Nabycie, rejestracja i zbycie broni i amunicji - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabycie, rejestracja i zbycie broni i amunicji

Osoba legitymująca się zaświadczeniem uprawniającym do nabycia broni może ją nabyć w koncesjonowanym podmiocie, prowadzącym działalność w zakresie obrotu broni i amunicją, lub też od osoby legalnie posiadającej broń, jak też osoby, której pozwolenie na broń wycofano.
 
Dopuszcza się nabywanie broni lub amunicji przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Nabywając broń, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub amunicję do tej broni przy użyciu środków do porozumiewania się na odległość  przed wydaniem broni lub amunicji nabywca dostarcza zbywcy mającemu miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. zaświadczenie uprawniające do nabycia broni - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. uprzednią zgodę przewozową – w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji
 3. upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) – w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego państwa niż Rzeczypospolita Polska lub innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej
 4. upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, innej niż broń palna, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. – w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Przywóz broni i amunicji, z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Osoby, nabywające broń i amunicję w państwach niebedących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przekraczając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezwłocznie przekazuje informacje zawarte w zgłoszeniu właściwemu organowi Policji.
 
Jeżeli osoby takie nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.
 
Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.
 
Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni:
 • palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni
 • gromadzonych w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów
 • dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych
 • posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm
 • posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA
 • posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego

Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych - dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającym wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (obowiązującym od dnia 8 kwietnia 2016 r.), zmienionym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2018/337  z dnia 5 marca 2018 r.,  dokumentem potwierdzającym iż pozbawienie broni palnej cech użytkowych wykonane została zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu, jest świadectwo  pozbawienia cech użytkowych (wszystkie informacje zawarte  na świadectwie są w języku danego państwa członkowskiego UE, w którym zostało wydane świadectwo pozbawienia cech użytkowych i w języku angielskim).

Właściciel broni palnej pozbawionej cech użytkowych musi być przez cały czas w posiadaniu świadectwa pozbawienia broni cech użytkowych.

Świadectwem tym musi być opatrzona broń palna pozbawiona cech użytkowych wprowadzana do obrotu po dniu stosowania Rozporządzenia tj po dniu 8 kwietnia 2016 r.

Rejestracji broni dokonują organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń, karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karty rejestracyjnej broni pneumatycznej.
 
Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni.
 
Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz broni pneumatycznej potwierdza się w karcie rejestracyjnej broni, która jest wydawana posiadaczowi broni.
 
Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych nie może nastąpić na rzecz osoby, która nie ma ukończonych 18 lat.
 
Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji.
 
Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni. Za wykonanie tego obowiązku, uważa się także pozbawienie broni palnej cech użytkowych. Zbycie broni może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią lub pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni.
 
W przypadku zbycia broni palnej osobie posiadającej miejsce stałego pobyt  lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii  Europejskiej, zbywca wypełnia zgodę przewozową i przedkłada ją do poświadczenia właściwemu  ze względu na miejsce nabycia broni lub amunicji komendantowi wojewódzkiemu Policji. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu Policji.
 
Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji.
 
Osoba, której cofnięto pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni, jest zobowiązana – w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni lub unieważnienia karty – zwrócić dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni i amunicji do właściwego organu Policji. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu Policji. Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia.
 
 
 
Broń palna, w tym strzelecka broń palna (kategorie i podkategorie strzeleckiej broni palnej i amunicji do strzeleckiej broni palnej określone zostały w załączniki do Ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. Dz. U. poz. 1214 ze zmianami) oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  mogą zostać pozbawione w sposób trwały cech użytkowych.
 
Pozbawienia cech użytkowych dokonuje przedsiębiorca posiadający koncesję, której zakres obejmuje wytwarzanie (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 ze zmianami)  danego rodzaju broni palnej albo wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a w przypadku strzeleckiej broni palnej również podmioty posiadające potencjał naukowy i techniczny oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji broni palnej.
 
Strzelecką broń palną pozbawia się cech użytkowych  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r.  ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2015 r.) - zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2403", zmienionym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r.(Dz. UE L 65 z 8.3.2018 r.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/337".
 
Strzelecką broń palną uznaje się za pozbawioną cech użytkowych, jeżeli podmiot uprawniony zweryfikował i poświadczył zgodność pozbawienia cech użytkowych danej broni z wymogami rozporządzenia 2015/2403, wydając świadectwo pozbawienia cech użytkowych zgodne z wzorem określonym w załączniku III do  rozporządzenia 2018/337.
 

Broń palna inna niż strzelecka broń palna oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej "inną bronią i wyrobami" , pozbawia się cech użytkowych przez działalnie eliminujące w sposób trwały  i nieodwracalny cechy użytkowe stanowiące o ich przeznaczeniu.

Pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów  dokonuje się zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowow sposób pozbawienia cech użytkowych danego rodzaju, typu lub modelu broni albo wyrobu.

Specyfikację techniczną wydaje podmiot  posiadający koncesję na wytwarzanie  danego  rodzaju broni albo wyrobu, a zatwierdza  podmiot uprawniony do poświadczania pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów.

Podmiot uprawniony do poświadczania pozbawienia cech użytkowych innej  broni i wyrobów zatwierdza specyfikację techniczną w zakresie odpowiednim do posiadanego potencjału  naukowego i technicznego oraz specjalistycznej wiedzy.

Inną broń i wyroby uznaje się za pozbawione cech użytkowych, jeżeli podmiot uprawniony zweryfikował, oznakował i poświadczył zgodność pozbawienia cech użytkowych danej broni albo  wyrobu ze specyfikację techniczną.

Potwierdzeniem  weryfikacji  jest świadectwo pozbawienia  cech użytkowych innej broni i wyrobów,  wydawane przez podmioty uprawnione do poświadczania pozbawienia cech użytkowych.

Podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i poświadczanie, że inna broń i wyroby zostały pozbawione cech użytkowych, oraz do oznakowania innej broni i wyrobów pozbawionych cech użytkowych  mogą być podmioty posiadające  potencjał naukowy i techniczny oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie zasad budowy  i eksploatacji broni palnej innej niż strzelecka broń palna  oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 272) podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna  została pozbawiona cech użytkowych oraz do oznakowania takiej broni są Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Wojskowy Instytu Techniczny Uzbrojenia.

 

Zauważyć należy, że sprzedawca lub właściciel posiadający broń pozbawioną cech użytkowych przed datą stosowania rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej (tj. przed dniem 8 kwietnia 2016 r.) może ją sprzedać albo przekazać w innej formie kolejnemu nabywca, informując go, iż w świetle obowiązującego prawa, broń ta nie może opuścić obszaru Rzeczypospolitej Polskiej ponieważ pozbawienie cech użytkowych  zostało wykonane i udokumentowane na gruncie prawa krajowego przed wejściem w życie rozporządzenia.

Metryczka

Data publikacji 11.03.2011
Data modyfikacji 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Matecki WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry