UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA KWALIFIKOWANYCH POF I PZT - Wydział Postępowań Administracyjnych - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Postępowań Administracyjnych

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA KWALIFIKOWANYCH POF I PZT

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia osoby posiadające uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego winni poddawać się cyklicznym badaniom lekarskim i psychologicznym

(orzeczenie psychologiczne dot. tylko pracowników ochrony fizycznej), a następnie stosowne orzeczenia dostarczać do tut. Wydziału w terminach określonych w poprzednio wystawionych orzeczeniach (zapis: „termin następnego badania”).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu policji zaświadczenia o odbyciu tego kursu. Na chwilę obecną dotyczy to osób, które wpisane zostały na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w 2015 r. , a dokładny termin dostarczenia stosownego zaświadczenia do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu mija 5 lat po dacie wydania zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Nadmieniam, że kwalifikowany pracownik ochrony sam zobowiązany jest przestrzegać terminów na dostarczenie w/wym dokumentów, a brak ich wpływu jest przesłanką do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia przedmiotowych uprawnień.

Przypominamy również, że osoby posiadające dopuszczenie do posiadania broni wydane w celu ochrony osób i mienia na podstawie art. 15 ust. 4a Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 2019 r. poz. 284 z późn. zm.) winny co 5 lat dostarczać aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w jednym z podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy tj. realizujących zadania ochrony osób i mienia w wewnętrznych służbach ochrony lub koncesjonowanych przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji.

W przypadku braku zatrudnienia w którymś z w/wym. podmiotów zgodnie z art. 15 ust. 4 cyt. Ustawy, w tym samym terminie winno się dostarczyć wymagane prawem orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa o których mowa w art. 15 cyt. ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz.U. 2019r., poz. 1562 ze zm.).

Niedostarczenie któregoś z powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia dopuszczenia do posiadania broni.

Metryczka

Data publikacji : 11.03.2020
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Król
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Król

Nawigacja

do góry