Orzeczenia lekarskie i psychologiczne - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne

Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza do rejestracji broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji, orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należy do osób:
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
i potwierdzające, że może ona dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej lub w celu ochrony osób i mienia lub też w celu łowieckim (zmiana wprowadzona z dniem 1 kwietnia 2018 r. Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie oraz niektórych ustaw - Dz. U. poz. 651) obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa wyżej, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem tego terminu.
 
Z obowiązku przedłożenia orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, potwierdzającego zdolność do dysponowania bronią zwolnieni są:
 • pracownicy przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnetrzne służby ochrony, jeżeli broń jest im niezbędna  do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony, a także przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczejw zakresie usług ochroy osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji wpisani na listę kwalifikowanych pracowniików ochrony, o której mowa w art. 26 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 838), ubiegający się lub posiadający dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawią orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów  posiadają przydzieloną im broń służbową.
W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.
 
Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający badanie, kieruje osobę badaną na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne – na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.
Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem  funkcjonowania w trudnych sytuacjach,a także określenie poziomu dojrzałości społecznej badanego.

Badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby badanej. Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za badanie psychologiczne wynoszą odpowiednio 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.)

Od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie. Odwołanie przysługuje osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem  wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:
 • wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty  badawcze w dziedzinie medycyny pracy
 • jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych  utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej
Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego ponosi odwołujący się.
 

WYKAZ JEDNOSTEK SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY PODMIOTÓW LECZNICZYCH UTWORZONYCH I WYZNACZONYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

 1. Poradnia Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki MSWiA w Łodzi ul. Północna 42 91-425 ŁÓDŹ (dla Poradni Badań Profilaktycznych SPZOZ MSWiA w Łodzi, Zielonej Górze, Warszawie i Bydgoszczy)
 2. Poradnia Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku ul. Kartuska 4/6  80-104 GDAŃSK (dla Poradni Badań Profilaktycznych SPZOZ MSWiA w Poznaniu, Olsztynie, Koszalinie, Szczecinie, Gdański i Białymstoku)
 3. Poradnia Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach ul. Głowackiego 10  40-052 KATOWICE (dla Poradni Badań Profilaktycznych SPZOZ MSWiA w Katowicach, Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Rzeszowie i Lublinie)

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH, WŁAŚCIWYCH DO ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD ORZECZEŃ LEKARKICH I PSYCHOLOGICZNYCH WYZNACZONYCH PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 1. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
 2. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
 3. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
 4. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
 5. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku Oliwa
 6. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
 7. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach
 8. 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Ełku
 9. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie
 10. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gdyni
 11. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Białymstoku
 12. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku – Białej
 13. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wielkopolskim
 14. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach
 15. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie
 16. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Łodzi
 17. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu
 18. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Radomiu
 19. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Rzeszowie
 20. Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej SPZOZ w Warszawie
 21. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji  orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 284 ze zmianami)  przedłuża się do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ( art. 12 "d").

 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2015
Data modyfikacji : 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry