Kontrole przeprowadzone w 2006 roku

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 w KWP w Poznaniu

1.   Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość gospodarowania funduszem operacyjnym Policji.”

2.   Kontrola problemowa na temat: „Skuteczność działań Policji w zakresie ujawniania składników majątkowych podejrzanych oraz ich zajęcia w postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa przeciwko mieniu, w których straty przekraczają 50000 złotych.”

3.   Kontrola problemowa na temat: „Przestrzeganie praw osób zatrzymanych przez Policję.”

4.   Kontrola problemowa na temat: „Realizacja poleceń Zastępcy Komendanta Głównego Policji, zawartych w piśmie L.dz. T-III-1236/835/05, dotyczących kierunków działań naprawczych Policji w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej.”

5.   Kontrola problemowa na temat: „Realizacja czynności na miejscach zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach najpoważniejszych przestępstw kryminalnych oraz nadzór przełożonych służbowych.”

6.   Kontrola problemowa na temat: „Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwianie skarg wpływających bezpośrednio do jednostki Policji.”

7.   Kontrola problemowa na temat: „Skargi zasadne – reakcje przełożonych służbowych na ujawnione nieprawidłowości wraz z wykorzystaniem skarg do poprawy efektywności służby i podnoszenia kwalifikacji w procesie szkolenia.”

8.   Kontrola sprawdzająca na temat: „Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwianie skarg wpływających bezpośrednio do jednostki Policji.”

9.   Kontrola sprawdzająca na temat: „Ocena warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP i p. poż. w jednostkach Policji.”

10.   Kontrola doraźna na temat: „Dokumentowanie wyników służby przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji oraz sposób ich oceny przez bezpośrednich przełożonych.”

11.   Kontrola doraźna na temat: „Ocena prawidłowości wykorzystania potencjału Wydziału KWP w Poznaniu w godzinach służbowych i w ramach prac zleconych.”

12.   Kontrola doraźna na temat: „Sprawdzenie i ocena zgodności funkcjonowania Zakładów Remontowo – Budowlanych KWP w Poznaniu z obowiązującymi przepisami, w zakresie prac remontowych wykonywanych na rzecz Towarzystwa Sportowego „Olimpia”.

13.   Kontrola doraźna na temat: „Poprawność prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie o wykroczenia z doniesień L. N. oraz M. O. prowadzonych w Komisariacie Policji.”

14.   Kontrola doraźna na temat: „ Prawidłowość gromadzenia, gospodarowania i rozliczenia środków finansowych uzyskanych z PZU Życie w ramach Programu Ubezpieczeniowego POLICJA 2001 w KWP w Poznaniu.”

15.   Kontrola doraźna na temat: „Przestrzeganie wybranych zagadnień określonych w Prawie budowlanym, dotyczących legalności użytkowania obiektów budowlanych pozostających w dyspozycji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.”

16.   Kontrola doraźna na temat: „Katastrofa budowlana na terenie obiektu Towarzystwa Sportowego „Olimpia” w dniu 25 lipca 2006 r.”

17.   Kontrola doraźna na temat: „Użytkowanie wbrew przepisom ustawy niezalegalizowanych na polskim obszarze samochodów osobowych przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji.”

18.   Kontrola doraźna na temat: „Przestrzeganie wybranych zagadnień dotyczących wykorzystania pojazdów służbowych oraz oceny prawidłowości pełnienia służby w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Komendzie Powiatowej Policji.”

19.   Kontrola doraźna na temat: „Efekty pracy i skuteczność poszukiwań przez Policję osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.”

20.   Kontrola doraźna na temat: „Wykorzystanie środków finansowych tzw. „funduszu motywacyjnego” z przeznaczeniem na wypłatę nagród w całym III kwartale 2006 roku.”

21.   Kontrola doraźna na temat: „Prawidłowość realizacji czynności i procedur w postępowaniu mandatowym w Komisariacie Policji.”

22.   Kontrola doraźna na temat: „Przyjmowanie i umieszczanie w Policyjnej Izbie Dziecka nieletnich w ramach tzw. konwoju etapowego bez wymaganej odrębnej decyzji sędziego sądu rodzinnego.”

23.   Kontrola doraźna na temat: „Gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi Społecznego Funduszu ds. ochrony prawnej policjantów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.”

24.   Kontrola doraźna na temat: „Wydatkowanie środków przeznaczonych na odszkodowania powypadkowe dla policjantów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.”

25.   Kontrola doraźna na temat: „Rzetelność sprawozdawczości oraz statystyk prowadzonych w Wydziale KWP w Poznaniu.”

26.   Kontrola doraźna na temat: „Zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. kotłowni CO i wymienników po sezonie grzewczym.”

27.   Kontrola doraźna na temat: „Stan zabezpieczenia BHP i ppoż. ośrodków wczasowych przed sezonem letnim.”

28.   Kontrola doraźna na temat: „Jakość i sprawność sprzętu ochronnego będącego na wyposażeniu policjantów NPP woj. wielkopolskiego.”

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2008
Data modyfikacji : 03.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry