Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń, o której mowa w Ustawie, jest zobowiązana złożyć wniosek do właściwego komendanta policji. Wniosek ten powinien  zawierać:
 • dane personalne wnioskodawcy
 • określenie wnioskowanego  rodzaju broni oraz jej przeznaczenia
 • określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni
 • ważną przyczynę posiadania broni (patrz rozdział dotyczący pozwolenia na posiadanie broni)
Do podania wnioskodawca winien załączyć:
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o zdolności do dysponowania bronią
 • dwie fotografie (3 cm x 4 cm)
 • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni:
 • w przypadku broni do ochrony osobistej: mogący wskazywać na  występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
 • w przypadku broni do celów łowieckich:
  - zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań
  - zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ
 • w przypadku broni do celów sportowych:
  - zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim
  - dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych
  - licencję PZSS
 • w przypadku broni  do celów rekonstrukcji historycznych:
  - zaświadczenie potwierdzające  członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych
  - zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia;
 • w przypadku broni  do celów kolekcjonerskich:
  - zaświadczenie potwierdzające członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim
 • w przypadku broni  do celów pamiątkowych: dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia
 • dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Osoba legitymująca się pozwoleniem (decyzją administracyjną) na posiadanie broni palnej określonego rodzaju, uzyskanym w oparciu o przepisy Ustawy o broni i amunicji, chcąc uzyskać uprawnienia do posiadania dodatkowych egzemplarzy broni tego samego rodzaju obowiązana jest złożyć wniosek o zmianę w trybie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm) decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej określonego rodzaju, załączając do niego:

 • dokument potwierdzający występowanie okoliczności faktycznej, stanowiącej podstawę do  wydania pozwolenia na broń (np. zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego)
 
Nadmienić należy, iż w stanowisko wyrażone w orzecznictwie sądów administracyjnych  wskazuje, że postępowanie administracyjne określone w art. 155 Kpa stanowi jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, obejmujący przypadki weryfikacji decyzji prawidłowych lub obarczonych wadami  niekwalifikowanymi. Podkreślenia  w związku z tym wymaga, że instytucje procesowe dopuszczające  ingerencję w ostateczną decyzję administracyjną stanowią wyjątki od zasady trwałości tych decyzji i w związku z tym ich stosowanie może mieć miejsce tylko wówczas, gdy zaistniałe okoliczności  faktyczne i prawne  spełniają przesłanki wynikające  ściśle z przepisów prawa.

Z art. 155 Kpa wynika, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ja wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają  się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji  i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje także, że postępowanie prowadzone na podstawie art. 155 Kpa nie może zmierzać do ponownego merytorycznego rozpatrzenia sprawy zakończonej ostatecznym rozstrzygnięciem.
Należy jednak zauważyć, że wspomniane postępowanie toczy się w tej samej, z punktu widzenia materialnoprawnego, sprawie administracyjnej, w której toczyło się postępowanie pierwotne.
Rozważając więc możliwości stosowania trybu przewidzianego w art. 155 Kpa niezbędnym jest ustalenie czy w konkretnym przypadku  istnieje tożsamość sprawy administracyjnej w znaczeniu materialnym (por. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego II GPS 2/09)

Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej  na mocy art. 155 Kpa  jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy obowiązują przepisy prawne, na podstawie których decyzja została wydana.

Ustawą z dnia 05 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ( Dz. U. z 2011 r. nr 38 poz 195) wprowadzono nowe (znowelizowane) brzmienie art. 10 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji tj. przepisu stanowiącego podstawę do wydania pozwolenia na określony rodzaj broni.

Stąd też zmiana decyzji w nadzwyczajnym trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego możliwa jest tylko w przypadku osób, które uzyskały pozwolenia na broń w oparciu o „nowy” przepis art. 10 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 11.03.2011
Data modyfikacji : 01.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry