Kontrole przeprowadzone w 2007 roku

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 w KWP w Poznaniu

1.   Kontrola problemowa na temat: „Przestrzeganie przepisów związanych ze stosowaniem procesowo-prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osoby, z uwzględnieniem stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz prawidłowość realizowanych przez jednostki Policji zadań związanych z konwojowaniem osób, w kontekście samowolnych oddaleń.”

2.   Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne, w komórkach organizacyjnych i jednostkach podległych KWP.”

3.   Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni palnej ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w zainteresowaniu Policji.”

4.   Kontrola problemowa na temat: „Efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.”

5.   Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość postępowania o zamówienia publiczne na zakup kamizelek kuloodpornych dla jednostek Policji w latach 2004 – 2006.”

6.   Kontrola problemowa na temat: „Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowości gromadzenia i gospodarowania środkami finansowymi przez Społeczny Funduszu do spraw ochrony prawnej policjantów w KWP w Poznaniu.”

7.   Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.”

8.   Kontrola problemowa na temat: „Zasadność i prawidłowość wykorzystania a także sposób dokumentowania przebiegu służby przez policjantów wykorzystujących pojazd służbowy wyposażony w wideo rejestrator.”

9.   Kontrola problemowa na temat: „Zasady przyznawania i wypłacania policjantom nagród ze środków finansowych w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przeznaczonych na fundusz motywacyjny.”

10.   Kontrola problemowa na temat: „Zakres prowadzenia postępowań regresowych prowadzonych przez Policję w stosunku do osób sprawców kolizji i wypadków drogowych w przypadku wyrządzenia szkody w mieniu Skarbu Państwa.”

11.   Kontrola problemowa na temat: „Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (Dz. U. nr 53, poz. 548 ze zmianami).”

12.   Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość postępowania Policji związanej z „holowaniem samochodów.”

13.   Kontrola problemowa gospodarki finansowej.

14.   Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do jednostki Policji.”

15.   Kontrola problemowa na temat: „Dostosowanie obiektów Policji do wymogów ochrony przeciwpożarowej.”

16.   Kontrola problemowa na temat: „Składowanie materiałów pożarowo niebezpiecznych w obiektach jednostek Policji.”

17.   Kontrola problemowa na temat: „Warunki służby w Wydziałach KWP Poznań, w których występują warunki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia.”

18.   Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość przydzielania dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego z tytułu uciążliwych i szkodliwych warunków służby.”

19.   Kontrola problemowa na temat: „Sposób realizacji wniosków zawartych w kartach oceny ryzyka oraz zapoznawania pracowników z narażeniami występującymi na stanowiskach pracy.”

20.   Kontrola problemowa na temat: „Źródła promieniowania jonizującego, wyznaczenie stref ochronnych i roboczych.”

21.   Kontrola problemowa na temat: „Realizacja wydanych skierowań na badania profilaktyczne oraz stopień ich wykorzystania.”

22.   Kontrola doraźna na temat: „Nadzór przełożonych służbowych nad czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Policji na miejscach zdarzeń drogowych i nad postępowaniami prowadzonymi w sprawach o wykroczenia i wypadki drogowe.”

23.   Kontrola doraźna na temat: „Działania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji związane z przeprowadzeniem interwencji oraz dalsze czynności wykonane w stosunku do P. B. w dniach 6 – 7 października 2007 r.”

24.   Kontrola doraźna na temat: „Reakcja funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na zgłoszenie pobicia pana Z. B. w dniu 6 sierpnia 2007 r.”

25.   Kontrola doraźna na temat: „Prawidłowość postępowania Policji związana z holowaniem pojazdów w Komendzie Powiatowej Policji.”

26.   Kontrola doraźna na temat: „Tryb i zakres nadzoru kierownictwa Wydziału i przełożonych służbowych nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w Wydziale KWP w Poznaniu.”

27.   Kontrola doraźna na temat: „Ocena pracy policjantów z Posterunku Policji, Komisariatu Policji oraz Komendy Powiatowej Policji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.”

28.   Kontrola doraźna na temat: „Wykorzystanie środków finansowych tzw. „funduszu motywacyjnego” z przeznaczeniem na wypłatę nagród w II półroczu 2006 roku w Komendzie Powiatowej Policji.”

29.   Kontrola doraźna na temat: „Analiza udzielenia pozwoleń na broń p. H. S. przez Wydział KWP w Poznaniu.”

30.   Kontrola doraźna na temat: „Weryfikacja zarzutów, podniesionych przez M. G. w raporcie i notatce służbowej, dotyczących działań Naczelnika Sekcji KMP.”

31.   Kontrola doraźna na temat: „Weryfikacja zarzutów podniesionych w piśmie anonimowym skierowanym do Biura Spraw Wewnętrznych KGP na postępowanie Komendanta Powiatowego Policji.”

32.   Kontrola doraźna na temat: „Prawidłowości stosowania procedur związanych z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi, aktualnie zajmowanymi przez policjantów pozostających w służbie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, otrzymanymi na zasadzie lokali służbowych, odnośnie których Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu faktycznie wykonuje czynności wskazujące na elementy dysponowania lub gospodarowania.”

33.   Kontrola doraźna na temat: „Audit diagnozujący modelowanie procesów pod kątem analizy ryzyka związanego z działalnością Wydziału KWP w Poznaniu.”

34.   Kontrola doraźna na temat: „Ocena czynności służbowych wykonanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w wobec S. G.”

35.   Kontrola doraźna na temat: „Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa higieny służby/pracy, ochrony przeciwpożarowej i medycyny pracy w Komendzie Powiatowej Policji.”

36.   Kontrola doraźna na temat: „Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa higieny służby/pracy, ochrony przeciwpożarowej w kompleksie magazynowym Wydziału KWP w Poznaniu.”

 

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2008
Data modyfikacji : 03.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry