Petycje - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Informacje dotyczące petycji

Co to jest petycja?

 • Petycja to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami .
 • Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.
 • Petycje to:
  • indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym,
  • postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie
   z ich kompetencjami.

Petycje mogą składać m.in.:

 • obywatel lub grupa obywateli,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego (ich organy, związki lub stowarzyszenia),
 • przedsiębiorcy. 

Petycje można składać do:

 • władzy publicznej (np.: Sejmu, Senatu, premiera, ministra, rady gminy, rady powiatu, marszałka województwa),
 • organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania publiczne (np.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodka kultury).

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,
 • petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
 • petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
 • przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości,
 • petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona,
 • złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
 • sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają kompetencje w tej sprawie,
 • w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
 • adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,
 • nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.

Obowiązki adresata petycji:

 • adresat petycji, który nie jest władny ją rozpatrzyć musi ją przesłać do właściwego podmiotu w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia,
 • zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji,
 • zawiadamia autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia,
 • corocznie, do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. 

Niezbędne elementy petycji:

 • nazwa podmiotu wnoszącego petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu,
 • wskazanie adresata oraz przedmiotu petycji,
 • złożenie podpisu,
 • dołączenie zgody osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Dane osobowe autorów petycji:

 • Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
 • Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
 • Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę,
  • adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

 

Jak złożyć petycję do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 

Petycję można złożyć:

 •  w formie pisemnej, przesyłając korespondencję na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-884 Poznań 

ul. Kochanowskiego 2a

 • w formie elektronicznej:  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza KWP w Poznaniu na platformie e-PUAP

 

 

 

Petycje złożone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 

Tytuł złożonej petycji

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx

Podmiot wnoszący petycję

 

Data złożenia petycji

 

Treść petycji

 

Przebieg załatwiania petycji

 

Opinie dotyczące petycji

 

Przewidywany termin zakończenia

 

Sposób załatwienia petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych

Rok 2015

Liczba złożonych petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

0

-

-

                                                                                      Rok 2016

              Liczba złożonych petycji

                   Przedmiot petycji

          Sposób załatwienia petycji

                                  0

                                 -

                                 -

Rok 2017
Liczba złożonych petycji Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
0 - -

Rok 2018

Liczba złożonych petycji       

 Przedmiot petycji           Sposób załatwienia petycji  
0

-

-

 

Rok 2019

Liczba złożonych petycji       

 Przedmiot petycji           Sposób załatwienia petycji  
1

Szkolenie Policjantów Tor Bednary 

Udzielenie odpowiedzi - sprostowanie

informacji na stronie internetowej KWP w Poznaniu

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 02.09.2015
Data modyfikacji : 17.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Rowecki
Osoba udostępniająca informację:
Marek Rowecki Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry