Kontrole przeprowadzone w 2008 roku

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 w KWP w Poznaniu

Wykaz kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników
Wydziału Kontroli w roku 2008
 
1.  Kontrola problemowa na temat: „Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod kątem stopnia realizacji Zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych”
 
2.  Kontrola problemowa na temat: „Sposób sprawowania przez komórki kadrowe KWP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, wynikającego z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych.”
 
3.  Kontrola problemowa na temat: „Ocena zasadności i legalności stosowania kontroli operacyjnych.”
 
4.  Kontrola problemowa na temat: „Zgodność z przepisami przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania do użytkowania służbowej broni palnej oraz przechowywania, ewidencjonowania i wydawania broni palnej przyjętej w depozyt.”
 
5.  Kontrola problemowa na temat: „Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji.”
 
6.  Kontrola problemowa na temat: Ilość i przyczyny niezrealizowania konwojów osób na polecenie sądów i prokuratur.”
 
7.  Kontrola problemowa na temat: „Zasadność zatrzymań osób oraz prawidłowość sporządzanej dokumentacji.”
 
8.  Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość rejestrowania osób poszukiwanych w policyjnych bazach danych.”
 
9.  Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość nakładania grzywien w drodze postępowania mandatowego, kwalifikacja prawna, terminowość rozliczeń. Stosowanie środka oddziaływania pozakarnego – pouczenie.”
 
10. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym.”
 
11. Kontrola problemowa na temat: „Sposób dokumentowania, warunki przechowywania substancji psychotropowych i środków odurzających zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych przez jednostki Policji i pozostałe organy ścigania z terenu woj. wielkopolskiego za 2007 rok.”
 
12. Kontrola problemowa na temat: „Zasadność i prawidłowość wykorzystania a także sposób dokumentowania przebiegu służby przez policjantów wykorzystujących pojazd służbowy wyposażony w wideorejestrator.”
 
13. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji.”
 
14. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość realizacji czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w jednostkach i obiektach Policji woj. wielkopolskiego.”
 
15. Kontrola problemowa na temat: „Terminowość, zgodność i prawidłowość opracowanych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Policji woj. wielkopolskiego.”
 
16. Kontrola problemowa na temat: „Warunki bezpiecznej ewakuacji z obiektów Policji.”
 
17. Kontrola problemowa na temat: „Sposób przechowywania materiałów pożarowo niebezpiecznych.”
 
18. Kontrola problemowa na temat: „Warunki przechowywania materiałów archiwalnych.”
 
19. Kontrola problemowa na temat: „Warunki pełnienia służby, pracy.”
 
20. Kontrola problemowa na temat: „Kontrola źródeł promieniowania jonizującego, wyznaczenie stref ochronnych i roboczych.”
 
21. Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość wykorzystania samochodów służbowych Policji.”
 
22. Kontrola problemowa na temat: „Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (Dz. U. nr 53, poz. 548 ze zmianami).”
 
23. Kontrola problemowa na temat: „Modelowanie procesów pod kątem analizy ryzyka związanego z działalnością Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.”
 
24. Kontrola problemowa na temat: „Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowości gromadzenia i gospodarowania środkami finansowymi przez Społeczny Fundusz do spraw ochrony prawnej policjantów za rok 2007.”
 
25. Kontrola sprawdzająca na temat: „Nadzór przełożonych służbowych nad czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Policji na miejscach zdarzeń drogowych i nad postępowaniami prowadzonymi w sprawach o wykroczenia i wypadki drogowe.”
 
26. Kontrola doraźna na temat: „Efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców w jednostkach i komórkach podległych Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu”.
 
27. Kontrola doraźna na temat: „Realizacja postanowień umowy zawartej przez gospodarstwo pomocnicze KWP w Poznaniu”.
 
28. Kontrola doraźna na temat: „Poprawności naliczanych kontrahentom kar umownych z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zawartych umów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu”.
 
29. Kontrola doraźna na temat: „Prawidłowość wydatkowania lub wypłacania oraz dokonywania operacji finansowych związanych z środkami przeznaczonymi na odszkodowania powypadkowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu”.
 
30. Kontrola doraźna na temat: „Pobieranie opłat za wydawanie zaświadczeń w Komendzie Miejskiej Policji”.
 
31. Kontrola doraźna na temat: „Gospodarowanie składnikami majątku ruchomego likwidowanych ośrodków wypoczynkowych będących w dyspozycji KWP w Poznaniu”.
 
32. Kontrola doraźna na temat: „Weryfikacja zarzutów podniesionych w raporcie i notatce służbowej skierowanych do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu”.
 
33. Kontrola doraźna na temat: „Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych”.
 
34. Kontrola doraźna na temat: „Możliwości grup ATK w zakresie prowadzenia oględzin na miejscu wybuchu, podłożenia i ujawnienia materiałów wybuchowych oraz zdarzenia noszącego cechy zamachu terrorystycznego”.
 
35. Kontrola doraźna na temat: „Tryb i zakres sprawowania nadzoru przez kierownictwo Wydziału KWP w Poznaniu i przełożonych służbowych nad postępowaniami przygotowawczymi z uwzględnieniem rytmiki i terminowości wykonywanych czynności w tych postępowaniach”.
 
36. Kontrola doraźna na temat: „Analiza przyczyn zjawiska spadku efektywności w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych w woj. wielkopolskim oraz sposób i forma sprawowanego nadzoru”.
 
37. Kontrola doraźna na temat: „Prawidłowość realizacji doskonalenia zawodowego policjantów wchodzących w skład Nieetatowych Pododdziałów Policji w czasie ćwiczeń sztabowych oraz ocena postępowania osób funkcyjnych”.
 
38. Kontrola doraźna na temat: „Nadzoru nad prowadzeniem postępowań powypadkowych w Komendzie Powiatowej Policji”.

 

W roku 2008 Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP przeprowadził:
 
1.  8 kontroli problemowych przeprowadzonych w jednostkach KMP i KPP woj. wielkopolskiego, z zakresu: funkcjonowania kancelarii tajnej, oznaczania i obiegu dokumentów i informacji niejawnych, funkcjonowania składnicy archiwalnej, prawidłowości prowadzenia postępowań sprawdzających, funkcjonowania planu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych.
 
2.  4 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych KWP w Poznaniu, z zakresu sposobu oznaczania i obiegu informacji niejawnych.
 
3.  1 kontrola doraźna przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji z zakresu oznaczania dokumentów niejawnych klauzulami tajności. 
 
4.  5 kontroli problemowych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, funkcjonowania stanowisk „Opracowania Dokumentów Niejawnych” oraz ochrony danych osobowych.
 
 
Łącznie przeprowadzono 17 kontroli problemowych i 1 kontrolę doraźną.
Kontrolami objęto 50 podmiotów, tj. jednostki i komórki organizacyjne KWP w Poznaniu oraz jednostki KPP i KMP woj. wielkopolskiego.
 

Metryczka

Data publikacji : 23.01.2009
Data modyfikacji : 03.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry