Procedura odwoławcza - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura odwoławcza

Każda osoba, która otrzymała rozstrzygnięcie negatywne lub nie w pełni satysfakcjonujące stronę może je zaskarżyć do organu wyższej instancji.
 
Decyzje i postanowienia  komendantów wojewódzkich Policji są zaskarżane do Komendanta Głównego Policji.
 
Organami odwoławczymi od rozstrzygnięć  komendantów powiatowych (miejskich) Policji są komendanci wojewódzcy.

Zaskarżenie rozstrzygnięcia organu I instancji wnosi się w formie:
  • odwołania od decyzji administracyjnej
  • zażalenia od postanowień, na które – zgodnie z przepisami służy możliwość zaskarżenia
Termin wniesienia zaskarżenia
- odwołanie  - 14 dni od daty otrzymania decyzji
- zażalenie  - 7 dni od daty otrzymania postanowienia
 
Zaskarżenia  należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie.
 
Bieg terminu zaczyna się w dniu następnym po dniu doręczenia decyzji.

Metryczka

Data publikacji 11.03.2011
Data modyfikacji 13.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Król
do góry