Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - Pracownicy ochrony - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownicy ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. ukończyła 21 lat;
 3. ukończyła co najmniej gimnazjum;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,
 7. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 8. posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej składa:

 1. pisemny wniosek o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu)
 3. oświadczenie wnioskodawcy:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa 
 1. kserokopia zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (oryginał do wglądu)
 2. oryginały orzeczeń (lekarskiego  i psychologicznego) o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 albo art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony (tj. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2142) - UWAGA! Od dnia 31 grudnia 2015 r. badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających sie o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydaje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego 
 3. decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej jeżeli taka decyzja była wydana.
 4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto:
Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE: PO DOKONANIU WPISU NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ, KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W POZNANIU, WYDA WNIOSKODAWCY STOSOWNE ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPISU NA LISTĘ.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Wydziału Postepowań Administracyjnych KWP w Poznaniu – ul. Taborowa 22

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek w godz.12.00-17.00
od wtorku do czwartku w godz.10.00-14.00

lub kierować na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu
ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań
 
W przypadku przesłania drogą korespondencyjną wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej kserokopie wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 76 a § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zgodność z oryginałem powyższych dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika.
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 31.12.2013
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Król
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Król
do góry