Ogłoszenie nr 5/2017 na stanowisko Starszego technika Wydziału Ruchu Drogowego - Ogłoszenia - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 5/2017 na stanowisko Starszego technika Wydziału Ruchu Drogowego

OGŁOSZENIE Nr 5/2017

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy technik

Wydziału Ruchu Drogowego  

Wymiar etatu – 1

Liczba stanowisk – 1

Miejsce wykonywania pracy: ul. Kochanowskiego 2a, Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.  Realizacja zadań związanych z bieżącą obsługą komputerowej bazy danych KSIP.

2.  Wprowadzanie kart rejestracyjnych oraz innych dokumentów w Wydziale.

3.  Rejestracja w Portalu Usług Elektronicznych Ministerstwa Finansów wystawionych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w Poznaniu mandatów karnych.

4.  Realizacja zadań wspólnie ze specjalistą ds. rejestracji danych i analiz.

5.  W sytuacjach niezbędnych udzielanie pomocy pracownikowi sekretariatu Wydziału lub pełnienie zastępstwa.

6.  Pełnienie zastępstwa za eksperta ds. transportu drogowego w zakresie gospodarki mandatowej w Wydziale.

7.  Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych.

8.  Przestrzeganie dyscypliny służbowej.

9.  Bieżące prowadzenie archiwizacji dokumentów.

10.Terminowe wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych lub wynikających ze szczególnych przepisów służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie:   średnie
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętności:

-komunikowania się,

-współpracy,

-pracy zespołowej,

-organizowanie pracy własnej,

-obsługa komputera – pakiet Office,

-obsługa faxu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny z powołaniem się na numer ogłoszenia,
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadania obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych,
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek /kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w sytuacji gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Informacja o warunkach pracy:

- praca biurowa
- praca w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym i sztucznym oświetleniu


Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia  21 października 2017 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Pozostałe informacje:

 • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.150,00 zł brutto oraz premia według regulaminu premiowania w wysokości 10%,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 84 144 00
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia osobistego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia.
 • metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna,
 • dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego),
 • dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
 • wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia. 
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Metryczka

Data publikacji 11.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Maczugowski Wydział Kadr i Szkolenia KWP Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
do góry