Informator dla kandydatów - Rekrutacja do służby w Policji - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Informator dla kandydatów

 

Kolorem czerwonym zaznaczone zostały zmiany wprowadzone rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 1663).

 

1. Kryteria przyjęć do służby w Policji

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr. 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) "Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podlegających szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosowanie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych".

 

Podsumowując powyższe, kandydat do służby powinien posiadać:

- obywatelstwo polskie,

- nieposzlakowaną opinię,

- co najmniej średnie wykształcenie,

- zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,

 

ponadto:

- korzystać w pełni z praw publicznych,

- być niekaranym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

 

Przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
albo po przeniesieniu do rezerwy (nie dotyczy kobiet).

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.


Informacji o terminach rozpoczęcia tego procesu oraz o miejscu składania wymaganych dokumentów należy szukać w ogólnopolskich gazetach, prasie policyjnej, na stronach internetowych komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Policji
oraz w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

 

2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne

Przełożonym właściwym w sprawach postępowania kwalifikacyjnego jest Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji.

Zadania i czynności służbowe w zakresie postępowania kwalifikacyjnego realizowane są przez:

- komórki ds. doboru w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej)

   Policji,

- szkoły Policji, w zakresie wyznaczonych etapów postępowania kwalifikacyjnego,

- wojewódzkie komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

3. Ogłoszenie

Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć
do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia
w określonym roku kalendarzowym i podaje do publicznej wiadomości.

Po ukazaniu się ogłoszenia Komendanta Głównego Policji, przełożeni właściwi
w sprawach postępowania kwalifikacyjnego zamieszczają odpowiednio na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz umieszcza w siedzibie tych komend, a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, ogłoszenie o przyjmowaniu do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji.

 

Ogłoszenia te zawierają m.in.:

- nazwy jednostek Policji, do których będą przyjmowani kandydaci,

- informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służby, określonych w art. 25
ust. 1 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 r. o Policji,

- określenie preferencji dotyczących wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby,

- wskazanie wymaganych dokumentów i miejsca ich złożenia,

- określenie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby.

 

4. Wymagane dokumenty – rozpoczęcie postępowania

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

-  podanie o przyjęcie do służby,

-  wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część “A” i “B”)

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały tych dokumentów kandydat przedkłada do wglądu),

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały tych dokumentów kandydat przedkłada do wglądu),

- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową (przedkładana wyłącznie do wglądu),

- dowód osobisty (przedkładany wyłącznie do wglądu).

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie późniejszym, wskazanym przez przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby

 

5. Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, kandydat do służby okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

5.1 Ocena i sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów:

 

Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki ds. doboru pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych
w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych oraz zbiorach danych prowadzonych przez organy władzy publicznej,
w szczególności w Krajowym Rejestrze karnym i Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności.

Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego.
Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do odmowy poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo odstąpienia  od jego jego prowadzenia.

 

5.2. Etapy prowadzone w szkołach Policji:

Test wiedzy oraz test sprawności fizycznej przeprowadza jednostka szkoleniowa (jedna ze Szkół Policji: Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk lub Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), Kandydat  w ciągu jednego dnia przystępuje do obu etapów  postępowania.

 
 

5.2.1. Test wiedzy: 

Test wiedzy ma charakter rankingowy. Kandydat bez względu na uzyskaną liczbę punktów będzie kierowany na kolejny etap.

W teście sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego (Przykład budowy trzonu pytań testowych).

 

 Etap ten:

- jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań i trwa 40 minut,

- na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź,

- za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,

- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,

- może być przeprowadzany w formie pisemnej albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,

 

Kandydat, który w trakcie udziału w etapie „Test Wiedzy”:

 • korzysta z pomocy innych osób,
 • posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta
  z pomocy materiałów niedopuszczonych do korzystania przez zespół,
 • w inny sposób zakłóca jego przebieg

zostanie wykluczony z udziału w teście wiedzy oraz niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzyma 40 ujemnych punktów.

 

5.2.2. Test sprawności fizycznej:

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód
w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min. 41 s. ( 43 punkty).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej wynosi
60 punktów.

Film instruktażowy przedstawiający test sprawności fizycznej: (ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY)


Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Do testu sprawności fizycznej kandydat zostanie dopuszczony po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niz 14 dni przed dniem przystapienia do testu.

Zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz sposób oceny jego wyników przedstawiony został w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 1663).

