Ochrona danych osobowych - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
przetwarza Pana/Pani dane osobowe:


1. Administratorem Pana/Pani danych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy
    ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest podinsp. Wojciech Sobczak – tel. 61 84-153-54 lub 47 77 153 54
    e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
a. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji
    zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz
    podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na
    podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych
    informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);
b. w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
c. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia;
    bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji.
    (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
d. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku
    prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą
    przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
e. ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia
    i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
f. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy
   zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą
   przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić
   realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.


4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie
    mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania
    zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich
    dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach,
    w których Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów
    prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość
    przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich
    przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie
    dotyczy to przypadków, w których Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu posiada uprawnienie do
    przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.


5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie
    uzasadnionych interesów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,
    (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje
    warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -
    przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
    Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
    przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Pana/Pani
    danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa
    Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do
    uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.


9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
    i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji
    celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania
    spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik
    do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.


10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


    Ograniczenia stosowania RODO:


Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy
    z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:
-   art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której
    dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując
    ingerencji w materiały archiwalne;
-   18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania
    z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych
    w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w
    przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
-   wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane
    dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za
    pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanyc w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
- dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.


1.  Administratorem Pana/Pani danych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy
     ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844.
2.  Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest podinsp. Wojciech Sobczak –
     tel. 61 84-153-54 lub 47 77 153 54 e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.
3. Cel przetwarzania danych osobowych:


-   rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla
    bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar
    porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:


-   prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw
    osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2,
    00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;


-   prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych
    osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 25.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Sobczak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Rowecki Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Garstka
do góry