Poniedziałek, 27 kwietnia 2015, data aktualizacji serwisu: 24.04.2015
BIP - KWP w Poznaniu
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja Serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
6.941.271 osób

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Data publikacji : 11.04.2011

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161, poz. 1109 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 188/2000 komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

 

 
Skargi i wnioski
Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. każdy ma prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie własnym lub innej osoby, za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Problematyka skarg i wniosków unormowana została w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi w myśl art.227 k.p.a. może być "(...) w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw". Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art.232 k.p.a. organ właściwy do rozpatrzenia skargi może przekazać ja do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Skargi winny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiącu.

W razie niezałatwienia skargi w wyżej wskazanym terminie stosuje się przepisy art.36-38 (przedłużenie terminu zakończenia postępowania).
Skargi mogą być wnoszone pisemnie (również pocztą elektroniczną) lub ustnie do protokołu.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (art.238 1 k.p.a.) powinno zawierać oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (skarga bezzasadna) powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest również podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
tel. 8413650, fax. 8414057
e-mail: skargi@wielkopolska.policja.gov.pl

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji (lub jego zastępcy) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1530 - 1730.
Komendanci Miejscy, Powiatowi i Komisariatów Policji przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1530 - 1730.

 
Wydział Komunikacji Społecznej
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 127 50 (sekretariat wydziału),
fax. 61 84 140 12
 
 
Wydział Kadr i Szkolenia
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 128 00 (sekretariat wydziału),
fax. 61 84 140 20
 
 
Wydział Finansów
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 127 00 (sekretariat wydziału),
fax. 61 84 140 23
 
 
Wydział Postępowań Administracyjnych
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 152 00 (sekretariat wydziału),
fax. 61 84 140 76
 
 
Wydział Łączności i Informatyki
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 141 00 (sekretariat wydziału),
fax. 61 84 140 14
 
 
Wydział Inwestycji i Zaopatrzenia
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 124 50 (sekretariat wydziału),
fax. 61 84 140 14
 
 
Wydział Transportu
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 149 50 (sekretariat wydziału),
fax. 61 84 149 25
 
Wyżej wymienione wydziały zajmują się obsługą logistyczną jednostek i komórek KWP w Poznaniu w zakresie wynikającym z zadań określonych w Regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszelkie pytania należy kierować do Naczelnika Wydziału, a wszystkie sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłotki, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowań administracyjnych.
Data publikacji : 11.04.2011

Data modyfikacji : 24.07.2012
Autor : Mateusz Bloch
Opublikowane przez : Mateusz Bloch
KWP w Poznaniu
Statystyka strony: 9238 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC