KMP Leszno, KPP Nowy Tomyśl, KPP Śrem, KPP Wolsztyn, KP Poznań Stare Miasto,
 4. 5 kontroli doraźnych – Wydział dw. z Korupcją KWP, Wydział Łączności i Informatyki KWP, KPP Gniezno, KPP Środa Wlkp., KPP Piła   
Łącznie przeprowadzono 14 kontroli problemowych i 5 kontroli doraźnych.
Kontrolami objęto 19 podmiotów, tj. jednostki i komórki organizacyjne KWP w Poznaniu oraz jednostki KPP i KMP woj. wielkopolskiego.
 

W roku 2009 przeprowadzono również 3 czynności sprawdzająco-wyjaśniające w KPP Gniezno (wspólnie z Wydziałem Kontroli KWP) w Wydziale Kontroli KMP Poznań i Wydziale Prewencji KMP Poznań.

 1. Problematyka i zakres działań kontrolnych uzależniony był od kontrolowanego podmiotu i polegał na sprawdzeniu: 
 1. poprawności prowadzenia postępowań sprawdzających, w zakresie:
  - sporządzenia oraz bieżącej aktualizacji wykazu osób i stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, 
  - prowadzenia postępowań sprawdzających,
  - zasadności wydania poświadczeń bezpieczeństwa,
  - wystąpienia merytorycznych i formalnych przesłanek udzielenia odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
  - przestrzegania terminów ważności poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych,
 2. organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej, w zakresie:
  - funkcjonujących w jednostce regulacji w zakresie obiegu, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych,
  - prawidłowości oznaczania i powielania dokumentów niejawnych oraz sporządzania z nich odpisów, wypisów i tłumaczeń,
  - rejestracji dokumentów niejawnych w dziennikach korespondencyjnych oraz  ewidencji wykonanych dokumentów,
  - rejestracji i obiegu elektronicznych nośników informacji niejawnych,
  - ewidencji i sposobu wykorzystania pieczęci i stempli używanych w kancelarii tajnej,
  - realizacji postanowień art. 25 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,  
  - archiwizacji materiałów niejawnych, 
  - przechowywania materiałów niejawnych, w tym fizycznego zabezpieczenia kancelarii tajnej,
  - prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji materiałów niejawnych,
  - opracowania i realizacji planu ochrony informacji niejawnych,
 3. opracowania oraz funkcjonowania planu ochrony informacji niejawnych, w zakresie:
  - realizacji i przestrzegania Planu ochrony informacji niejawnych, 
  - sposobu wydzielenia stref bezpieczeństwa i strefy administracyjnej,
  - przestrzegania regulacji ruchu osobowego i pojazdów,
  - sposobu kontroli wejścia i przebywania w wydzielonych strefach bezpieczeństwa,
  - sposobu pobierania i zdawania kluczy od pomieszczeń służbowych objętych strefami bezpieczeństwa, w tym kancelarii tajnej,
 4. bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej, w zakresie:
  - funkcjonowania stanowisk „Opracowania Dokumentów Niejawnych” zgodnie z wymogami art. 60 ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także zawartych w: „Szczegółowych Wymaganiach Bezpieczeństwa Systemu”, i „Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji”,
  - przestrzegania zakazu wytwarzania dokumentów stanowiących tajemnicę państwową w sieciach teleinformatycznych oraz dokumentów stanowiących tajemnicę służbową poza stanowiskami ODN,
  - rejestracji i obiegu elektronicznych nośników informacji niejawnych,
  - legalności oprogramowania na stanowiskach komputerowych,
 5. przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz opracowania i wdrożenia „Polityki bezpieczeństwa zbiorów osobowych prowadzonych w systemach informatycznych” oraz „Instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe”,
 6. przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wykorzystywanych przez Krajowy System Informatyczny Policji w oparciu o Decyzję nr 258/08 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2008 roku,
 7. funkcjonowania składnicy archiwalnej i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną na podstawie Zarządzenia nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. i Zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 920 z dnia 11 września 2008 r.

Metryczka

Data publikacji : 18.02.2010
Data modyfikacji : 11.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona i Tomasz Matuszewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry