Depozyt - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Depozyt

Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni.

Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu Policji. Składając broni amunicję do depozytu wraz z bronią należy przedłożyć zaświadczenie (wydane przez koncesjonowany przez MSWiA podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług rusznikarskich) o stanie technicznym broni. W przypadku brak takiego zaświadczenia, oceny stanu technicznego broni przeprowadza – za zgodą składającego broń do depozytu -  rusznikarz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. Nr 152 poz. 1609) - wynosi 1 % opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania broni od każdego egzemplarza broni.

Opłata ta pobierana jest po okresie 1 (jednego) roku od dnia przyjęcia broni i amunicji do , a jej ostateczne naliczenie następuje z chwilą zakończenia deponowania broni. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.

Opłatę za deponowanie broni należy uiścić na konto:
            KWP POZNAŃ
            NBP O/O POZNAŃ
            86 1010 1469 0046 0422 3100 0000
zaznaczając, że jest opłata za deponowanie broni.

W przypadku zabezpieczenia broni i amunicji przez jednostkę Policji, koszty z tytułu deponowania broni i amunicji w depozycie ponosi Policja, ale tylko do momentu zmiany podstawy przechowywania broni i amunicji.

Z chwilą zmiany podstawy przechowywania broni i amunicji w depozycie organu Policji, koszty związane z ich deponowaniem przechodzą na właściciela lub uprawnionego do podejmowania decyzji w przedmiocie zdeponowanej broni i amunicji (opłata naliczana jest po okresie 1 roku od dnia zmiany podstawy)

Osoba składająca broń i amunicję do depozytu (z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji) może:

  • wyrazić zgodę  na ich zniszczenie (do protokołu przyjęcia broni i amunicji)
  • złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji
  • złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na
  • rzecz Skarbu Państwa

Osoba, która złożyła brońdo depozyt, ma prawo dostępu do niej w celu okazania osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz w celu oceny stanu technicznego broni, po uzgodnieniu terminu z jednostkądeponującą(termin należy uzgodnić telefonicznie pod numerami:

61 841-52-14,  61 841-39-70 

Jednostka deponująca ma prawo – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z późniejszymi zmianami) do wezwania uprawnionego (właściciel broni lub spadkobierca, itp.) do odbioru broni i amunicji z depozytu lub też do zadysponowania w inny sposób określony przepisami prawa.

Wezwanie to stanowi podstawę do przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją niepodjętego depozytu - likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu 3 (trzech) lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru (zbycia lub zadysponowania) uprawnionemu.

Likwidacją niepodjętego depozytu jest przejście praw tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa, dlatego też w przypadku upływu terminu, o którym mowa wyżej, organ deponujący broń stanowiącą własność Strony wystąpi do właściwego Sądu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu.

Na uwagę zasługuje w tym miejscu fakt, iż stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu określonych w odrębnych przepisach (w tym przypadku opłaty za deponowanie broni w depozycie organu Policji).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.04.2013
Data modyfikacji 01.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry