Pozwolenie na posiadanie broni - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie na posiadanie broni

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę  egzemplarzy broni .

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej
 • ochrony osób i mienia
 • łowieckich
 • sportowych
 • rekonstrukcji historycznych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych

Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji za osobę taką uważa się m.in. osobę skazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, skazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia) oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Za ważną przyczynę, posiadana broni uważa się w szczególności:

 • dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia: stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia
 • dla pozwolenia na broń do celów łowieckich: posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
 • dla pozwolenia na broń do celów sportowych: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego (uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach; dokument ten – potwierdzający  posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1133). Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł; opłata stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego).
 • dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;
 • dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich : udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim
 • dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych: udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia
 • dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych: posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Pozwolenie na broń palną bojową wydane do celów ochrony osobistej, osób i mienia, stanowi jednocześnie pozwolenie na broń gazową i alarmową.

Pozwolenia na broń (w formie decyzji administracyjnej) nie wymaga się w przypadku:

 • gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;
 • używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;
 • używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;
 • dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;
 • posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
 • posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;
 • posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
 • posiadania broni pneumatycznej;
 • posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;
 • posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej

Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i przedmioty których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, broń cięciwową w postaci kusz, a także  przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 • niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich)
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:

 • warunki określone w pozwoleniu na broń (ograniczenie lub wykluczenie możliwości noszenia broni)
 • obowiązek rejestracji broni (w terminie 5 dni od daty nabycia broni)
 • obowiązek zawiadomienia o utracie broni (niezwłocznie nie później niż 24 godziny od daty stwierdzenia utraty)
 • obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu (14 dni od daty zmiany miejsca stałego pobytu)
 • zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia (w sposób uniemożliwiający dostęp do broni i amunicji osobie nieuprawnionej do jej posiadania)

Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto pozwolenie na broń z uwagi przemieszczanie się z rozładowaną bronią albo noszenie broni znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo  środka zastępczego.

Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu, z przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą broniąjak równieżosobie, która nie przedstawiła orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, wydanego przez upoważnionego lekarza i psychologa, potwierdzających zdolność do dysponowania bronią.

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:

 • nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń (ograniczenie lub wykluczenie możliwości noszenia broni i amunicji);
 • należy do osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (tj Dz. U. z 2020r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej; wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;  nieposiadających miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; stanowiących  zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
 • naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni (niezwłocznie jednak nie później niż 24 godziny od stwierdzenia utraty)
 • przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo  środka zastępczego.

Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania  lub w  przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:

 • obowiązku rejestracji broni (5 dni od daty nabycia broni)
 • obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, potwierdzających zdolność do dysponowania bronią
 • obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu (w terminie 14 dni od daty zmiany miejsca stałego pobytu);
 • zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji ;
 • wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę;
 • zasady, stanowiącej,  iż palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach
 • zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej (broni odpowiadającej celom łowieckim i  broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych)

Cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji : 11.03.2011
Data modyfikacji : 01.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry