Przechowywanie i noszenie broni - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przechowywanie i noszenie broni

Rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji  (Dz. U. z dnia 16 września 2014 r. poz. 1224), wydanym w oparciu o dyspozycje art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 955) Minister Spraw Wewnętrznych  określił szczegółowe  zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, m.in. przez osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy.

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem osoby takie obowiązane są przechowywać broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 wg normy PN-EN 14450.

Broń w liczbie powyżej 50 (pięćdziesięciu) egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w:

 • gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg i koc gaśniczy
 • drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627, plombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych; dopuszcza się drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie  przynajmniej na jeden zamek, co najmniej w klasie „7” według normy PN-EN 12209, i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę, co najmniej w klasie „5” według normy PN-EN 12320
 • okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy drutu 2,5mm oraz zamocowaną na stałe w murze kratą wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8  mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie ma nie przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż szyb  kuloodpornych klasy co najmniej BR 1 według normy  PN-EN 1063 lub równoważnej, albo o zwiększonej odporności  na włamanie, co najmniej w klasie P4A według normy PN-EN 356, bez możliwości otwierania
 • zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu spełniającym wymagania co najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur; pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową uzbrojoną ochroną
 • skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem „TU KIERUJ BROŃ” w miejscu ładowania i rozładowywania broni

Osoby posiadające  broń i amunicję do broni palnej w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, w przypadku przechowywania  tej broni i amunicji, poza urządzeniami spełniającymi  wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450, mogą je przechowywać w gablotach przeznaczonych do przechowywania broni po spełnieniu następujących warunków:

 • gabloty do przechowywania broni i amunicji posiadają:
  • konstrukcję z materiałów zapewniających  stabilność
  • możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę ich położenia
  • przeszklenie zrobione ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej w klasie P6B według normy PN-EN 356
  • zamknięcia co najmniej w klasie 5 według normy PN-EN 12209
 • okna w pomieszczeniach, w których jest przechowywana broń i amunicja, są zabezpieczone przez zamontowanie w nich krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych spełniających wymagania co najmniej normy PN-EN 1627 albo szyb o podwyższonej  odporności na  przebicie i rozbicie w klasie co najmniej P4A według normy PN-EN 356
 • drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym jest przechowywana broń i amunicja, są
  • wzmocnione blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm
  • wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek co najmniej klasy „7” według normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę co najmniej w klasie „5” według normy PN-EN 1232, dopuszcza się  zastosowanie drzwi spełniających co najmniej wymagania, o których mowa w normie PN_EN 1627, plombowanych lub zaopatrzonych w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych
  • Broń w licznie powyżej 50 (pięćdziesięciu) egzemplarzy broni i amunicję do niej przechowuje się z zastosowaniem dodatkowego zabezpieczenia sygnalizacji włamania i napadu spełniającym wymagania co najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur; pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową  uzbrojoną ochroną.

Urządzenia do przechowywania broni posiadają deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach.

Broń przeznaczoną do  ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej do ciała.

Broń palna nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe ze względu na jej ilość i wielkość, nosi się sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej do ciała.

Broń palną przeznaczoną do celów łowieckich w obwodach łowieckich nosi się w czasie polowania w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jedn. Dz. U. 2020r. poz. 67 ze zmianami).
 

Od dnia 30 września 2019 r. wszyscy posiadacze pozwoleń na broń, bez względu na datę uzyskania uprawnień do posiadania broni,  obowiązani są do przechowywania broni i amunicji zgodnie z przepisami cytowanego wyżej rozporządzenia.


 


 

Metryczka

Data publikacji 29.09.2014
Data modyfikacji 01.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Matecki WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry