Wydział Postępowań Administracyjnych

PRZEDŁUŻONY TERMIN WAŻNOŚCI ORZECZEŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH, KURSÓW DOSZKALAJĄCYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych iinych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568) orzeczenia lekarskie i psychologiczne kwalifikowanych pracowników ochrony oraz detektywów -  jeżeli termin ich ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r.- zachowują swoją ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31 m).

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) informujemy, że zgodnie z:

  • Art. 12c. Terminy przejścia kursu doskonalającego, o którym mowa w przepisie art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) i przedstawienia zaświadczenia o odbyciu tego kursu właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz termin wydania opinii, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 6 tej ustawy, przedłuża się do 90. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicnego albo stanu epidemii.
  • art. 12d. Terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214 oraz z 2020 r. poz. 148 i 284), przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2020
Data modyfikacji : 28.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Król

Nawigacja

do góry