Licencja detektywa - Licencje detektywa - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencje detektywa

Licencja detektywa

O wydanie licencji detektywa może starać się osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ukończyła 21 lat,
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat, 
 8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
 9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, w zakresie usług detektywistycznych,  stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, albo uzyskała w trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Wymagane dokumenty:

 1. pisemny wniosek o wydanie licencji detektywa skierowany do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji (wniosek winien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis wnioskującego),
 2. kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie, co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu),
 3. pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji o pełnej zdolności do czynności prawnych - podpisane w obecności pracownika WPA KWP w Poznaniu,
 4. pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji stwierdzające, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane w obecności pracownika WPA KWP w Poznaniu,
 5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (oryginał),
 6. wskazane jest: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji stwierdzające, że w ciągu ostatnich 5 lat nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - podpisane w obecności pracownika WPA KWP w Poznaniu
 7. zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (oryginał) albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa (oryginał do wglądu),
 8. dwie fotogafie o wym. 2,5 x 3,5 cm ( podpisane na odwrocie)

Opłaty (po zakończonym postępowaniu):

 1. Opłatę za wydanie licencji detektywa ustala się w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 2. Opłata za wydanie duplikatu licencji detektywa wynosi 20% kwoty, stanowiącej opłatę za wydanie licencji detektywa.
 3. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

NBP O/POZNAŃ

86101014690046042231000000

       ad. 1 z dopiskiem „za wydanie licencji detektywa”

       ad. 2 z dopiskiem „za wydanie duplikatu licencji detektywa”

Wykaz aktów prawnych

 1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556)
 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr.196 poz. 2020 z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 181 poz. 1879),
 4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1557 ),
 5. Rozporządzenie MSW z dnia 16 grudnia 2013 r.  w sprawie szkolenia dla  dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 2013.1638 ),
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa  (Dz. U. Nr 251, poz. 1511).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.04.2012
Data modyfikacji : 11.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Król
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Szulc
do góry