Europejska karta broni palnej - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Europejska karta broni palnej

Na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego lub
  • szkół, organizacji sportowych i łowieckich, stowarzyszeń obronnych w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innych placówek oświatowych oraz organizatorów kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony;
  • podmiotów wykonujących zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych;
  • podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych,
  • poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych,
  • osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania broni właściwy organ Policji wydaje Europejską kartę broni palnej.

Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiającym legalne posiadanie i używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres do 5 lat.

Po upływie tego okresu ważność Europejskiej karty broni palnej może być przedłużona na kolejny okres.

Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni.

Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje właściwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie - właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W złożonym wniosku o uzyskanie  Europejskiej karty broni palnej (wniosek taki mozna złożyć poprzez osobiste stawiennictwo lub przesłanie za pośrednictwem urzędu pocztowego), należy wskazać jaka broń ma zostać wpisana do tego dokumentu.

Do wniosku o uzyskanie Europejskiej karty broni palnej należy załączyć:

  • dokument opłaty skarbowej w wysokości 105 zł (sto pięć zł) –  numer konta wskazany w rozdziale"OPŁATY"
  • dwa zdjęcia (format 3,5cm x 4 cm)

a w przypadku broni palnej, której posiadanie nie wymaga pozwolenia na broń np. broń palna rozdzielnego ładowania wytworzona przed 1885 r. lub replika tej broni,  dodatkowo:

  • kopię dokumentu nabycia broni

Metryczka

Data publikacji 11.03.2011
Data modyfikacji 13.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Król
do góry