Opłaty - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z  2020 r. poz. 1546.) opłacie skarbowej podlega m.in.:
 • wydanie pozwolenia oraz wydanie zaświadczenia na wniosek
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
 • dokonanie czynności urzędowej na  podstawie zgłoszenia lub na wniosek (np. wydanie podmiotowi wnioskującemu kopii dokumentu z akt postępowania administracyjnego)
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową należy uiścić na niżej wskazane konto:
 
Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 
Z obowiązku opłaty skarbowej zwalnia się osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 
Wysokość opłat skarbowych:
 1. wydanie pozwolenia na broń - 242 zł
 2. wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni - 17 zł
 3. wydanie nowej legitymacji posiadacza broni na wniosek zainteresowanego  - 17 zł

  - na skutek zniszczenia lub utraty uprzednio posiadanej
  - w przypadku konieczności rejestracji kolejnego, nabytego egzemplarza broni  (z wyjątkiem  osoby legitymującej się  uprawnieniami do posiadania większej liczby egzemplarzy broni aniżeli możliwość ich rejestracji w legitymacji posiadacza broni)

 4. Europejska Karta Broni Palnej - 105 zł
 5. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
 6. karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych  - 82 zł
 7. wydanie pozwolenia na broń (świadectwo broni) udzielane osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - 1193 zł
 8. przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - 44 zł
 9. wydanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na broń, po złożonej rezygnacji z pozwolenia - 10 zł
 10. decyzja o dopuszczeniu do posiadania broni - 10 zł
Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zezwolenia lub zaświadczenia.
 
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek zainteresowanego.
 
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Metryczka

Data publikacji : 11.03.2011
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Szulc
do góry