Zniesiona została możliwość przystąpienia do II próby (tzw. poprawy) testu sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy przystępują do testu po 1 stycznia 2014 r.

 

5.3. Test psychologiczny:

Po zaliczeniu testu sprawności fizycznej kandydat zostaje poddany testowi psychologicznemu, przeprowadzanemu w terminie wyznaczonym przez komórkę
ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
Test psychologiczny ma na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata do służby. Przeprowadzany jest przez osoby posiadające uprawnienia
do wykonywania zawodu psychologa oraz przeszkolone w zakresie stosowania tego testu. Składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z kandydatem
oraz podsumowania wyników badania i rozmowy.

 

Test ten obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie:

- predyspozycji intelektualnych

- zachowań społecznych,

- stabilności,

- postawy w pracy.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu psychologicznego wynosi 
60 punktów.

Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzania.


 

5.4. Rozmowa kwalifikacyjna:

Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, który polega na postawieniu kandydata
w sytuacji konieczności udzielania odpowiedzi na pytania, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

- umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami – w zakresie od 4 do
16 punktów,

- motywacja do podjęcia służby w Policji – w zakresie od 5 do 20 punktów,

- społeczna postawa wobec ludzi – w zakresie od 4 do 16 punktów,

- umiejętność autoprezentacji – w zakresie od 2 do 8 punktów.

 

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego składający się z dwóch do czterech osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby oraz policjanta służby prewencyjnej.

Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia.

Rozmowy kwalifikacyjnej nie przeprowadza się z kandydatem do służby, który w ciągu roku od dnia przeprowadzenia takiej rozmowy w ramach wcześniejszego postępowania kwalifikacyjnego uzyskał pozytywny wynik z tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

5.5. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji – Komisja Lekarska:

Pozytywny wynik wywiadu zorganizowanego daje podstawę do skierowania kandydata
na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji.

 

UWAGA !

Na etap ten kierowani są kandydaci, którzy w toku przeprowadzonych punktowanych etapów postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów (wraz z punktami przyznanymi z tytułu wykształcenia oraz posiadanych umiejętności) z uwzględnieniem liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w danym terminie.

 

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim. Pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej warunkuje umieszczenie kandydata spełniającego warunki przyjęcia do służby w Policji na tzw. liście kandydatów.

 

 5.6 Postępowanie sprawdzające

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego w zakresie obejmujacym zwykłe postepowanie sprawdzające, rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Policjant bowiem w toku realizowanych czynności służbowych niejednokrotnie ma dostęp do informacji niejawnych i prawo takiego dostępu musi być potwierdzone udokumentowanymi procedurami. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych.

 

6. System punktowy i lista kandydatów

6.1. System punktowy:

Umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów postępowania (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna) oraz preferencji zawartych w ogłoszeniu, stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność kandydatów na liście ustalona jest w zależności od łącznej liczby uzyskanych przez nich punktów. Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do służby w Policji w ramach systemu punktowego wynosi 220 punktów (bez punktów za preferencje).

 

6.1.1. Punktowanie wybranych etapów postępowania:

W etapach postępowania kwalifikacyjnego ocenianych w systemie punktowym kandydat może uzyskać:

- za test wiedzy - 40 punktów,

- za test sprawności fizycznej - 60 punktów,

 • minimalna liczba punktów umożliwiająca zaliczenie testu wynosi 43 punkty,
 • punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata, 
  wg następujących przedziałów czasowych:

 

Normy czasowe

Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy, od

Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy, do

Punkty

1.41,0

1.39,1

43

1.39,0

1.37,1

44

1.37,0

1.35,1

45

1.35,0

1.33,1

46

1.33,0

1.31,1

47

1.31,0

1.29,1

48

1.29,0

1.27,1

49

1.27,0

1.25,1

50

1.25,0

1.23,1

51

1.23,0

1.21,1

52

1.21,0

1.19,1

53

1.19,0

1.17,1

54

1.17,0

1.15,1

55

1.15,0

1.13,1

56

1.13,0

1.11,1

57

1.11,0

1.09,1

58

1.09,0

1.07,1

59

1.07,0

w dół

60

 

 

Liczbę punktów uzyskanych z testu sprawności fizycznej przez kandydata do służby, który uzyskał pozytywny wynik z tego etapu przed dniem 1 stycznia 2014 r., przelicza się zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp.

