Ogłoszenie nr 24008 na stanowisko Specjalisty Wydziału Łączności i Informatyki

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 24008 z dnia 15 marca 2018 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Specjalista

do spraw: utrzymania sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego i urządzeń sieciowych

w Wydziale Łączności i Informatyki

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Poznań

ADRES URZĘDU:

Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a

WARUNKI PRACY

Praca na terenie urzędu oraz wyjazdy do podległych jednostek.
Nietypowe godziny pracy w tym dyżury.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Kontakty z podmiotami zewnętrznymi.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie prac związanych z instalacją i uruchomieniem eksploatowanych urządzeń końcowych w zakresie sprzętu informatycznego.
 • Udział w pracach związanych z wdrożeniami projektów teleinformatycznych realizowanych na szczeblu centralnym i lokalnym w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego.
 • Konserwowanie sprzętu informatycznego oraz wykonywanie bieżących napraw i konfiguracji.
 • Udział w realizacji zakupów sprzętu informatycznego, opracowywanie specyfikacji sprzętu, udział w pracach komisji przetargowych.
 • Konfigurowanie i instalowanie sprzętu wideokonferencyjnego oraz zestawianie połączeń wideokonferencyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji zgłoszeń z Biura Obsługi Klienta.
 • Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń w sieciach okablowania strukturalnego na terenie jednostek Policji woj. wielkopolskiego.
 • Udział w pracach związanych z oceną stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego jednostek Policji województwa wielkopolskiego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obsłudze sprzętu teleinformatycznego
 • Znajomość systemów Windows
 • Prawo jazdy kat. "B"
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Organizacja pracy własnej
 • Odporność na stres
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Staż pracy: 1 rok na podobnym stanowisku
 • Posiadanie uprawnień elektrycznych do 1 kV
 • Dyspozycyjność
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. "B".
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień elektrycznych do 1 kV.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 marca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-141-00,
2) Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
4) List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
5) Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy),
6) Wynagrodzenie według mnożnika 1.4 kwoty bazowej (tj. 2.623,38 zł. brutto + wysługa lat),
7) Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego),
8) Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
9) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data publikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Maczugowski Wydział Kadr i Szkolenia KWP Poznaniu
do góry