Dopuszczenie do posiadania broni - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dopuszczenie do posiadania broni

Osoby zatrudnione przez

 • przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnetrzne służby ochrony, jeżeli broń jest im niezbędna  do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony
 • przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochroy osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji
 • podmioty prowadzące strzelnicę
 • szkoły, organizacje sportowe i łowieckie, stowarzyszenia obronne w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub inne placówki oświatowe oraz organiazatorzy kursów, kształcący w zawodzie pracownika ochrony
 • podmioty wykonujące zadania związne z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych
 • urzędy, instytucje, zakłady, przedsiębiorcy i inne podmioty, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracownicych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach praciwko życiu lub zdrowiu
 • podmioty, którym broń jest niezbędna  w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawaczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych

przy wykonywaniu wskazanych zadań mogą zostać dopuszczeni do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań.

Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów, ubiegających się o dopuszczenie  do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji, natomiast legalność posiadania broni przez osoby dopuszczone do posidania broni potwierdza się w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Dopuszczenia do posiadania broni nie wydaje się osobom:

 • niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego dopuszczenie do posiadania broni może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub   łowieckich)
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj Dz. U. z 2020r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
  • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
   • przeciwko życiu i zdrowiu,
   • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub
   • pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie dopuszczenia do posiadania broni obowiązana jest przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające, że nie należy ona do osób:

 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj Dz. U. z 2020r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

i potwierdzające, że może ona dysponować bronią, wydane przez  lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Z obowiązku przedłożenia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego zdolność do dysponowania bronią zwolnieni są:

 • pracownicy przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnetrzne służby ochrony, jeżeli broń jest im niezbędna  do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony, a także przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczejw zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji wpisani na listę kwalifikowanych pracowniików ochrony, o której mowa w art. 26 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 838), ubiegający się lub posiadający dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawią orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu  Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Słuzby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie  odrębnych przepisow posiadają przydzieloną im broń służbową.

Osoba, która występuje z podaniem o uzyskanie dopuszczenia do posiadania broni  obowiązana jest zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się ta bronią.

Z egzaminu takiego zwolnieni są:

 • osoby posiadające licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów, ubiegających się o dopuszczenie  do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych w zakresie broni sportowej, jeżeli zdały taki egzamin  na podstawie odrębnych przepisów
 • funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu  Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Słuzby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów
 • członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, jeżeli zdali egzamin na podstawie odrębnych przepisów
 • członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sprtowego – w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali egzamin na podstawie odrębnych przepisów

Właściwy organ Policji cofa dopuszczenie do posiadania broni, jeżeli osoba, legitymująca się dopuszczeniem do posiadania broni:

 • należy do osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej; wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;  nieposiadających miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; stanowiących  zagrożenie dla siebie, porządku lu bezpieczeństwa publicznego:
  • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
   • przeciwko życiu i zdrowiu,
   • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
 • naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni (niezwłocznie jednak nie później niż 24 godziny od stwierdzenia utraty)
 • przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo  środka zastępczego

Właściwy organ Polici może cofnąć dopuszczenie w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą dopuszczeie do posiadania broni:

 •   obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, potwierdzających zdolność do dysponowania bronią
 •   obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu (w terminie 14 dni od daty zmiany miejsca stałego pobytu)
 •   zasady, stanowiącej,  iż broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być  używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach

Metryczka

Data publikacji 14.11.2016
Data modyfikacji 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry