Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego - Pracownicy ochrony - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownicy ochrony

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. ukończyła 18 lat;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 5. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,
 6. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa
 7. w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
 8. posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r.poz.1267 z późn. zm.).

Ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego składa:

 1. pisemny wniosek o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu)
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa
 1. kserokopia zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu (oryginał do wglądu)
 2. orzeczenie lekarskie
 3. decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego – jeżeli taka decyzja była wydana.
 4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto:
Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Jednocześnie informujemy, że: PO DOKONANIU WPISU NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO, KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W POZNANIU, WYDA STOSOWNE ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPISU NA LISTĘ.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Wydziału Postepowań Administracyjnych KWP w Poznaniu – ul. Taborowa 22
Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek w godz.12.00-17.00
od wtorku do czwartku w godz.10.00-14.00

lub kierować na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu
ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań

W przypadku przesłania drogą korespondencyjną wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego kserokopie wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 76 a § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zgodność z oryginałem powyższych dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.07.2014
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Król
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Król
do góry