 

Liczba punktów

uzyskanych z testu

sprawności fizycznej przez

kandydata do służby

na podstawie

dotychczasowych

przepisów

 

Liczba punktów

odpowiadających liczbie

punktów uzyskanych

z testu sprawności

fizycznej przez kandydata

do służby

na podstawie

dotychczasowych

przepisów

 

1.

21 – 23

43

2.

24

44

3.

25

45

4.

26

46

5.

27

47

6.

28

48

7.

29

49

8.

30

50

9.

31

51

10.

32

52

11.

33

53

12.

34

54

13.

35

55

14.

36

56

15.

37

57

16.

38

58

17.

39

59

18.

40

60

 

- za test psychologiczny - 60 punktów,

 • jeśli wynik testu otrzymany przez kandydata nie spełnia kryteriów psychologicznych dopasowania do wymagań, uznaje się go za negatywny,
 • jeśli kandydat uzyska pozytywny wynik testu (tj. spełnia kryteria oceny psychologicznej), to jego wynik jest przeliczany na punkty,
 • za każdą cechę w badanych obszarach można otrzymać od 0 do 3 punktów,
 • uzyskane punkty są sumowane,
 • za test można uzyskać od 1 do 60 punktów,

- za rozmowę kwalifikacyjną - 60 punktów,

 • rozmowa kwalifikacyjnea zostaje zaliczona, jeśli kandydat uzyska co najmniej
  36 punktów.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następujacego schematu:

 

L.p.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzyskania

1.

Test wiedzy

40

2.

Test sprawności fizycznaj

60

3.

Test psychologiczny

60

4.

Rozmowa kwalifikacyjna

60

ŁĄCZNIE

220

 

 6.1.2. Punktowanie preferencji:

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje:

1. w zakresie wykształcenia:

-  wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 punkty.

-   wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) -  4 punkty,

-   wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) - 6 punktów,

-  wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym
do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub   bezpieczeństwo wewnętrzne) -  8 punktów,

 

W przypadku posiadania przez kandydata do służby wykształcenia w kilku preferowanych kierunkach, punkty przyznaje się tylko raz.

 

2.  z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:

-   posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 punkty,

- posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty,

- posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty,

-   posiadanie prawa jazdy kategorii „ A” lub „C” – 2 punkty.

  

W przypadku posiadania przez kandydata do służby kilku preferowanych umiejętności, punkty przyznaje się tylko raz w ramach danej kategorii.

 

6.2. Lista kandydatów

Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych, punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

Kandydaci umieszczeni zostają na liście kandydatów w zależności od uzyskanej łącznej liczby punktów, od największej do najmniejszej.

Listę sporządza powołana przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji komisja, składająca się z:

- dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej komórki,

- kierownika komórki organizacyjnej do spraw kadr KGP albo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji,

-  policjanta służby prewencyjnej.

 

W skład komisji może wchodzić przedstawiciel organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.

 

Lista zostaje przedłożona do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, prowadzącemu postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby do jednostek organizacyjnych Policji w danym województwie przed planowanym terminem przyjęcia do służby.

 

Zatwierdzenie listy kandydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku
do umieszczonego na niej kandydata do służby.

Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza się
na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. Informacja ta zawiera numer identyfikacyjny kandydata do służby oraz uzyskana przez niego łączną liczbę punktów.

Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności
od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem,
że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów, o których mowa w § 30 ust. 4 (test psychologiczny ważny rok) i § 34 ust. 3 (rozmowa kwalifikacyjna ważna rok).

 

7. Niezaliczenie etapów postępowania kwalifikacyjnego

W przypadku, odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, z powodu:

-   odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

-   uzyskania negatywnego wyniku testu psychologicznego,

-  otrzymania negatywnego orzeczenia o zdolności do służby w Policji, wydanego przez komisję lekarską

-  niespełniania wymagań określonych w art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr. 287, poz. 1687 z późn. zm.),

-   zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osbowym,

- niepoddania się przez kandydata przewidzianym w postepowaniu kwalifikacyjnym czynnością lub etapom tego postepowania,

kandydat może ponownie przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego
nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia.

 

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat może przystąpić po raz kolejny do postępowania kwalifikacyjnego po upływie 6 miesięcy od dnia niezaliczenia tego etapu postępowania.

W przypadku odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego „gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Policji” nie ma określonego okresu, jaki musi upłynąć, aby można było ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.01.2014
Data modyfikacji 12.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Maciej Kostulak
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król

Nawigacja

do góry