Kontrole przeprowadzone w 2007 roku

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2007 w KWP w Poznaniu

Lp.
Jednostka kontrolująca
Czas trwania czynności kontrolnych
Temat kontroli
Sposób udostępnienia dokumentacji z kontroli
1.              
Komenda Główna Policji

06.02.2007 r.

06.02.2007 r.
Kontrola dwóch postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na broń palną.
Na wniosek
2.              
Komenda Główna Policji

11.06.2007 r.

15.06.2007 r.
Kontrola problemowa w zakresie realizacji dyspozycji zawartych w decyzji nr 107 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wzmocnienia komórek patrolowo-interwencyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji.
Na wniosek
3.              
Najwyższa Izba Kontroli

08.08.2007 r.

07.09.2007 r.
Opodatkowanie paliw ciekłych.
Na wniosek
4.              
Komenda Główna Policji
05.11.2007 r.
Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń z kontrahentami w kontekście terminowości realizacji umów o zamówienia publiczne zawartych w okresie od stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. i naliczania oraz egzekwowania kar umownych.
Na wniosek
5.              
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

20.11.2007 r.

23.11.2007 r.
Przedsięwzięcia i czynności realizowane przez KWP w Poznaniu, w zakresie zagadnień związanych z organizacją, wyposażeniem i prowadzeniem działalności lotniczej przez Sekcję Lotnictwa Policyjnego KWP w Poznaniu.
Na wniosek

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2008
Data modyfikacji : 03.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry