Zasady naboru do SC

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU

DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

 

Nabór do korpusu służby cywilnej przeprowadzany jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Celem postępowania jest wyłonienie najlepszego kandydata.

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej są upowszechniane w:

  • Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
  • Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Poznaniu www.wielkopolska.policja.gov.pl
  • W Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu na tablicy ogłoszeń  (Poznań, ul. Kochanowskiego 15 )

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej w korpusie służby cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 

  1. Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy;
  2. Korzysta z pełni praw publicznych;
  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. Posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
  5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet własnoręcznie podpisanych oświadczeń, jak również dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia lub doświadczenia zawodowego.

 

Informacja o wyniku naboru stanowi informację publiczną i jest upowszechniana niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz Biuletynie KPRM.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61-84-128-01

 

Zasady przeprowadzania naborów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu reguluje Decyzja nr 27/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie procedur naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 10.09.2014
Data modyfikacji : 07.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Król
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Maczugowski
do góry