Egzamin na broń - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Egzamin na broń

Osoba ubiegająca się o uzyskanie pozwolenia na broń obowiązana jest - zgodnie z dyspozycją art. 16 Ustawy o broni i amunicji (tj Dz. U. z 2020r. poz. 955) - do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Od egzeminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu  Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Słuzby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów

Od egzaminu zwolnieni są także członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencje na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba przystępująca do egzaminu obowiązana jest do uiszczenia stosownej opłaty na konto wskazane przez organ wydający pozwolenie na broń.

Opłatę za egzaminy pobiera się w wysokości :

  • do ochrony osobistej            500 zł
  • do celów sportowych            800 zł
  • do celów kolekcjonerskich   1150 zł
  • do celów pamiątkowych        550 zł
  • do celów szkoleniowych      1000 zł (stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli   realizujących z szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł)
  • do innych celów                    600 zł

Opłatę z tytułu przystąpienia do egzaminu uiszczana jest na konto wskazane przez właściwy organ Policji.

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Teoretyczną cześć egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.

Praktyczna część egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelania, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.
Część praktyczną egzaminu uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością  zagadnień, o których mowa wyżej oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane  dla danego rodzaju broni.

Praktyczną części egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień obejmujących praktyczną część egzaminu.

Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.

Zdającemu przysługuje tylko jeden egzamin poprawkowy.

W przypadku niezdania części teoretycznej egzaminu, zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu, natomiast w przypadku niezdania praktycznej części egzaminu, egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę częśc egzaminu.

 

Metryczka

Data publikacji 21.05.2015
Data modyfikacji 01.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry